Klei Hưn Mdah

 Tơdah klei Mrâo Mrang Jăk Yêsu Krist dơ̆ng mtô mblang leh anăn mâo klei tŭ jum mơ̆ng phung găp djuê mkăn amâo djŏ phung Yuđa ôh, mâo sa klei čiăng bi êdah tinei djŏ mơ̆ tơdah sa čô srăng gưt jih klei bhiăn Y-Môis čiăng yap jing sa čô pô đăo kơ Krist sĭt amâodah hơăi. Y-Pôl mblang klei anăn amâo jing yuôm ôh, kyuadah jih jang mnuih srăng dưi mâo klei yap kpă ti anăp Aê Diê knŏng hŏng klei đăo kơ Yêsu Krist. Ƀiădah ti Galati, sa boh čar hlăm čar Akai hlăm ƀuôn ala mtao Rôm, mâo đa mnuih bi kdơ̆ng hŏng Y-Pôl leh anăn diñu lač brei jih jang mnuih srăng gưt kơ klei bhiăn Y-Môis čiăng dưi yap kpă ti anăp Aê Diê.
Hră Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti Galati čiăng đru atăt phung čhuai klah đuĕ leh lŏ wĭt kơ klei đăo djŏ klă kơ Yêsu Krist. Y-Pôl kčưm hŏng klei blŭ mgang kơ bruă khua ƀĭng kna ñu leh anăn ñu bi êdah brei thâo ñu mâo klei iêu jing khua ƀĭng kna kbiă mơ̆ng Yêsu Krist amâo djŏ kbiă mơ̆ng mnuih ôh, leh anăn boh nik bruă ñu dôk ngă anăn kñăm kơ phung tue. Leh anăn Y-Pôl lŏ mblang êlam hĭn brei thâo jih jang mnuih kyua hŏng klei đăo yơh srăng dưi mâo klei yap kpă ti anăp Aê Diê. Hlăm kdrêč knhal tuč, Y-Pôl bi êdah klei hdĭp phung đăo dưi mâo kbiă mơ̆ng klei khăp sĭt, jing boh mơ̆ng klei đăo kơ Yêsu Krist.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-10)
Klei Y-Pôl dưi jing khua ƀĭng kna (1:11–2:21)
Klei Mrâo Mrang Jăk, klei pap mơ̆ng Aê Diê (3:1–4:31)
Klei êngiê pô đăo kơ Krist leh anăn bruă jao (5:1–6:10)
Klah čŭn (6:11-18)