30

Txav txem rua Iyi

1Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 2“Tuabneeg tug tub, ca le cev Vaajtswv lug hab has tas, ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Ca le quaj nyav has tas,
   “Nub kws teem ca lug txug lauj!”
  3Vem tas nub ntawd lug ze lawm,
   Yawmsaub nub lug ze lawm yog nub kws muaj fuab,
  yog lub swjhawm kws ib tsoom
   tebchaws raug puab lub khuab.
  4Ib raab ntaaj yuav lug raug Iyi,
   hab txujkev lwj sab yuav nyob huv Khuj tebchaws
  rua thaus muaj tuabneeg raug tua tuag rua huv Iyi,
   hab Iyi tej nyaj txag raug muab coj moog,
  hab Iyi tebchaws raug muab ua
   pob taag nrho txug tej taw loog.
5Khuj hab Phuj hab Lus hab Alanpia hab Linpia hab cov tuabneeg huv tej tebchaws kws nrug puab sws cog lug, yuav nrug puab raug nav ntaaj tuag ua ke.
6“ ‘Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Cov kws paab Iyi yuav tuag taag
   hab nwg tug fwjchim kws nwg khaav yuav qaug taag,
  txwj ntawm Mintoo txug Xi‑ene puab yuav raug nav ntaaj
   tuag taag huv lub tebchaws ntawd.
   Vaajtswv Yawmsaub has le nuav ntaag.
  7Nwg yuav nyob do cuas ca rua huv plawv
   ib tsoom tebchaws kws nyob do cuas ca lawm,
  hab nwg tej moos yuav nyob huv plawv
   tej moos kws raug muab tso tseg pam taag lawd.
  8Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub,
   rua thaus kuv hlawv Iyi
  hab cov kws paab nwg suavdawg
   raug muab ua kuas puam tsuaj taag lawm.
9“ ‘Nub ntawd tej tubkhai yuav caij nkoj tawm ntawm kuv moog sub txhad ua rua cov tuabneeg Khuj kws nyob tsw txob txhawj daabtsw ntshai tshee quas nyo, hab txujkev lwj sab yuav lug raug puab rua nub kws teem rua cov Iyi. Saib maj, nub ntawd lug txug tag tag le.

10“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Kuv yuav ua rua Iyi tej nyaj txag cuab txhaj cuab taam pluj taag,
   yog swv vaajntxwv Nenpukhanexa huv Npanpiloo txhais teg ua.
  11Nenpukhanexa hab nwg cov tuabneeg, kws ua nruj ua tswv
   heev dua lwm lub tebchaws huvsw,
  yuav raug muab coj tuaj ua kuas lub tebchaws ntawd puam tsuaj.
  Puab yuav rhu ntaaj tawm tsaam Iyi
   hab ua rua tuabneeg tuag puv nkaus lub tebchaws.
  12Hab kuv yuav ua rua tug dej Nai qhuav,
   hab kuv yuav muab lub tebchaws ntawd
   muag rua huv cov tuabneeg phem txhais teg.
  Kuv yuav swv lwm haiv tuabneeg txhais teg
   ua rua lub tebchaws
   hab txhua yaam kws nyob huv nyob do cuas ca.
  Kuv kws yog Yawmsaub
   tau has ca le nuav lawm.

13“ ‘Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas,
  “ ‘Kuv yuav ua rua tej txoov daab puam tsuaj,
   hab ua rua tej txoov daab huv lub moos Meefi pam taag,
  hab yuav tsw muaj leejtwg ua thawj kaav Iyi tebchaws dua le lawm,
   hab kuv yuav tso txujkev ntshai rua huv Iyi tebchaws.
  14Kuv yuav ua rua Palau nyob do cuas ca,
   hab yuav hlawv lub moos Xau‑aa,
   hab yuav txav txem rua lub moos Thenpe.
  15Kuv yuav nchuav kuv txujkev npau tawg rua sau
   lub moos Peluxi‑ee, kws yog Iyi lub chaw ruaj khov,
  kuv yuav txav tej tuabneeg coob coob
   huv lub moos Thenpe pov tseg.
  16Kuv yuav hlawv Iyi tebchaws,
   lub moos Peluxi‑ee yuav raug txom nyem mob heev,
  lub moos Thenpe yuav tawg, hab yeeb ncuab yuav tuaj
   ua rog rua lub moos Meefi nruab nub quas lug.
  17Cov txwvneej kws tseed hluas
   huv lub moos Oo hab lub moos Phinpexe
  yuav raug nav ntaaj tuag taag,
   cov kws tsw tuag yuav raug nteg coj moog.
  18Lub moos Thapaahe yuav tsaus ntuj rua thaus taav su,
   rua thaus kuv muab Iyi tug quab ua kuas puam tsuaj,
  hab thaus nwg tug fwjchim kws nwg khaav pluj plag.
   Yuav muaj fuab laum nkaus lub moos,
   hab nwg tej ntxhais yuav raug nteg coj moog.
  19Kuv yuav txav txem rua Iyi yaam le nuav ntaag.
   Mas puab yuav paub tas kuv yog Yawmsaub.’ ”

20Nub xab xyaa, lub ib hlis, xyoo kaum ib, Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 21“Tuabneeg tug tub, kuv tub muab Falau vaajntxwv Iyi txhais npaab luv lawm. Saib maj, tsw muaj leejtwg muab ntaub lug qhwv nwg txhais npaab khu kuas zoo, sub nwg txhais npaab txhad muaj zug swv tau ntaaj. 22Vem le nuav Vaajtswv Yawmsaub has le nuav tas, Kuv tawm tsaam Falau vaajntxwv Iyi, hab kuv yuav luv nwg ob txhais npaab, tsw has txhais kws tub luv lawm hab txhais kws tseed muaj zug. Kuv yuav ua kuas ntaaj nplaam huv nwg txhais teg. 23Kuv yuav ua rua cov Iyi tswv rw quas sua moog rua huv ib tsoom tebchaws, hab lawv puab moog nyob rua luas tej tebchaws. 24Kuv yuav ua kuas vaajntxwv huv Npanpiloo txhais npaab muaj zug, hab muab kuv raab ntaaj rua huv nwg txhais teg, tassws kuv yuav luv Falau txhais npaab mas nwg yuav ntsaaj quas lawg ntawm vaajntxwv Npanpiloo xubndag ib yaam le tug kws raug mob heev tub yuav tuag. 25Kuv yuav pub zug rua vaajntxwv Npanpiloo txhais npaab, tassws Falau txhais npaab yuav dai vag. Mas puab txhad le paub tas kuv yog Yawmsaub. Thaus kuv muab kuv raab ntaaj rua vaajntxwv huv Npanpiloo txhais teg, mas nwg yuav tsaa hlo ntaaj tawm tsaam Iyi tebchaws. 26Kuv yuav ua rua cov Iyi tswv rw quas sua moog rua huv ib tsoom tebchaws, hab lawv puab moog nyob rua luas tej tebchaws. Mas puab txhad le paub tas kuv yog Yawmsaub.”