9

  1Ntuj 'e, kheev kuv lub taubhau yog qhov dej
   hab kuv lub qhov muag yog qhov dej txhawv
  kuv txhad le quaj tau nruab nub mo ntuj
   txug kuv cov tuabneeg tug ntxhais kws raug tua.
  2Ntuj 'e, kheev yog kuv muaj ib lub chaw su
   huv ntuj nraag teb do rua cov tuabneeg taug kev,
  kuv txhad le tau ncaim ntawm kuv cov tuabneeg
   hab tswv kuas dhau puab moog,
  vem puab suavdawg yog cov ua nkauj ua nraug,
   hab yog paab tuabneeg kws ntxeev sab.
  3“Puab ua puab tug nplaig nkhaus rawv li
   yaam le tug qhaub nee,
  txujkev daag tsw yog txujkev tseeb
   kws vaam meej rua huv lub tebchaws.
  Puab ua ib qho phem taag
   kuj moog ua ib qho phem thab, puab tsw paub kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  4“Ca suavdawg ceev faaj nwg tej kwvtij phoojywg,
   hab tsw xob tso sab rua tug kwvtij twg le,
  tsua qhov tas txhua tug kwvtij puavleeg daag ntxag,
   hab txhua tug phoojywg puavleej moog xyaav luas.
  5Txhua tug daag ntxag nwg tej kwvtij phoojywg,
   tsw muaj ib tug has tseeb hlo le.
  Puab qha puab tug nplaig has lug daag.
   Puab ua txhum muaj txem txug sav kawg.
  6Puab quab yuam taag los rov quab yuam thab,
   puab daag ntxag taag los rov daag ntxag thab,
  puab tsw kaam leeg paub kuv.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  7Vem le nuav, Yawmsaub kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus has le nuav tas,
  “Kuv yuav muab puab nchuav
   le nchuav nyaj hab muab puab swm.
  Vem kuv haiv tuabneeg ua txhum,
   kuv yuav ua tau lwm yaam daabtsw rua puab?
  8Puab tug nplaig yog raab xub
   kws tua tau tuabneeg tuag, hab has tej lug daag.
  Txhua tug lub ncauj has lug zoo rua nwg tej kwvtij kwvluag,
  tassws huv nwg lub sab caws yej caws ntxab cuab puab.”
  9Yawmsaub has tas, “Puab tub ua tej nuav
   los kuv yuav tsw rau txem rua puab lov?
  Kuv yuav tsw pauj taub
   rua haiv tuabneeg kws zoo le nuav lov?”

  10Ca le quaj hab nyav tej roob
   hab quaj ntsuag tej tshaav zaub
   huv tebchaws moj saab qhua,
  vem yog raug muab tso tseg pam taag
   tsw muaj leejtwg hlaa moog hlaa lug,
  tsw nov tej tsaj nyeg ua suab saab le.
   Tej naag noog sau nruab ntug
   hab tej tsaj qus tswv pluj taag lawm.
  11“Kuv yuav ua kuas Yeluxalee pob
   ua tej nam pawg ca, ua chaw rua maa nkaum.
  Hab kuv yuav ua kuas Yuta tej moos
   nyob do cuas ca tsw muaj tuabneeg nyob huv.”

Yeluxalee yuav puam tsuaj hab tuabneeg yuav tswv taag

12Leejtwg muaj tswvyim txaus kws yuav nkaag sab tau tej nuav? Hab Yawmsaub tau has rua leejtwg es tug hov txhad tshaaj tawm tau tej ntawd? Vem le caag lub tebchaws nuav raug puam tsuaj, muab tso tseg pam taag ib yaam le tebchaws moj saab qhua, tsw muaj leejtwg hlaa moog hlaa lug? 13Mas Yawmsaub has tas, “Puab tso kuv txuj kevcai kws kuv muab txawb rua ntawm puab xubndag tseg, hab tsw noog kuv lub suab hab tsw ua lub neej lawv le ntawd, 14hab puab tawv ncauj ua lawv le puab lub sab nyam, hab lawv quas ncav tej daab Npa‑aa ib yaam le kws puab tej laug qha rua puab lawm.” 15Vem le nuav, Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus, yog Yixayee tug Vaajtswv, has le nuav tas, “Saib maj, kuv yuav muab zaub ab zaub daw rua haiv tuabneeg nuav noj hab muab dej muaj taug rua puab haus. 16Kuv yuav ua kuas puab tawg rw quas sua moog nyob rua huv tej tebchaws kws puab hab puab tej laug tsw tau paub dua le, hab kuv yuav tso ntaaj lawv puab qaab moog txug thaus kuv ua kuas puab puam tsuaj taag.”

  17Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav tas, “Ca le xaam saib,
  hab hu cov quaspuj kws txawj quaj nyav tuaj,
   ca le tso tuabneeg moog hu cov kws txawj nyav tuaj.
  18Ca puab maaj nroog tsaa suab quaj nyav peb,
   sub peb tej qhov muag txhad lug kua muag,
  hab peb daim tawv muag
   txhad txhawv kua muag ndwg quas ndo.
  19Tau nov lub suab quaj nyav huv Xi‑oo.
   ‘Peb puam tsuaj taag lauj!
   Peb txaaj muag kawg le lauj!
  Tsua qhov peb tau tawm huv lub tebchaws lawm
   hab puab tub muab peb tej vaaj tse rhuav pob taag lawm.’ ”
  20Cov quaspuj 'e, ca le noog Yawmsaub tej lug,
   hab tig mej lub qhov ntsej noog tej lug
   kws nwg lub qhov ncauj has.
  Ca le qha mej tej ntxhais paub quaj ntsuag,
   hab nyag qha zaaj nkauj tuag rua nyag kwvtij kwvluag,
  21tsua qhov txujkev tuag tub nce tuaj nkaag peb qhov rais
   hab nkaag rua huv peb tug vaajntxwv tej vaaj tse,
  hab muab tej mivnyuas txav pluj taag tom tej kev
   hab muab tej tub hluas txav pluj taag huv tej tshaav puam.
  22Ca le has tas, “Yawmsaub has le nuav tas,
   ‘Tej cev tuag yuav pawg quas yawg
   ib yaam le tej quav tsaj tom tej teb
  hab ib yaam le cov teg qoob kws hlais tso pawg quas yawg
   lawv cov kws hlais qaab, tsw muaj leejtwg khaws.’ ”
  23Yawmsaub has le nuav tas,
  “Tug kws muaj tswvyim tsw xob khaav nwg tug tswvyim,
   tug kws muaj zug tsw xob khaav nwg tug zug,
   tug kws muaj tsw xob khaav qhov kws nwg nplua nuj.
  24Ca tug kws khaav tsuas khaav txug qhov nuav,
   yog qhov kws nwg nkaag sab hab paub kuv
  tas kuv yog Yawmsaub yog tug kws hlub ruaj khov moog le,
   txav txem ncaaj hab ua ncaaj nceeg rua huv nplajteb,
  tsua qhov kuv txaus sab rua tej kws has nuav.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
25Yawmsaub has tas, “Saib maj, lub caij lub nyoog saamswm lug yuav txug, mas kuv yuav rau txem rua txhua tug kws laam ua kevcai txav tsw yog ua tag tag, 26yog cov Iyi, cov Yuta, cov Entoo, cov Aamoo, cov Mau‑a hab txhua tug kws nyob huv ntuj nraag teb do kws chais plaubhau lawv npoo nplooj ntseg. Cov tuabneeg nuav tsw ua kevcai txav, hab cov Yixayee suavdawg los kuj tsw yog ua kevcai txav huv lub sab.”