21

Người Ga-ba-ôn

1Có một nạn đói kéo dài suốt trong ba năm dưới triều Đa-vít. Vua tìm kiếm, và cầu hỏi Chúa. Ngài cho vua biết: "Nguyên do vì Sau-lơ và người nhà ông đã sát hại dân Ga-ba-ôn." 2Vậy vua gọi người Ga-ba-ôn để nói chuyện. Họ không phải là người Y-sơ-ra-ên, nhưng là người Am-môn còn sống sót. Tuy Y-sơ-ra-ên đã có lời thề không giết họ, nhưng Sau-lơ vì lòng ái quốc cuồng nhiệt nên đã tìm cách tiêu diệt họ. 3Đa-vít hỏi người Ga-ba-ôn: "Ta phải làm gì cho anh em để chuộc tội, để anh em chúc phước lành cho nước chúng tôi?" 4Người Ga-ba-ôn đáp: "Chúng tôi không đòi hỏi vàng bạc gì cả trong vụ này, cũng không muốn giết ai trong Y-sơ-ra-ên." Đa-vít lại hỏi: "Vậy thì ta phải làm gì?" 5Họ đáp: "Đối với một người đã giết hại chúng tôi, chủ trương tiêu diệt chúng tôi, cho chúng tôi không còn tồn tại trên lãnh thổ Y-sơ-ra-ên như thế, 6chỉ xin vua giao cho chúng tôi bảy người trong các con trai của người ấy để chúng tôi treo họ trước Chúa Hằng Hữu trên núi Ngài tại Ghi-bê-a của Sau-lơ. Vua nói: "Được, ta sẽ giao họ cho anh em."
7Vua tránh không động đến Mê-phi-bô-sết, con Giô-na-than, cháu Sau-lơ, vì vua đã có lời thề với Giô-na-than trước Chúa. 8Nhưng vua bắt Ạt-mô-ni và Mê-phi-bô-sết, hai con trai của bà Rít-ba (bà này là con của Sau-lơ và bà Ai-gia) và năm con trai của bà Mê-ráp (bà này là con của Sau-lơ, chồng bà là Ạt-ri-ên con ông Bạt-xi-lai ở tại Mê-hô-la), 9giao cho người Ga-ba-ôn. Họ đem những người này treo trên núi trước mặt Chúa. Bảy người cùng chết vào ngày đầu mùa gặt lúa mạch.
10Bà Rít-ba lấy bao bố trải trên một tảng đá và ở lại đấy canh xác từ đầu mùa gặt cho đến khi mưa đổ xuống; ban ngày bà đuổi chim chóc, ban đêm bà canh không cho thú rừng đến gần xác. 11Có người báo cho Đa-vít biết được những điều bà Rít-ba đã làm. 12Đa-vít đi Gia-be Ga-la-át thu thập hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than, vì những người ở địa phương này đã cướp xác họ đem về. Trước đó người Phi-li-tin treo xác Sau-lơ và Giô-na-than tại công trường Bết-san, sau khi họ tử trận tại Ghinh-bô-a. 13,14Đồng thời với việc thu góp hài cốt của Sau-lơ và Giô-na-than, người ta cũng lấy xương cốt của bảy người bị treo, đem tất cả về Xê-la trong đất Bên-gia-min và chôn trong khu mộ của Kích, cha Sau-lơ. Sau khi người ta thi hành xong các điều vua truyền, Thượng Đế nghe lời cầu nguyện và thôi trừng phạt lãnh thổ.

Bốn người khổng lồ

15Y-sơ-ra-ên lại có chiến tranh với người Phi-li-tin. Đa-vít thân hành ra trận cùng các thuộc hạ, nhưng vua cảm thấy mỏi mệt lắm. 16Lúc ấy Ích-bi-bê-nốp, một người dòng giống khổng lồ, sử dụng cây thương đồng nặng trên năm kí lô, lưng đeo thanh kiếm còn mới, tấn công Đa-vít và suýt giết được vua. 17Nhưng A-bi-sai đến cứu kịp và giết người Phi-li-tin ấy. Nhân dịp này, tướng sĩ xin vua thề sẽ không ra trận nữa, vì họ sợ "ngọn đèn của Y-sơ-ra-ên bị dập tắt."
18Sau đấy, trong một trận tấn công quân Phi-li-tin ở Góp, Si-bê-cai người Hu-sai giết Sáp, một người thuộc dòng khổng lồ. 19Trong một trận khác với người Phi-li-tin, cũng tại Góp, Ên-ha-nan con Gia-a-rê Ô-ri-ghim người Bê-liêm, giết được em của Gô-li-át người Gát. Người Phi-li-tin này xử dụng một cây thương có cán lớn như cây trục máy dệt. 20Tại Gát, trong một trận khác nữa, có một người khổng lồ có sáu ngón trên mỗi bàn tay và mỗi bàn chân (cồng hai mươi bốn ngón); và 21khi người này nhục mạ Y-sơ-ra-ên, liền bị Giô-na-than (con của Si-mê-i, anh Đa-vít) giết. 22Bốn người kể trên đều thuộc giống khổng lồ sống ở Gát, và đều bị các tướng sĩ của Đa-vít giết đi.