21

Pauj taub rua cov Kinpe‑oo

1Thaus kws Tavi ua vaajntxwv mas muaj kev tshaib plaab tau peb xyoos, xyoo taag xyoo tuaj los kuj tshaib. Tes Tavi txawm kub sab quas lug nrhav Yawmsaub. Mas Yawmsaub has tas, “Lub txem kws tua tuabneeg poob rua sau Xa‑u hab Xa‑u caaj ceg tsua qhov nwg muab cov Kinpe‑oo tua pov tseg.”
2Vaajntxwv txhad hu cov Kinpe‑oo tuaj has rua puab. Cov Kinpe‑oo hov tsw yog tuabneeg Yixayee, puab yog cov Amaulai kws tseed tshuav noob nyob. Txawm yog cov Yixayee tau cog lug twv has tas yuav tseg puab txujsa ca, los Xa‑u yooj xeeb nrhav kev muab puab tua pov tseg, vem yog nwg mob sab cov Yixayee hab cov Yuta. 3Tavi has rua cov Kinpe‑oo tas, “Kuv yuav ua daabtsw paab mej? Kuv yuav ua le caag txhad ntxuav tau tej kev txhum nuav tseg mej txhad foom koob moov rua Yawmsaub qub txeeg qub teg?” 4Cov Kinpe‑oo has rua nwg tas, “Qhov kws Xa‑u hab nwg caaj ceg ua rua peb hov, mas tsw yog nyaj hab kub yuav ntxuav tau, hab tsw yog peb yuav muab cov Yixayee ib tug twg tua pov tseg.” Vaajntxwv txhad has tas, “Tes mej xaav kuas kuv ua daabtsw paab mej?” 5Puab has rua vaajntxwv tas, “Tug yawm kws muab peb ntxuav pov tseg hab ntaus tswvyim yuav muab peb ua kuas puam tsuaj sub txhad ua rua peb tsw muaj chaw nyob huv Yixayee tebchaws, 6mas thov muab tug hov xyaa leej tub rua peb es peb yuav coj moog dai cej daab tuag taab meeg Yawmsaub xubndag rua ntawm Kinpe‑a kws yog Xa‑u lub moos, yog tug kws Yawmsaub xaiv tsaa.” Mas vaajntxwv has tas, “Kuv yuav muab puab cob rua mej.”
7Vaajntxwv tseg Mefinpause kws yog Yaunathaa tug tub txujsa yog Xa‑u tug xeeb ntxwv, vem yog Xa‑u tug tub Yaunathaa hab Tavi tau tuav Yawmsaub lub npe cog lug twv ca lawm. 8Mas vaajntxwv muab Aiyag tug ntxhais Lixapa ob tug tub kws yug rua Xa‑u, kws npe hu ua Amauni hab Mefinpause, hab muab Xa‑u tug ntxhais Mela tswb tug tub kws nwg yug rua Npaxilai tug tub Anti‑ee kws yog tuabneeg huv Mehaula. 9Vaajntxwv muab cov tuabneeg nuav rua huv cov Kinpe‑oo txhais teg. Puab txawm muab cov nuav dai cej daab sau lub roob taab meeg Yawmsaub xubndag, mas xyaa leej hov raug muab tua kag ua ke rua thawj nub kws puab chiv hlais qoob loos, rua thaus puab chiv hlais qeb.
10Mas Aiyag tug ntxhais Lixapa muab seev tsaaj pua sau lub pob zeb rua nwg nyob txwj thaus chiv hlais qoob loos moog txug dej naag nqeg lug ntub cov cev tuag hov. Nruab nub nwg tsw tseev noog sau nruab ntug lug thos puab, mo ntuj nwg tsw tseev tsaj qus lug kov. 11Thaus muaj tuabneeg moog has rua Tavi tas Aiyag tug ntxhais Lixapa kws yog Xa‑u tug hluas nkauj tau ua le ntawd lawm, 12Tavi kuj moog coj Xa‑u hab Xa‑u tug tub Yaunathaa cov pob txhaa ntawm cov tuabneeg huv Yanpe Kile‑a lug. Cov tuabneeg huv Yanpe Kile‑a hov tub nyag cov pob txhaa hov huv lub tshaav puam huv lub moos Npesaa kws cov Filixatee muab khuab ca rua nub kws cov Filixatee tua Xa‑u sau lub roob Kinpau‑a. 13Mas vaajntxwv coj Xa‑u hab Xa‑u tug tub Yaunathaa cov pob txhaa lug, hab puab khaws cov tuabneeg kws muab dai cej daab tuag ntawd cov pob txhaa. 14Mas puab muab Xa‑u hab Xa‑u tug tub Yaunathaa cov pob txhaa log rua huv Xa‑u leej txwv Khij lub qhov ntxaa ntawm Xela huv Npeeyamee tebchaws. Puab kuj ua txhua yaam kws vaajntxwv has kuas puab ua. Dhau hov Vaajtswv kuj noog tej lug kws puab thov Vaajtswv paab lub tebchaws hov.

Ua rog rua cov Filixatee

(1VKk. 20:4-8)

15Cov Filixatee ua rog rua cov Yixayee dua ib zag. Tavi kuj nrug nwg cov tub teg tub taw nqeg moog ua rog rua cov Filixatee tes Tavi txawm txug txug sav. 16Inpinpenau yog cov tuabneeg luj luj sab sab le noob. Nwg coj ib raab muv tooj lab nyaav peb puas sekhee hab rws ib raab ntaaj tshab ntawm duav, xaav tas nwg yuav tua Tavi. 17Tassws Xeluya tug tub Anpisai lug paab Tavi hab ntaus tug Filixatee hov muab nwg tua pov tseg. Mas Tavi cov tuabneeg thov has tas, “Koj tsw xob nrug peb tawm moog ua rog dua le lawm tsaam tes cov Yixayee lub teeb tuag.”
18Dhau hov rov qaab ua rog rua cov Filixatee ntawm lub moos Kaus. Zag hov Xinpekhai kws yog Husa cum tua tau Xa kws yog cov tuabneeg luj luj sab sab le noob. 19Hab rov qaab ua rog rua cov Filixatee ntawm lub moos Kaus. Ya‑ale Auleki tug tub Eehanaa kws yog tuabneeg Npelehee tua tau Kaulia kws yog tuabneeg Ka. Nwg raab muv tug ku luaj le raab nqog ntus ntaub. 20Hab rov qaab ua rog ntawm lub moos Ka, yog lub moos kws muaj ib tug txwvneej luj kawg le, muaj rau tug ntiv teg hab rau tug ntiv taw huvsw muaj neeg nkaum plaub tug ntiv teg ntiv taw. Nwg yog cov tuabneeg luj luj sab sab le noob. 21Thaus nwg twv ntxhas cov Yixayee mas Tavi tug tijlaug Sime‑i tug tub Yaunathaa kuj muab nwg tua kag. 22Plaub tug nuav yog cov tuabneeg luj luj sab sab huv lub moos Ka le noob. Puab tuag taag rua Tavi teg hab tuag rua Tavi cov tub teg tub taw teg.