8

Klei Bi Ƀuh Tal Pă: Bai Boh Yan Bhang

1Snei Aê Diê Yêhôwa bi êdah leh kơ kâo: Nĕ anei, mâo sa boh bai boh yan bhang. 2Ñu lač, “Ơ Y-Amôs, ya ih ƀuh?” Kâo lač, “Sa boh bai boh yan bhang.” Leh anăn Yêhôwa lač kơ kâo, “Klei knhal tuč truh leh kơ phung ƀuôn sang kâo Israel; kâo amâo srăng lŏ hơưi kơ diñu ôh. 3Hlăm hruê anăn klei mmuñ hlăm sang yang srăng jing klei čŏk hia,” Aê Diê Yêhôwa lač. “Asei mlei djiê srăng jing lu, hwiê tar ƀar anôk. Ñăt kriêp bĕ!”

Klei Bi Rai Phung Israel Giăm Leh

  4Hmư̆ bĕ klei anei, Ơ diih phung juă lin phung kƀah mnơ̆ng,
   leh anăn bi mdjiê phung ƀun ƀin hlăm čar, lač,
  5“Hbĭl mlan mrâo srăng êgao,
   čiăng kơ drei dưi čhĭ mdiê?
  Leh anăn hbĭl hruê sabat srăng êgao,
   čiăng kơ drei dưi mnia mdiê ƀlê?
  čiăng kơ drei dưi bi hrŏ êphah
   leh anăn bi prŏng sêkel,
   leh anăn mplư hŏng knăng amâo djŏ ôh,
  6čiăng kơ drei dưi blei phung ƀun ƀin bi mlih hŏng prăk,
   leh anăn bi mlih mnuih kƀah mnơ̆ng hŏng sa hlâo klĭt juă,
   leh anăn čhĭ djah mdiê ƀlê?”
7Yêhôwa kat asei leh hŏng klei guh kơang Y-Yakôp, “Sĭt nik kâo amâo srăng wơr bĭt ôh sa mta bruă diñu ngă.
  8Amâo djŏ hĕ čar srăng ktư̆ yơ̆ng kyua klei anăn,
   leh anăn grăp čô dôk tinăn srăng čŏk hia?
  Jih čar srăng đĭ dlai msĕ si êa krông Nil,
   srăng ktlư̆ leh anăn lŏ lĕ
   msĕ si êa krông Nil čar Êjip.”
9Aê Diê Yêhôwa lač, “Hlăm hruê anăn
   Kâo srăng brei yang hruê lĕ ti yang hruê dơ̆ng,
   leh anăn bi mmăt lăn ala êjai hruê mngač.
  10Kâo srăng bi mbliư̆ hruê knăm diih jing klei kơŭ kyăm,
   leh anăn jih klei mmuñ diih jing klei čŏk hia.
  Kâo srăng hyuă klŭng ti kơiêng jih jang,
   leh anăn kâo srăng bi kla grăp boh kŏ.
  Kâo srăng brei klei anăn jing msĕ si klei kơŭ kyăm kơ sa čô anak êkei arăng mâo knŏng sa čô,
   leh anăn klei knhal tuč ñu msĕ si sa hruê ênguôt êdi.”
  11“Nĕ anei, hruê srăng truh,” Aê Diê Yêhôwa lač,
   “Tơdah kâo srăng mơĭt klei ư̆ êpa hlăm čar;
  amâo djŏ klei ư̆ êpa kpŭng ôh, kăn djŏ klei mhao êa rei,
   ƀiădah klei ư̆ êpa čiăng hmư̆ klei Yêhôwa blŭ.
  12Diñu srăng êbat ting ring rang mơ̆ng êa ksĭ anei kơ êa ksĭ adih,
   leh anăn mơ̆ng dưr kơ ngŏ;
  diñu srăng êran tinei tinăn čiăng duah klei Yêhôwa blŭ,
   ƀiădah diñu amâo srăng ƀuh ôh.
13Hlăm hruê anăn
   phung mniê êra hrông siam leh anăn phung êkei êdam srăng djiê huăt kyua mhao.
  14Phung kat asei hŏng yang Asima čar Samari,
   leh anăn lač, ‘Tui si yang ih dôk hdĭp, Ơ Y-Dan,’
  leh anăn ‘Tui si yang ƀuôn Bêr-Sêba dôk hdĭp,’
   diñu srăng lĕ buh
   leh anăn amâo srăng lŏ tuôm kgŭ ôh.”