30

Tơlơi Čŏk Hia Kơ Lŏn Čar Êjip

1Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Ƀing gih pơkrao bĕ hăng laĭ tui anai,
   “Hrơi pơhuĭ hlak rai laih!”
  3Yuakơ hrơi anŭn jĕ laih,
   jing hrơi Yahweh jĕ laih,
   jing hrơi kơthul,
   jing hrơi mông kiăng pơkơhma̱l hĭ ƀing lŏn čar yơh.
  4Tơlơi pơblah či truh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Êjip,
   laih anŭn tơlơi rŭng răng či truh ƀơi ƀing Kus yơh.
  Tơdang mơnuih djai rơbuh amăng lŏn čar Êjip,
   mŭk dram lŏn čar anŭn arăng ăt či mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n
   laih anŭn atur lŏn čar anŭn glưh pơčah hĭ yơh.
5“ ‘Kus, Put, Lidia hăng Arabia, Libya laih anŭn ƀing ană plei anih lŏn tơlơi pơgop či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm hrŏm hăng lŏn čar Êjip yơh.
6“ ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Ƀing gŏp djru lŏn čar Êjip či djai hĭ
   laih anŭn tơlơi kơtang pơgao pơang lŏn čar anŭn či rơngiă hĭ yơh.
  Mơ̆ng anih Migdôl truh pơ anih Aswan
   ƀing gơñu či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm amăng lŏn čar anŭn,

  7“ ‘Hơdôm anih anŭn či jing hĭ rơngol
   amăng khul anih lŏn rơngol,
   laih anŭn khul plei pla gơñu či dŏ
   amăng khul plei pla răm rai yơh.
  8Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh,
   tơdang Kâo tuč apui čuh hĭ lŏn čar Êjip
   wơ̆t hăng abih bang ƀing djru ñu ăt či răm rai hĭ abih mơ̆n.
9“ ‘Ƀơi hrơi anŭn ƀing ding kơna laĭ pơthâo či tơbiă nao mơ̆ng Kâo amăng khul sŏng kiăng kơ pơhuĭ ƀing Kus pơ anih dŏ ƀing gơñu kơ gơñu pô dŏ rơnŭk hơđơ̆ng. Tơlơi rŭng răng yơh či hơñăk mă ƀing gơñu ƀơi hrơi lŏn čar Êjip răm rai, yuakơ tơlơi anŭn sĭt či truh yơh.
10“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Kâo či pơrai hĭ abih bang ƀing ling tơhan lŏn čar Êjip
   yua mơ̆ng tơngan Nebukhadnezzar pơtao lŏn čar Babilon yơh.
  11Ñu hăng ƀing ling tơhan ñu, jing ƀing lŏn čar kheñ đet,
   arăng či ba rai kiăng kơ pơrai hĭ anih lŏn anŭn.
  Ƀing gơñu či suă đao gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Êjip
   laih anŭn pơbă hĭ anih lŏn anŭn hăng mơnuih djai yơh.
  12Kâo či pơthu hĭ khul hơnŏh ia krong Nil
   laih anŭn sĭ hĭ anih lŏn anŭn kơ ƀing mơnuih sat ƀai.
  Yua mơ̆ng tơngan ƀing tuai yơh
   Kâo či pơrơngol hĭ anih lŏn anŭn wơ̆t hăng abih bang tơlơi amăng anŭn mơ̆n.
“ ‘Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.
13“ ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp,
  “ ‘Kâo či pơrai hĭ khul rup trah
   laih anŭn pơđŭt hĭ khul rup amăng plei Memphis.
  Ƀu či hơmâo khua moa dơ̆ng tah amăng lŏn čar Êjip,
   laih anŭn Kâo či pơlar tơlơi huĭ bra̱l amăng djŏp anih lŏn anŭn.
  14Kâo či pơrơngol hĭ anih lŏn čar Êjip Gah Ngŏ,
   čuh hĭ plei Zôan
   laih anŭn pơruă pơkơhma̱l hĭ ƀing Nô yơh.
  15Kâo či tuh trŭn tơlơi hil Kâo ƀơi plei Sin,
   jing ƀơi kơđông kơjăp ƀing Êjip,
   laih anŭn pơrai hĭ ƀing ling tơhan Têbês yơh.
  16Kâo či čuh lŏn čar Êjip.
   Plei Sin či păl amăng tơlơi tơnap tap.
   Plei Têbês či glưh pơčah hĭ yua mơ̆ng ƀing rŏh ayăt kơsung blah hĭ.
   Plei Memphis či bưp ƀing rŏh ayăt rĭm hrơi yơh.
  17Ƀing hlak ai plei Awen hăng plei Pi-Beset
   či djai hĭ yua mơ̆ng đao gưm,
   laih anŭn khul plei pla anŭn či nao amăng tơlơi jing kar hăng hlŭn mơnă yơh.
  18Kơnăm mơmŏt yơh či jing hrơi ƀơi plei Tahpanhês
   tơdang Kâo pơjŏh hĭ oč lŏn čar Êjip.
  Pơ anŭn yơh tơlơi kơtang pơgao pơang ñu či đŭt hĭ yơh.
  Kơthul či go̱m hĭ ñu
   laih anŭn khul plei pla lŏn čar Êjip anŭn či nao jing hlŭn mơnă yơh.
  19Tui anŭn, Kâo či pơruă pơkơhma̱l hĭ lŏn čar Êjip,
   laih anŭn ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.’ ”
20Amăng thŭn tal pluh-sa blan tal sa ƀơi hrơi tal tơjuh, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 21“Ơ ană mơnuih hơi, Kâo hơmâo pơjŏh hĭ laih hơpăl tơngan Pharaoh pơtao lŏn čar Êjip. Arăng ƀu hơmâo akă pŏn hĭ laih ôh kiăng kơ suaih ƀôdah pioh amăng hrĕ tơƀăk kiăng kơ hơpăl anŭn jing kơtang tơl dưi djă̱ sa ƀĕ đao gưm. 22Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Pharaoh pơtao lŏn čar Êjip. Kâo či pơjŏh hĭ abih dua gah hơpăl tơngan ñu, anŭn jing hơpăl hiam wơ̆t hăng hơpăl jŏh laih mơ̆n, laih anŭn ngă kơ đao lê̆ trŭn hĭ mơ̆ng tơngan ñu yơh. 23Kâo či pơčơlah hĭ ƀing Êjip amăng ƀing lŏn čar laih anŭn pơbra hyu ƀing gơñu amăng djŏp lŏn čar yơh. 24Kâo či pơkơtang brơi hơpăl tơngan pơtao lŏn čar Babilon laih anŭn pioh đao Kâo amăng tơngan ñu, samơ̆ Kâo či pơjŏh hĭ hơdôm hơpăl tơngan Pharaoh, laih anŭn ñu či pơkrao ƀơi anăp pơtao anŭn kar hăng mơnuih ruă rơka jĕ či djai yơh. 25Kâo či pơkơtang brơi khul hơpăl tơngan pơtao lŏn čar Babilon, samơ̆ khul hơpăl Pharaoh či tơdu rơgah yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang Kâo pioh đao Kâo amăng tơngan pơtao lŏn čar Babilon laih anŭn ñu nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Êjip yơh. 26Kâo či pơčơlah hĭ ƀing Êjip amăng ƀing lŏn čar laih anŭn pơbra hyu hĭ ƀing gơñu amăng djŏp lŏn čar yơh. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.”