21

Ƀing Gibôn Rŭ Nua

1Tơdang amăng rơnŭk Dawid wai lăng, hơmâo sa tơlơi ư̆ rơpa amăng klâo thŭn mơtam; tui anŭn Dawid hơduah tơña mơ̆ng Yahweh kơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh. Yahweh laĭ tui anai, “Tơlơi ư̆ rơpa anŭn truh laih yuakơ mơ̆ng tơlơi soh Saul laih anŭn tơlơi tuh drah ñu yơh; anŭn jing yuakơ ñu pơdjai hĭ ƀing Gibôn yơh.”
2Pơtao Dawid iâu rai ƀing Gibôn laih anŭn laĭ hăng ƀing gơñu yơh. Hlâo adih, ƀing Gibôn ƀu djơ̆ ƀing lŏm kơ ƀing Israel ôh, samơ̆ jing ƀing dŏ so̱t mơ̆ng ƀing Amôr. Ƀing Israel hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih ƀu pơdjai hĭ ôh ƀing gơñu, samơ̆ Saul amăng tơlơi ñu hur har đơi kơ ƀing Israel laih anŭn kơ ƀing Yudah, ñu hơmâo gir kiăng pơrai hĭ laih abih bang ƀing gơ̆. 3Dawid tơña kơ ƀing Gibôn, jing ƀing dŏ so̱t anŭn tui anai, “Hơget tơlơi kâo či ngă brơi kơ ƀing gih lĕ? Hiư̆m pă kâo dưi pơkla glaĭ, tui anŭn ƀing gih či bơni hiam kơ ƀing Israel, jing ană plei Yahweh lĕ?”
4Ƀing Gibôn laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gơmơi ƀu hơmâo tơlơi găl ôh kiăng rơkâo kơ amrăk ƀôdah mah mơ̆ng Saul ƀôdah mơ̆ng sang anŏ ñu; ƀing gơmơi kŏn hơmâo lơi tơlơi dưi kiăng pơdjai hĭ hlơi pô amăng ƀing Israel.”
 Dawid tơña tui anai, “Tui anŭn, hơget tơlơi ƀing gih kiăng kơ kâo ngă brơi kơ ƀing gih lĕ?”
5Ƀing gơñu laĭ glaĭ kơ pơtao tui anai, “Saul yơh jing pô pơrai hĭ laih ƀing gơmơi laih anŭn pơkra laih hơdră pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơmơi, tơl ngă kơ ƀing gơmơi ƀu hơmâo ôh anih dŏ amăng guai lŏn ƀing Israel. 6Tui anŭn, brơi bĕ kơ ƀing gơmơi tơjuh čô đah rơkơi mơ̆ng kơnung djuai ñu kiăng kơ arăng pơdjai hĭ hăng yol đĭ atâo gơñu kơ Yahweh ƀuh amăng plei pơnăng Gibeah, jing plei Saul anŭn, jing pô Yahweh hơmâo ruah laih kiăng kơ jing pơtao.”
 Tui anŭn, pơtao laĭ glaĭ tui anai, “Kâo či jao brơi ƀing gơñu kơ ƀing gih yơh.”
7Pơtao pap brơi tơlơi hơdip Mephibôset jing ană đah rơkơi Yônathan, Yônathan jing ană đah rơkơi Saul, yuakơ tơlơi ƀuăn rơ̆ng Yahweh hơmâo hơmư̆ laih tŏng krah Dawid hăng Yônathan ană đah rơkơi Saul. 8Samơ̆ pơtao mă Armôni laih anŭn Mephibôset pơkŏn, jing dua čô ană đah rơkơi HʼRizpah jing ană đah kơmơi Aiyah; dua čô anŭn yơh jing ƀing ană ñu tơkeng rai kơ Saul, hrŏm hăng rơma čô ană đah rơkơi HʼMerab, jing ană đah kơmơi Saul; rơma čô ană anŭn ñu tơkeng rai kơ Adriêl jing ană đah rơkơi Barzillai mơnuih Mehôlat. 9Pơtao jao hĭ ƀing gơñu kơ ƀing Gibôn kiăng kơ pơdjai hĭ laih anŭn yol hĭ ƀing gơñu ƀơi sa boh bŏl čư̆ kiăng kơ Yahweh ƀuh. Abih bang tơjuh čô ƀing gơñu djai hrŏm, arăng pơdjai hĭ ƀing gơñu tơdang amăng hrơi tal blung kơ bơyan hơpuă, jing tơdang bơyan hơpuă pơdai kơtur čơdơ̆ng truh yơh.
10HʼRizpah, ană đah kơmơi Aiyah mă ao tâo kiăng pơrơđah kơ tơlơi rơngot hơning ñu hăng la̱ng trŭn kơ ñu pô ƀơi boh pơtâo tơhnă̱ prŏng. Čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn kơ bơyan hơpuă truh kơ hơjan lê̆ trŭn mơ̆ng adai adih, ƀơi khul atâo djai anŭn, ñu ƀu brơi kơ khul čim brĭm tĕk djơ̆ khul drơi jan anŭn tơdang hrơi ôh, ñu kŏn brơi lơi hlô mơnơ̆ng glai rai jĕ tơdang mlam. 11Tơdang Dawid hơmư̆ hơdôm tơlơi HʼRizpah ană đah kơmơi Aiyah, jing bơnai hle̱ Saul anŭn hơmâo ngă laih, 12ñu nao mă khul tơlang Saul hăng tơlang Yônathan mơ̆ng ƀing ană plei Yabês-Gilead. Hlâo adih, ƀing Yabês-Gilead hơmâo mă hĭ laih khul atâo anŭn hăng tơlơi hơgŏm mơ̆ng plei tŏng krah tring Bêt-Sean, jing anih ƀing Philistia hơmâo yol đĭ laih atâo ƀing gơ̆ tơdơi kơ pơdjai hĭ laih Saul ƀơi anih Gilboa. 13Dawid ba nao khul tơlang Saul hăng tơlang Yônathan mơ̆ng plei anŭn laih anŭn ñu ăt pơđar mơ̆n kơ ƀing tơhan ñu kiăng kơ pơƀut glaĭ khul tơlang ƀing tơjuh čô pơkŏn dơ̆ng arăng pơdjai hăng yol hĭ laih.
14Ƀing tơhan ñu dơ̱r hĭ tơlang Saul wơ̆t hăng tơlang ană đah rơkơi ñu Yônathan amăng pơsat Kis, jing ama Saul, ƀơi plei pơnăng Zêla amăng tring Benyamin, laih anŭn ngă tui abih bang tơlơi pơtao hơmâo pơđar laih. Tơdơi kơ anŭn, Ơi Adai laĭ glaĭ tơlơi ƀing ană plei anŭn iâu laĭ yơh.

Hơdôm Tơlơi Pơblah Hăng Ƀing Philistia

(1 Hră Ruai 20:4-8)

15Sa wơ̆t dơ̆ng hơmâo tơlơi pơblah tŏng krah ƀing Philistia hăng ƀing Israel. Dawid trŭn nao hăng ƀing tơhan ñu kiăng pơblah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Philistia, tui anŭn ñu gleh rơmơ̆n biă mă yơh. 16Yisbi-Benôb jing sa čô amăng ƀing kơnung djuai Rapha; tơbăk ñu kơtraŏ truh kơ klâo-rơtuh sekel laih anŭn ñu ăt hơmâo đao phrâo mơ̆n; ñu laĭ ñu či pơdjai hĭ Dawid. 17Samơ̆ Abisai ană đah rơkơi HʼZeruyah rai pơklaih hĭ Dawid; ñu taih rơbuh hĭ pô Philistia anŭn laih anŭn pơdjai hĭ. Giŏng anŭn, ƀing tơhan Dawid ƀuăn rơ̆ng hăng pơtao gơñu tui anai, “Ih ƀu či tơbiă nao hăng ƀing gơmơi kiăng kơ pơblah dơ̆ng tah huĭ kơ djai, yuakơ ih jing kar hăng apui kơđen kơ ƀing Israel ta yơh.”
18Tơdơi ƀiă kơ anŭn, hơmâo sa tơlơi pơblah dơ̆ng hăng ƀing Philistia ƀơi anih Gôb. Hlak anŭn, Sibkhai jing sa čô mơ̆ng plei Husah pơdjai hĭ Sap. Sap anai jing sa čô ană tơčô mơ̆ng ƀing djuai Rapha, jing ƀing prŏng glông.
19Amăng tơlơi pơblah pơkŏn dơ̆ng hăng ƀing Philistia ƀơi anih Gôb, Elhanan ană đah rơkơi Yaarê-Ôregim jing mơnuih mơ̆ng plei Bêtlehem pơdjai hĭ Gôliat jing mơnuih prŏng glông mơ̆ng plei pơnăng Gat laih anŭn grŏn tơbăk ñu prŏng biă mă kar hăng sa ƀĕ hlâo prŏng yơh.
20Ăt amăng tơlơi pơblah pơkŏn dơ̆ng ƀơi plei pơnăng Gat. Pơ anŭn hơmâo sa čô mơnuih prŏng glông hăng năm ƀĕ čơđe̱ng ƀơi rĭm plă̱ tơngan laih anŭn ƀơi plă̱ tơkai ñu. Abih bang čơđe̱ng ñu jing duapluh-pă̱ ƀĕ laih anŭn ñu anŭn ăt sa čô mơ̆ng ƀing djuai Rapha mơ̆n. 21Ñu pơčuih hăng ƀing Israel, samơ̆ Yônathan pơdjai hĭ pô anŭn. Yônathan anŭn jing ană đah rơkơi Simeah, ayŏng Dawid.
22Pă̱ čô mơnuih prŏng glông anŭn yơh jing ƀing ană tơčô djuai Rapha mơ̆ng plei pơnăng Gat. Laih anŭn Dawid hăng ƀing tơhan ñu pơdjai hĭ abih bang ƀing gơñu yơh.