30

Klei Čar Êjip Jing Ênguôl

1Yêhôwa blŭ kơ kâo: 2“Ơ anak mnuih, hưn êlâo leh anăn lač bĕ: ‘Snei klei Yêhôwa Aê Diê lač:
  Čŏk hia bĕ, “Knap mñai yơh kyua hruê anei!”
   3Kyuadah hruê anăn giăm leh,
   hruê Yêhôwa giăm truh leh;
  srăng jing hruê mâo lu knam,
   ênuk klei phat kđi kơ jih jang phung găp djuê mnuih.
  4Sa ƀĕ đao gưm srăng ngă kơ čar Êjip,
   leh anăn klei ênguôt hnĭng srăng truh kơ čar Êthiôpi,
  tơdah phung arăng bi mdjiê êbuh hlăm čar Êjip,
   leh anăn arăng mdiăng ba ngăn drăp ñu,
   leh anăn bi klưh atur ñu.
5Phung Êthiôpi, phung Put, phung Lut, jih jang phung Arabi, phung Libi, leh anăn phung ƀuôn sang hlăm čar mâo klei bi mguôp srăng êbuh hŏng đao gưm mbĭt hŏng diñu.
6Snei Yêhôwa lač:
   Phung đru krơ̆ng čar Êjip srăng êbuh,
  leh anăn klei ktang mgao ñu srăng luč
   mơ̆ng Mikdôl truh ti Siyen;
   diñu srăng êbuh hŏng đao gưm, Yêhôwa Aê Diê lač.
  7Diñu srăng jing ênguôl
   ti krah čar mkăn jing ênguôl leh,
   leh anăn ƀuôn diñu srăng dôk ti krah lu ƀuôn mkăn rai leh.
  8Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa,
   tơdah kâo čuh leh čar Êjip hŏng pui,
   leh anăn jih jang phung đru ñu rai leh.
9Ti hruê anăn phung hưn srăng kbiă mơ̆ng kâo đĭ kŭmpăn čiăng bi huĭ phung Êthiôpi amâo yŏng mĭn ôh; leh anăn klei ênguôt hnĭng srăng truh kơ diñu ti hruê čar Êjip rai; kyuadah nĕ anei, klei anăn srăng truh sĭt!
10Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
   Kâo srăng bi luč phung mnuih lu čar Êjip,
   hŏng kngan Y-Nebukatnetsar mtao Ƀaƀilôn.
  11Ñu leh anăn phung ƀuôn sang ñu mbĭt hŏng ñu,
   phung jhat ƀai hĭn hlăm phung găp djuê mnuih,
  arăng srăng atăt diñu mŭt bi rai čar;
   diñu srăng suê̆ đao gưm diñu ngă kơ čar Êjip,
   leh anăn bi bŏ čar hŏng mnuih djiê.
  12Kâo srăng bi khuôt hĕ jih êa krông,
   leh anăn čhĭ čar anăn kơ kngan phung jhat ƀai;
  kâo srăng bi truh klei jing ênguôl kơ čar anăn leh anăn jih jang mnơ̆ng hlăm ñu,
   hŏng kngan phung tue.
 Kâo gơ̆, Yêhôwa blŭ leh klei anăn.’
13Snei Yêhôwa Aê Diê lač:
  ‘Kâo srăng bi rai rup yang,
   leh anăn bi mčah jih jang rup yang hlăm ƀuôn Nôp;
  amâo srăng lŏ mâo ôh sa čô khua hlăm čar Êjip;
   snăn kâo srăng dưm klei huĭ hlăm čar Êjip.
  14Kâo srăng brei ƀuôn Patrôs jing ênguôl,
   leh anăn kâo srăng čuh ƀuôn Sôan hŏng pui,
   leh anăn bi truh klei bi kmhal kơ ƀuôn Nô.
  15Kâo srăng tuh klei kâo ngêñ kơ ƀuôn Sin,
   jing kđông kahan kjăp čar Êjip,
   leh anăn bi rai phung lu hlăm ƀuôn Nô.
  16Kâo srăng čuh čar Êjip hŏng pui;
   ƀuôn Sin mâo klei knap mñai prŏng;
  arăng srăng ƀoh mnư̆ ƀuôn Nô,
   leh anăn ƀuôn Nôp srăng rŭng răng grăp hruê.
  17Phung êkei hlăk ai ƀuôn Ôn leh anăn ƀuôn Pibêset
   srăng êbuh djiê hŏng đao gưm;
   leh anăn phung ƀuôn srăng nao jing mnă.
  18Ti ƀuôn Tahpanhes hruê anăn srăng jing mmăt,
   tơdah kâo srăng bi luč klei phung Êjip kiă kriê tinăn,
  leh anăn klei ktang mgao ñu srăng tuč;
   knam srăng guôm ñu,
   leh anăn phung ƀuôn ñu srăng nao jing mnă.
  19Msĕ snăn kâo srăng bi truh klei bi kmhal kơ čar Êjip.
   Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.’ ”
20Hlăm thŭn tal pluh sa, mlan tal sa, ti hruê tal kjuh mlan anăn, Yêhôwa blŭ kơ kâo: 21“Ơ anak mnuih, kâo bi joh leh păl Pharaôn mtao Êjip; leh anăn nĕ anei, arăng amâo păn păl ñu ôh čiăng bi hlao, čiăng kơ păl anăn lŏ jing ktang dưi djă đao gưm. 22Kyuanăn snei klei Yêhôwa Aê Diê lač: Nĕ anei, kâo bi kdơ̆ng hŏng Pharaôn mtao Êjip, leh anăn srăng bi joh păl ñu, wăt păl ktang leh anăn păl joh leh; leh anăn kâo srăng bi lĕ đao gưm mơ̆ng kngan ñu. 23Kâo srăng bi bra phung Êjip ti krah phung găp djuê mnuih, leh anăn suôt diñu tar ƀar čar mkăn. 24Kâo srăng bi ktang păl mtao Ƀaƀilôn, leh anăn dưm đao gưm kâo hlăm kngan ñu; ƀiădah kâo srăng bi joh păl Pharaôn, leh anăn ñu srăng krao ti anăp mtao Ƀaƀilôn msĕ si sa čô mnuih êka giăm djiê. 25Kâo srăng bi ktang păl mtao Ƀaƀilôn, ƀiădah păl Pharaôn srăng dlưh; leh anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa tơdah kâo dưm đao gưm kâo hlăm kngan mtao Ƀaƀilôn leh anăn ñu yơr đao gưm anăn ngă kơ čar Êjip; 26leh anăn kâo srăng bi bra phung Êjip ti krah phung găp djuê mnuih leh anăn suôt diñu tar ƀar čar mkăn. Hlăk anăn diñu srăng thâo kâo jing Yêhôwa.”