Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Sang Ơi Adai amăng plei Galatia gah thu̱ng; Paul yơh jing pô pơkô̆ pơjing rai Sang Ơi Adai anŭn tơdang ƀơi jơlan nao hyu pơlar ñu
Hrơi čih: Amăng thŭn 48 ƀôdah amăng thŭn 50 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih laĭ glaĭ kơ hơdôm tơlơi pơhiăp ƀing Yudah tơlơi phiăn, jing ƀing pơtă kơ ƀing đaŏ plei Galatia kơ tơlơi ƀing gơ̆ khŏm tŭ khăt klĭ hăng djă̱ pioh tơlơi Juăt Môseh kiăng kơ tŭ pơklaih.

 Arăng čơdơ̆ng pơtô tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Yang Yêsu kơ lu mơnuih ƀu djơ̆ ƀing Yehudah ôh, hơmâo lu mơnuih amăng ƀing mơnuih anŭn tŭ ju̱m Ñu. Hlak anŭn, đơđa ƀing Yehudah pơtô kơ ƀing arăng khŏm gưt tui Tơlơi Juăt Môseh kiăng kơ jing sa čô mơnuih đaŏ sĭt. Paul hơmâo pơhaih laih kơ tơlơi ƀu kiăng ngă ôh kơ tơlơi tui gưt kơ Tơlơi Juăt Môseh anŭn, samơ̆ pơala kơ tơlơi anŭn, ƀing gơñu kơnơ̆ng kiăng kơ đaŏ kơ Yang Yêsu đôč. Tui anŭn, Ơi Adai či yap ƀing gơñu jing hĭ ƀing ană plei Ñu yơh. Đơđa ƀing Yehudah hơmâo rai laih pơ ƀing Sang Ơi Adai amăng plei Galatia, jing kwar ƀing Rôm amăng kuăl Asia Anet. Ƀing gơñu pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Paul laih anŭn hlak pơtô kơ tơlơi ƀing arăng khŏm tui gưt Tơlơi Juăt Môseh amơĭ kăh kiăng kơ Ơi Adai tŭ ju̱m ƀing gơñu.
Sŏp Hră Paul mơit kơ ƀing Galatia, jing hră ñu čih kiăng kơ pơrơđah tơlơi ƀing Yehudah anŭn hlak pơtô pơhrăm soh laih anŭn ñu ăt pơhơdơr kơ ƀing Galatia kơ tơlơi ƀing gơñu kơnơ̆ng tŭ ju̱m Krist, sĭt Ơi Adai či tŭ ju̱m ƀing gơñu yơh. Paul pơhiăp pơhaih kơ tơlơi Yang Yêsu Krist laih anŭn Ơi Adai Ama hơmâo jao brơi laih kơ ñu jing pô ding kơna pơjao, laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơkŏn ôh hơmâo ngă laih tơlơi anŭn kơ ñu. Ñu ăt laĭ kơ tơlơi Ơi Adai yơh pơkiaŏ laih ñu kiăng kơ pơtô kơ tơlơi Yang Yêsu boh nik ñu kơ ƀing Tuai, jing ƀing ƀu djơ̆ ƀing Yehudah ôh. Giŏng anŭn, ñu čih kơ tơlơi Ơi Adai kơnơ̆ng tŭ yap ƀing hlơi pô đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu đôč ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi bruă pơkŏn ƀing gơñu dưi ngă ôh. Klah čŭn, Paul pơtô kơ ƀing gơñu kơ tơlơi hiư̆m ƀing mơnuih đaŏ kơ Yang Yêsu Krist khŏm hơdip hơdơ̆ng gơñu pô. Ƀing gơñu năng pơrơđah hăng tơlơi ƀing gơñu ngă kơ tơlơi khăp kơ Ơi Adai laih anŭn kơ ƀing mơnuih pơkŏn yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-10)
Ơi Adai jao kơ Paul jing ding kơna pơjao (1:11–2:21)
Tơlơi pơthâo hiam kơ tơlơi Ơi Adai jing tơlơi pap (3:1–4:31)
Ƀing đaŏ jing rơngai hăng hơmâo bruă jao (5:1–6:10)
Tơlơi klah čŭn (6:11-18)