30

I^yipv Oix Zuqc Dingc Zuiz

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Meih oix zuqc qaqv nyiemv jienv gorngv,
   “Wuov norm hnoi kouv aqv.”
  3Weic zuqc wuov norm hnoi taux fatv aqv,
   Ziouv nyei hnoi taux fatv.
  Benx maaih mbuonx nyei hnoi,
   maanc guoqv zuqc dingc zuiz nyei hnoi.
  4Zungv maaih nzuqc ndaauv taux I^yipv daix I^yipv Mienh,
   E^ti^o^bie Mienh yaac zuqc kouv naanc.
  Yiem I^yipv zuqc daic nyei mienh king njiec wuov zanc,
   I^yipv nyei zinh zoih zuqc bienh mingh,
   ninh nyei gorn-ndoqv yaac zuqc caeqv nzengc.
5“+‘Maaih E^ti^o^bie Mienh, Putv Mienh, Lu^nde Mienh, Aa^laa^mbie nyei yietc zungv mienh caux Li^mbie Mienh, aengx maaih yiem deic-bung caux ninh mbuo dongh hnyouv gapv qaqv nyei mienh yaac oix zuqc nzuqc ndaauv daix.
6“+‘Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Baav jienv I^yipv Deic-Bung wuov deix oix zuqc mbaang.
   I^yipv zoux maux nyei qaqv oix zuqc ndortv njiec.
  Yiem Mikv^ndon taux Si^e^ne ninh mbuo yiem I^yipv gu'nyuoz zuqc nzuqc ndaauv daix.
  Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.
  7Beiv zuqc baaic huaang nyei maanc guoqv,
   I^yipv gauh zuqc baaic huaang jiex.
  Ninh nyei zingh yaac zuqc baaic huaang
   yiem zuqc baaic huaang nyei zingh mbu'ndongx.
  8Yie oix bun douz buov I^yipv Deic-Bung,
   tengx ninh nyei yietc zungv mienh yaac zuqc mietc nzengc,
   wuov zanc ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv.
9“+‘Taux wuov hnoi yie oix bun douc fienx mienh bieqc nzangv mingh weic haeqv maiv gorqc jaang nyei E^ti^o^bie Mienh gamh nziex. I^yipv zuqc mietc wuov hnoi, E^ti^o^bie Mienh yaac oix zuqc kouv naanc, weic zuqc naaiv norm hnoi za'gengh oix taux aqv.
10“+‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Yie oix longc Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, nyei buoz
   bun I^yipv nyei zinh zoih zutc nzengc.
  11Ninh caux gan ninh nyei mienh,
   se yiem zuangx guoqv mbu'ndongx gauh ciouv jiex nyei fingx,
   ziouc bieqc daaih mietc naaiv norm deic-bung.
  Ninh mbuo oix baeng nzuqc ndaauv cuotv caux I^yipv mborqv jaax,
   bun deic-bung maaih zuqc daix nyei mienh buangv nzengc.
  12Yie oix bun Nai^aa Ndaaih nqaai mingh,
   yaac zorqv deic-bung maaic bun yiem orqv mienh nyei buoz-ndiev.
  Yie oix longc ganh fingx mienh nyei buoz
   zoux bun deic-bung caux yiem deic-bung nyei
   nyungc-nyungc ga'naaiv zuqc baaic huaang nzengc.
Yie, Ziouv, gorngv liuz aqv.
13“+‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Yie oix mietc nzengc miuc-fangx,
   yaac yiem Memfitv bun jaav zienh zutc nzengc.
  Yangh naaiv mingh I^yipv maiv maaih hungh gunv,
   yie ziouc bun yiem I^yipv Deic-Bung nyei mienh gamh nziex.
  14Yie oix bun Batc^lotv benx ndau-huaang,
   oix bun douz buov So^an Zingh,
   yaac siemv dingc Te^mbetc Zingh nyei zuiz.
  15Yie nyei ga'qiex oix baetv cuotv bun I^yipv wuonv nyei laauh,
   se Be^lu^siem Zingh,
  yaac oix bun Te^mbetc nyei zuangx mienh zuqc pai guangc.
  16Yie oix bun douz buov I^yipv.
   Be^lu^siem oix zuqc diev domh kouv naanc.
  Te^mbetc zungv zuqc mborqv baaic,
   Memfitv lungh hnoi zanc yaac zuqc kouv.
  17On Zingh caux Pi Mbesetc Zingh nyei mienh lunx mienh oix zuqc nzuqc ndaauv daix.
   Naaiv deix zingh nyei mienh yaac oix zuqc guaatv mingh.
  18Yie yiem Taa^baan^hetc bun I^yipv gunv nyei qaqv dangx wuov zanc,
   lungh hnoi zanc ziouc hmuangx mingh.
  Ninh zoux maux nyei qaqv oix zitc mi'aqv,
   maaih mbuonx oix om jienv I^yipv,
   norm-norm zingh nyei mienh oix zuqc guaatv mingh.
  19Yie hnangv naaiv bun I^yipv zuqc dingc zuiz,
   ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv ’+”

I^yipv Hungh Nyei Qaqv Jiex Mi'aqv

20Yie mbuo zuqc guaatv mingh ziepc yietv hnyangx, zih hlaax saeng-cietv wuov hnoi, yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 21“Baamh mienh aah! Yie mborqv nauv I^yipv hungh, Faalo, nyei buoz. Buoz yaac maiv duqv beu. Maiv maaih haaix dauh beu weic zorc longx, bun buoz aengx henv daaih haih fengx nzuqc ndaauv. 22Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh gorngv, yie zoux I^yipv nyei hungh, Faalo, nyei win-wangv. Yie oix mborqv ninh nyei buoz nauv, se henv wuov jieqv caux nauv jiex wuov jieqv. Yie oix bun ninh nyei buoz bungx nzuqc ndaauv ndortv njiec. 23Yie oix bun I^yipv Mienh faatv nzaanx mingh yiem maanc guoqv maanc fingx mbu'ndongx. 24Yie oix bun Mbaa^mbi^lon nyei hungh nyei buoz henv yaac zorqv yie nyei nzuqc ndaauv bun ninh nyei buoz nanv jienv. Mv baac yie oix bun Faalo nyei buoz nauv. Ninh ziouc dorng jienv Mbaa^mbi^lon hungh njunh hnangv zuqc siang, haih daic nyei mienh. 25Yie oix bun Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz maaih qaqv, mv baac Faalo nyei buoz oix mau njiec. Yie zorqv yie nyei nzuqc ndaauv an jienv Mbaa^mbi^lon hungh nyei buoz, ninh yaac sung nzuqc ndaauv cuotv daaih daix I^yipv Mienh wuov zanc, ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 26Yie oix bun I^yipv Mienh faatv nzaanx mingh yiem ziex guoqv ziex fingx mbu'ndongx. Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”