5

Ntuag cov nplua nuj

1Mej cov kws nplua nuj, noog tuab zoo ov. Ca le quaj hab quaj ntsuag vem tej kev txom nyem kws saamswm yuav lug raug mej. 2Mej tej cuab txhaj cuab taam po taag hab mej tej tsoog tsho kaab ntsaum muab noj taag. 3Mej tej nyaj tej kub tub xeb taag lawm hab tej xeb hov yuav ua timkhawv tum mej hab yuav noj mej lub cev nqaj ib yaam le suavtawg hlawv. Mej khaws nyaj txag ca rua lub swjhawm kawg nuav. 4Saib maj, mej cov tub zug hlais qoob huv mej daim teb tej nqe zug kws koj muab qaum lawd, tub qw nrov tuaj, hab cov tub zug kws sau qoob hov lub suab tub nrov moog txug tug Tswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub qhov ntsej. 5Mej ua neej nyob noj seem noj so phum laam quas ntsuav rua huv lub nplajteb. Mej txaav kuas mej rog ca rua nub kws muab tua. 6Mej rau txem hab tua tug tuabneeg tsw txhum. Nwg kuj tsw tiv mej.

Ua sab ntev hab thov Vaajtswv

7Vem le nuav, cov kwvtij, ca le ua sab ntev thev moog txug thaus tug Tswv tshwm lug. Saib maj, cov tub qoob tub loos tog rawv tej qoob muaj nqes kws yuav tau huv daim teb, nwg ua sab ntev tog txug naag tshab lug hab naag qaab xyoos lug. 8Mej yuav tsum ua sab ntev tog ib yaam le ntawd hab ua lub sab ruaj, tsua qhov ze lub swjhawm kws tug Tswv tshwm lug lawm. 9Cov kwvtij, mej ib leeg tsw xob ywg ib leeg sub txhad tsw raug txav txem. Saib maj, tug kws txav txem tub sawv ntawm qhov rooj lawm. 10Cov kwvtij, ca le muab cov xwbfwb kws tuav tug Tswv lub npe cev lug tug qauv lug rua mej xyum thev kev tswm txom hab ua sab ntev tog. 11Saib maj, peb suav tas cov kws ua sab ntev thev kuj tau nyob kaaj sab lug. Mej tub nov txug qhov kws Yauj ua sab ntev thev, hab pum tej kws tug Tswv ua rua nwg thaus kawg, vem tug Tswv muaj kev taab ncuab hab kev khuvleej.
12Kuv cov kwvtij, qhov kws tseem ceeb dua tej huvsw, tsw xob twv tsawm tsw has twv ntuj twv teb lossws tuav txug lwm yaam twv. Qhov yog kuj has tas “Yog.” Qhov tsw yog kuj has tas “Tsw yog,” sub mej txhad tsw raug txem.
13Mej cov leejtwg raug txom nyem? Ca tug hov thov Vaajtswv. Muaj leejtwg xyiv faab? Ca tug hov hu nkauj qhuas. 14Mej cov muaj leejtwg muaj mob? Ca tug hov hu cov kws saib pawg ntseeg tuaj hab ca puab thov Vaajtswv paab nwg hab muab roj pleev nwg huv tug Tswv lub npe. 15Tej lug thov kws muaj sab ntseeg yuav khu tug mob zoo hab tug Tswv yuav tsaa nwg sawv. Yog nwg tau ua txhum, tug Tswv yuav zaam txem. 16Vem le nuav mej ib leeg yuav tsum leeg txem rua ib leeg, hab ib leeg thov Vaajtswv paab ib leeg sub txhad khu mej tej mob zoo. Tug ncaaj nceeg tej lug thov muaj fwjchim ua tau tav. 17Eliya kuj yog tuabneeg zoo ib yaam le peb. Nwg swv zug thov Vaajtswv kuas naag tsw xob lug, mas naag tsw lug rua huv lub tebchaws tau peb xyoos hab rau lub hli. 18Nwg rov thov Vaajtswv dua ib zag, lub ntuj kuj pub naag lug hab cov aav kuj tuaj qoob loos.
19Kuv cov kwvtij, yog mej cov leejtwg yuam kev ntawm txuj tseeb hab muaj tuabneeg coj nwg rov lug, 20ca le paub tas tug kws coj tug kws ua txhum rov lug kuj yog nwg cawm tau tug kws ua txhum hov tug ntsuj plig dim txujkev tuag hab roog tau tej kev txhum kws ntau kawg.