33

Ma-na-se cai trị Giu-đa

1Ma-na-se được 12 tuổi khi lên ngai và cai trị 55 năm tại Giê-ru-sa-lem. 2Ma-na-se làm điều ác trước mặt Chúa, vì vua xúi giục nhân dân thờ lạy thần tượng và bắt chước các thói tục ghê tởm của các dân tộc đã bị Chúa trục xuất trước mắt dân Y-sơ-ra-ên. 3Vua xây cất lại các miếu tà thần trên các đồi núi mà Ê-xê-chia cha mình đã phá đổ, lập bàn thờ thần Ba-anh, tạc tượng các thần A-sê-ra, thờ lạy và phụng sự các ngôi sao trên trời. 4Vua dám đặt bàn thờ tà thần ngay trong Đền thờ Chúa Hằng Hữu, là Đấng đã phán: "Ta sẽ đặt Danh Ta tại Giê-ru-sa-lem mãi mãi." 5Vua xây bàn thờ cho tất cả các ngôi sao trong hai hành lang Đền thờ. 6Vua dâng các con trai mình cho tà thần qua ngọn lửa trong thung lũng Con Hi-nôn. Vua cũng theo quỷ thuật, bói khoa, phù phép và dùng các đồng cốt và thầy bói. Vua tiếp tục làm đủ thứ tội ác, ngày càng gia tăng, đến nỗi chọc giận Chúa Hằng Hữu. 7Vua đặt các tượng chạm của tà thần vào Đền thờ Chúa, dù Chúa đã phán bảo Đa-vít và Sa-lô-môn: "Ta sẽ mãi mãi đặt Danh Ta tại Đền thờ này trong thành phố Giê-ru-sa-lem mà Ta đã chọn giữa các đại tộc Y-sơ-ra-ên. 8Ta sẽ không trục xuất dân này khỏi đất nước Ta đã ban cho tổ phụ họ, với điều kiện duy nhất là họ cẩn thận tuân hành tất cả những điều Ta truyền dạy trong luật pháp, giới răn và mệnh lệnh do Mai-sen ghi chép." 9Ma-na-se cũng lôi kéo nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem vào con đường lầm lạc và phạm tội ác còn ghê tởm hơn các dân tộc Chúa dã tiêu diệt trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.
10Chúa cảnh cáo Ma-na-se và nhân dân, nhưng họ không chịu nghe. 11Vì thế, Chúa sai các tướng chỉ huy quân đội A-sy-ri đến bắt Ma-na-se bằng móc sắt, xiềng lại bằng xích đồng và điệu vua qua Ba-by-luân. 12Gặp hoạn nạn khủng khiếp, Ma-na-se mới tìm kiếm Chúa là Thượng Đế của mình, hết sức hạ mình trước mặt Chân Thần của tổ phụ mình, 13và cầu nguyện với Ngài. Chúa nhậm lời, lắng nghe lời van nài và đem vua về nước. Về được Giê-ru-sa-lem, Ma-na-se nhìn biết Đấng Hằng Hữu là Chân Thần.

Ma-na-se lập lại bàn thờ

14Sau đó, Ma-na-se xây tường lũy rất cao quanh thành Đa-vít, phía tây Ghi-hôn, trong thung lũng, cho đến tận cổng Cá, bọc quanh Ô-phên. Vua bổ nhiệm các tướng chỉ huy quân đội để phòng thủ các thành phố kiên cố trong nước. 15Ma-na-se dẹp bỏ các thần nước ngoài, các hình tượng vua đã dựng trong Đền thờ Chúa và phá dỡ các bàn thờ tà thần vua đã xây trên núi Đền thờ và tại kinh đô, rồi vứt hết ra bên ngoài thành phố. 16Ma-na-se xây bàn thờ cho Chúa hằng Hữu, dâng các tế lễ bình an cùng cảm tạ và bảo nhân dân phụng sự Chúa Hằng Hữu là Chân Thần. 17Tuy nhiên, dân chúng còn dâng tế lễ trên các đỉnh núi đồi, dù chỉ dâng cho Chúa, là Thượng Đế của họ. 18Các công tác khác của Ma-na-se, lời vua cầu nguyện với Thượng Đế, các sứ điệp của các nhà tiên tri nhân danh Chúa mà truyền giảng đều ghi chép trong bộ sử ký các vua. 19Bài cầu nguyện của vua, cách Chúa nhậm lời, cũng như các tội ác, vi phạm của vua, các địa điểm vua lập các miếu thờ, các hình tượng, và tượng chạm trong thời gian vua chưa hạ mình đầu phục Chúa, đều ghi chép trong tác phẩm các tiên tri. 20Ma-na-se qua đời, được an táng ngay trong hoàng cung. Thái tử A-môn lên ngai kế vị cha mình.

A-môn, vua Giu-đa

21A-môn được 22 tuổi khi lên ngai và chỉ trị vì được hai năm tại Giê-ru-sa-lem. 22A-môn làm điều ác trước mặt Chúa, như Ma-na-se, cha mình đã làm trước kia. A-môn dâng tế lễ và phục vụ các tượng chạm mà Ma-na-se, cha mình đã chế tạo. 23Vua ngoan cố không chịu hạ mình trước mặt Chúa Hằng Hữu, như cha mình lúc ăn năn, lại còn gia tăng tội ác. 24Các đại thần âm mưu phản nghịch, và ám sát vua ngay trong hoàng cung. 25Nhân dân xử tử tất cả các tên thích khách rồi tôn hoàng tử Giô-si-a (con A-môn) lên ngai trị vì đất nước.