33

Ma-nasê Puo Cruang Yuda

1Ma-nasê chỗn cỡt puo cruang Yuda bo án mbỡiq muoi chít la bar cumo, cớp án táq sốt tâng vil Yaru-salem sỡng chít la sỡng cumo. 2Ma-nasê táq ranáq sâuq lứq choâng moat Yiang Sursĩ, yuaq án tũoiq cũai ca Yiang Sursĩ khoiq tuih aloŏh tễ cruang cutễq bo cũai proai I-sarel cheq ễ toâq. 3Án táq loah tamái máh prông sang yiang Ba-al, cớp tanũl dŏq sang yiang Asê-ra. Máh prông ki puo Hê-sakia, mpoaq án, khoiq talốh táh. Ma-nasê cucốh sang máh mantỗr hỡ. 4Án táq prông sang yiang canŏ́h tâng Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, la ntốq Yiang Sursĩ khoiq pai chơ neq: “Ramứh cứq cóq ỡt níc tâng vil Yaru-salem.”
5Nchŏh tâng clống cớp nchŏh yáng tiah tâng Dống Sang Toâr, án táq prông dŏq cucốh sang máh mantỗr. 6Án bốh sang máh con samiang án bữm tâng avúng Hi-nôm. Án dốq chuaq crơng khớt, rien ramoon, rien parnân, rien ngê mo mumưl, cớp mo cumuiq. Án táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ, táq yỗn Ncháu sâng cutâu mứt. 7Án tốc táq rup, chơ dững dŏq tâng Dống Sang Toâr, la ntốq Yiang Sursĩ khoiq pai chóq Davĩt, cớp chóq Sa-lamôn con samiang Davĩt neq: “Dống sang nâi cớp vil Yaru-salem nâi la ntốq cứq khoiq rưoh dŏq tễ muoi chít la bar tỗp I-sarel dŏq cỡt ntốq sang toam cứq. 8Khân cũai proai I-sarel trĩh dũ ŏ́c cứq patâp cớp phễp rit cứq yỗn na Môi-se, án ca táq ranáq cứq, ki cứq lứq chuai tỗp alới. Cứq tỡ yỗn noau tuih aloŏh alới tễ cruang cutễq cứq khoiq yỗn achúc achiac alới.”
9Ma-nasê radững tỗp Yuda táq ranáq lôih ntâng hỡn tễ tỗp ca Yiang Sursĩ khoiq tuih aloŏh tễ cutễq ki bo cũai proai Ncháu cheq ễ toâq.

Ma-nasê Rapĩen Cỡt Mứt Tamái Ễn

10Yiang Sursĩ khoiq catoaih atỡng Ma-nasê cớp máh cũai proai, ma tỗp alới tỡ bữn tamứng. 11Cỗ tian tễ ranáq nâi, Yiang Sursĩ ớn cũai taniap tahan tỗp Asi-ria toâq chíl cruang Yuda. Tỗp alới cỗp Ma-nasê, ĩt canŏ́q clốh múh án, cớp clữong án toâq sái-sô, chơ dững án chu cruang Ba-bulôn 12Toâq án sâng túh arức lứq, ngkíq án ngin kho cớp píh loah chu Yiang Sursĩ, dếh sễq Ncháu chuai án hỡ. 13Ma-nasê câu sễq tễ Yiang Sursĩ, cớp Yiang Sursĩ roap santoiq án câu sễq; chơ Yiang Sursĩ dững án píh chu pỡ vil Yaru-salem dŏq cỡt sốt loah cruang cutễq án bữm. Ranáq nâi táq yỗn Ma-nasê dáng raloaih Yiang Sursĩ la lứq Ncháu.
14Vớt ki, Ma-nasê atức loah viang yáng tiah tâng Vil Davĩt yỗn sarỡih lứq ễn; án atức tễ avúng cheq dỡq mec Ki-hôn coah angia mandang pât toau toâq Ngoah Toong Sĩaq, cớp toâq pỡ ntốq ramứh Ô-phêl. Án yai máh cũai sốt tahan tâng dũ vil chũop cruang Yuda ca bữn viang khâm. 15Án talốh táh nheq máh prông cớp rup yiang canŏ́h tễ Dống Sang Toâr Yiang Sursĩ, dếh máh prông ca án khoiq táq pỡ cuar cóh cheq Dống Sang Toâr, cớp tâng ntốq canŏ́h hỡ tâng vil Yaru-salem; án ĩt aloŏh nheq dũ ramứh ki tễ vil, chơ pỡq voang yáng tiah vil. 16Án atức loah prông sang toam Yiang Sursĩ, cớp án chiau sang crơng dŏq cỡt ratoi cớp dŏq sa‑ỡn tâng prông sang ki. Án ớn dũ náq cũai proai toâq sang toam Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp I-sarel. 17Tam máh cũai proai tỡ bữn ta-ŏh dững crơng chiau sang tâng ntốq sang canŏ́h, sanua tỗp alới chiau sang crơng yỗn ống Yiang Sursĩ sâng.

Parsốt Ranáq Ma-nasê Táq

18Máh ranáq canŏ́h Ma-nasê khoiq táq, cớp santoiq án câu sễq tễ Yiang Sursĩ, la Ncháu án, dếh máh santoiq cũai tang bỗq Yiang Sursĩ khoiq pai chóq án nhơ ramứh Yiang Sursĩ la Ncháu tỗp I-sarel, nheq tữh ranáq ki noau chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Ranáq Máh Puo Cũai Yuda Cớp I-sarel Khoiq Táq. 19Máh santoiq puo câu, cớp santoiq Yiang Sursĩ ta‑ỡi, máh ranáq án táq lôih, máh ŏ́c án tỡ bữn trĩh, máh ntốq án táq tanũl dŏq sang yiang Asê-ra, cớp máh mul rup án cucốh sang, ranáq ki noau khoiq chĩc dŏq tâng pơ saráq atỡng tễ Máh Cũai Tang Bỗq Yiang Sursĩ Chĩc Atỡng. 20Ma-nasê cuchĩt; chơ noau tứp án tâng ntốq cutễq dống puo; chơ Amon con samiang án ễn chỗn cỡt puo pláih án.

Amon Puo Cruang Yuda

21Amon chỗn cỡt puo cruang Yuda bo án bar chít la bar cumo, cớp án cỡt sốt tâng vil Yaru-salem bar cumo. 22Puo Amon táq ranáq sâuq choâng moat Yiang Sursĩ, táq machớng Ma-nasê mpoaq án tê, na án cucốh sang rup ca mpoaq án khoiq táq dŏq. 23Ma mpha tễ mpoaq án, án tỡ bữn ngin kho, cớp tỡ bữn píh loah chu Yiang Sursĩ; ma án táq lôih sa‑ữi hỡn tễ mpoaq án.
24Máh cũai ayững atĩ puo Amon aloŏh ngê chíl án, cớp alới cachĩt án tâng clống dống án bữm. 25Vớt ki, máh cũai Yuda cachĩt loah cũai ca khoiq cachĩt Amon, chơ alới chóh Yô-sia con samiang Amon ễn chỗn cỡt puo.