8

Da'feix Nyungc Hinc Yaangh Nyei Sic

Yietc Ndaan Biouv

1Ziouv Tin-Hungh bun yie buatc naaiv nyungc hinc yaangh nyei sic. Yie mangc ziouc buatc ndaan nqaai gorng nyei biouv. 2Ninh naaic, “Aamotv aac, meih buatc haaix nyungc?”
 Yie dau, “Yie buatc ndaan nqaai gorng nyei biouv.”
 Ziouv gorngv mbuox yie, “Yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, setv mueiz nyei ziangh hoc taux aqv. Yiem naaiv mingh yie maiv liouh ninh mbuo.”
3Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Wuov hnoi singx dinc gu'nyuoz baaux nzung nyei qiex ziouc tiuv benx nzauh nyiemv nyei qiex. Haaix ndau yaac maaih janx-daic nyei sei camv haic, guangc jienv sekv nzieqc nyei.”

I^saa^laa^en Setv Mueiz Nyei Hnoi Taux Fatv Aqv

  4“Meih mbuo caaiv dangx-donx nyei mienh,
   aengx mietc yiem deic-bung nyei mienh jomc mienh wuov deix,
   muangx naaiv deix waac maah!
5“Meih mbuo gorngv,
  ‘Siang-Hlaax nyei Zipv haaix zanc jiex mingh
   weic bun yie mbuo aengx duqv maaic laangh ziqc?
  ⟨Dingh Gong Hnoi⟩ haaix zanc jiex mingh,
   yie mbuo ziouc aengx duqv maaic mbiauh witv?’
  Maaic cuotv meih mbuo longc ga'naaiv-faix hlaau yaac bun jaax-zinh hlang,
   aengx longc waengc mienh nyei nziangx pienx mienh.
  6Meih mbuo longc nyaanh maaiz mienh jomc mienh,
   longc laengc heh yienc dauh dangx-donx mienh,
   yaac zorqv maiv benx nyei mbiauh witv maaic bun mienh.
7Ziouv, dongh Yaakopv taaih wuov dauh Tin-Hungh, houv waac gorngv, “Ninh mbuo zoux nyei yietc zungv waaic sic yie yietc liuz maiv la'kuqv.
  8“Ndau maiv zeiz weic naaiv deix sic ndanc dongz fai?
   Yiem deic-bung gu'nyuoz nyei mienh yaac oix zuqc nzauh nyiemv.
  Ziangh norm deic-bung oix faaux hnangv Nai^aa Ndaaih nor,
   yaac zuqc mietv mingh mietv daaih aengx haapv njiec hnangv I^yipv nyei Nai^aa Ndaaih haapv njiec.”
9Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Taux wuov hnoi,
  “Lungh ziangx aanx nyei ziangh hoc yie oix bun mba'hnoi ndortv mingh.
   Dorngz njang nyei ziangh hoc yie bun ndau-beih hmuangx nzengc.
  10Yie oix bun meih mbuo jiex zipv nyei yinh wuic
   tiuv benx nzauh nyiemv nyei ziangh hoc,
  yaac bun meih mbuo baaux nzung nyei yietc zungv qiex
   tiuv benx naanc zingh nzung.
  Yie oix bun meih mbuo yietc zungv sai jienv la'maah ndie-cou,
   bun dauh dauh zuqc teix nzengc m'nqorngv.
  Yie yaac oix bun meih mbuo nzauh nyiemv
   hnangv ganh nyei ndoqc dorn daic nor,
  bun setv mueiz nyei ziangh hoc hnangv kouv haic nyei hnoi.”
11Ziouv Tin-Hungh gorngv,
  mangc maah! Hnoi-nyieqc zungv oix taux,
   yie oix bun deic-bung buangh zuqc domh ngorc.
  Maiv zeiz ngorc hnaangx yaac maiv zeiz ngorc wuom.
   Ninh mbuo oix ngorc maiv duqv muangx Ziouv nyei waac.
  12Ninh mbuo oix yiem naaiv diuh koiv
   youh jienv mingh taux wuov diuh koiv,
  yiem baqv bung mingh taux dong bung,
   tiux jiex naaiv, tiux jiex wuov lorz Ziouv nyei waac,
   mv baac ninh mbuo lorz maiv buatc aqv.
  13“Taux wuov hnoi,
  “Nzueic haic nyei sieqv caux henv nyei houh saeng
   laaix jaang nqaatv ziouc meih muangv nzengc.
  14Ziangv jienv Saa^maa^lie nyei zienh nyeiz, Aa^si^maa, houv waac wuov deix,
   fai gorngv, ‘O Ndaan aac, yie ziangv jienv meih ziangh jienv nyei zienh houv waac,
   fai ‘O Mbe^e^qe^mbaa aac, yie ziangv jienv meih ziangh jienv nyei zienh houv waac,
  naaiv deix mienh oix king njiec,
   yietc liuz maiv haih jiez sin.”