30

Quaj Ntsuag Rau Tebchaws Iziv

1Tus TSWV hais rau kuv ntxiv hais tias, 2“Tub noobneej, koj cia li cev kuv tej raws li tus TSWV uas kav ib puas tsav yam tej lus:
  Hnub uas muaj kev txhawj ntshai
   los yuav txog!
  3Hnub ntawd twb los ze lawm, yog
   hnub uas tus TSWV rau txim,
  Yog hnub muaj kev tsaus ntuj thiab
   kev txomnyem rau txhua haivneeg.
  4Yuav muaj kev ua tsov ua rog hauv
   tebchaws Iziv,
  thiab muaj kev kub ntxhov nyob hauv tebchaws Sudas.
  Ntau leej yuav raug tua rau hauv tebchaws Iziv;
  Neeg yuav tuaj huab ua rau lub tebchaws puastsuaj tas.
5“Kev sib tua zaum no ua rau cov tubrog Sudas, Lidias, Linpias, Alanpias, Kub thiab kuv cov tubrog raug tua tuag tas.”
6Tus TSWV hais tias, “Cov neeg uas tuaj pab cov Iziv thiab Iziv cov tubrog uas khavtheeb yuav raug tua tuag tas rau hauv tshavrog. Txij ntua ntawm Minkedaus uas nyob sab qaumteb mus txog rau ntawm lub nroog Axavas uas nyob sab qabteb. Kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais li ntawd. 7Cov tebchaws ntawd yuav nyob qhuav nquas hauv ntiajteb, thiab lawv tej nroog yuav puastsuaj tas. 8Thaum uas kuv zes hluavtaws hlawv lub tebchaws Iziv, cov neeg uas pab nws yuav raug tua tuag tas huv tibsi, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.
9“Thaum txog hnub ntawd cov Iziv yuav raug puastsuaj tas. Kuv yuav tso ib pab neeg caij nkoj mus hem cov neeg Sudas uas nyob tso siab lug kom lawv ntshai heev. Hnub ntawd twb los yuav txog!”
10Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav cia Vajntxwv Nenpukajnexales uas kav tebchaws Npanpiloos ua kom tebchaws Iziv txojkev npluanuj ploj kiag mus. 11Nenpukajnexales thiab nws tsoom tubrog uas tsis hlub leejtwg yuav coj ntaj tuaj tua tebchaws Iziv kom puastsuaj tas thiab yuav muaj neeg tuag nyob rau txhua qhov. 12Kuv yuav ua kom tus dej Niles nqhuab thiab muab lub tebchaws Iziv rau cov neeg txawv tebchaws uas siab phem ua kom puastsuaj tas. Kuv uas yog tus TSWV hais li ntawd.”
13Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam hais tias, “Kuv yuav rhuav tej mlom thiab tej vajtswv cuav uas nyob hauv lub nroog Meefis kom puastsuaj. Kuv yuav ua rau txhua tus ntshai kom tsis muaj ib tug neeg twg kam los kav lub tebchaws Iziv li. 14Kuv yuav ua kom tebchaws Iziv sab qabteb nyob qhuav nquas cia thiab zes hluavtaws hlawv lub nroog Xau-as uas nyob sab qaumteb, thiab kuv yuav rau txim rau lub tuamceeb nroog Thenpes. 15Kuv txojkev chim yuav los raug lub nroog Peluxi-oos uas yog cov Iziv lub nroog ruaj khov. Thiab kuv yuav rhuav lub nroog Thenpes tej kev npluanuj. 16Kuv yuav zes hluavtaws hlawv lub tebchaws Iziv, ces lub nroog Peluxi-oos yuav raug kev txomnyem. Lub nroog Thenpes tej ntsayeej pob tas thiab dej yuav nyab lub nroog. 17Cov tub hluas uas nyob hauv lub nroog Heli-aupulis thiab Npunpatis yuav raug luag tua tuag tas, dua li cov yuav raug luag ntes mus. 18Thaum kuv txo cov Iziv lub hwjchim thiab lawv txojkev khavtheeb, kev tsaus ntuj yuav los raug lub nroog Tapahes. Huab yuav los nroos lub tebchaws Iziv, ces cov neeg uas nyob hauv nws tej nroog yuav raug luag ntes mus. 19Thaum kuv rau txim rau lub tebchaws Iziv, lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”

Cem Vajntxwv Iziv

20Lub ib hlis ntuj hnub xiab xya, xyoo kaum ib uas peb raug ntes mus, tus TSWV hais rau kuv hais tias: 21“Tub noobneej, kuv twb ua rau Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv txhais npab lov lawm. Tsis muaj leejtwg muab ntaub qhwv kho kom zoo thiab muaj zog rov tuav taus ntaj. 22Yog li ntawd, kuv yog tus TSWV uas kav ib puas tsav yam, kuv hais li no: Kuv yog Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv tus yeebncuab, kuv yuav lov dua nws ib sab npab kom ob sab lov huv tibsi, nws thiaj tuav tsis taus ntaj. 23Kuv yuav ua kom cov Iziv tawg mus nyob thoob ntiajteb. 24Kuv yuav ua rau tus vajntxwv uas kav tebchaws Npanpiloos ob txhais npab muaj zog heev thiab muab kuv rab ntaj cob rau nws. Tiamsis kuv yuav muab Falaus uas yog cov Iziv tus vajntxwv ob txhais npab lov, ces nws yuav quaj thiab tuag tabmeeg nws tus yeebncuab. 25Kuv yuav txo Falaus lub zog thiab txhawb cov Npanpiloos tus vajntxwv lub zog. Thaum kuv muab kuv rab ntaj rau tus vajntxwv uas kav lub tebchaws Npanpiloos mus tua tebchaws Iziv, txhua tus thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV. 26Kuv yuav ua kom cov Iziv tawg mus nyob thoob ntiajteb. Lawv thiaj yuav paub hais tias kuv yog tus TSWV.”