3

Wah Lač Kơ Hmei Đa

1Ơ phung ayŏng adei, ti knhal tuč hră anei kâo akâo kơ diih wah lač kơ hmei đa, čiăng kơ klei Khua Yang blŭ dưi jing lar djăl leh anăn mâo klei mpŭ msĕ si truh leh ti krah diih, 2leh anăn čiăng kơ hmei dưi tlaih mơ̆ng phung mnuih ƀai leh anăn jhat; kyuadah amâo djŏ ôh jih jang mnuih mâo klei đăo. 3Ƀiădah Khua Yang jing sĭt suôr. Ñu srăng bi ktang diih leh anăn mgang diih mơ̆ng Pô Jhat. 4Hlăm Khua Yang hmei mâo klei knang kơ diih dôk ngă leh anăn srăng ngă klei hmei mtă kơ diih. 5Akâo kơ Khua Yang atăt gai ai tiê diih kơ klei Aê Diê khăp leh anăn klei Krist gĭr.

Klei Mtă Mă Bruă

6Ơ phung ayŏng adei, hmei mtă kơ diih hlăm anăn Khua Yang drei Yêsu Krist, brei diih đuĕ dôk mdê mơ̆ng phung ayŏng adei bi rŭng, phung amâo ngă tui si klei bhiăn diih mă tŭ leh mơ̆ng hmei. 7Kyuadah diih pô thâo leh jing djŏ diih tui hmei. Hmei amâo bi rŭng ôh êjai hmei dôk mbĭt hŏng diih. 8Hmei amâo tuôm ƀơ̆ng kpŭng arăng hơăi mang ôh, ƀiădah hruê mlam hmei mă bruă suăi, amâo čiăng bi ktrŏ sa čô hlăm phung diih ôh. 9Amâo djŏ ôh kyua hmei amâo mâo klei dưi, ƀiădah hmei čiăng dôk hdĭp hŏng klei bi hmô brei diih tui. 10Kyuadah wăt êjai hmei dôk mbĭt hŏng diih, hmei mtă leh kơ diih klei anei: tơdah sa čô amâo čiăng mă bruă ôh, đăm brei ñu huă ôh. 11Kyuadah hmei hmư̆ leh mâo đa đa hlăm phung diih bi rŭng, amâo mă bruă ôh, ƀiădah hiu yăl dliê hơăi mang kơ bruă arăng. 12Hlăm Khua Yang Yêsu Krist hmei mtă leh anăn mtrŭt phung msĕ snăn, brei diñu êđăp ênang mă bruă diñu pô, čiăng bi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă diñu pô. 13Ơ phung ayŏng adei, đăm êmăn ôh hlăm klei ngă jăk.
14Tơdah mâo phung amâo gưt ôh kơ klei hmei čih hlăm hră anei, ksiêm diñu, leh anăn đăm bi mguôp hŏng diñu ôh, čiăng kơ diñu hêñ. 15Đăm yap diñu msĕ si roh ôh, ƀiădah brei mtô kơ diñu msĕ si kơ phung ayŏng adei.

Klei Čhưn

16Akâo kơ Khua Yang klei êđăp ênang brei kơ diih klei êđăp ênang nanao hlăm jih jang klei. Brei Khua Yang dôk mbĭt hŏng jih jang diih.
17Kâo gơ̆ Y-Pôl čih klei čhưn anei hŏng kngan kâo pô. Anei jing klei mdêč anăn kâo hlăm jih jang hră kâo; msĕ snăn yơh kâo čih. 18Brei klei pap mơ̆ng Khua Yang drei Yêsu Krist dôk mbĭt hŏng jih jang diih.