9

  1Kuv xav kom kuv lub taubhau yog
   lub qhovdej txhawv,
  thiab cia kuv ob lub qhovmuag ua
   ciavdej rau kua muag ntws;
  kuv thiaj tau quaj tas hnub tas hmo
   rau kuv haivneeg uas raug luag tua tuag.
  2Kuv xav kom muaj ib lub chaw rau
   kuv nyob tom tiaj suabpuam,
  kom kuv nyob nrug deb kuv haivneeg.
  Lawv txhua tus yog neeg tsis ncaj
   thiab yog neeg ntxeev siab.
  3Lawv nyiam hais lus dag;
  lawv tsis hais lus tseeb tiamsis lawv
   hais lus dag thoob tebchaws.

  Tus TSWV hais tias,
  “Kuv haivneeg ua kev phem kev qias
   ib yam tas ib yam tuaj,
  thiab lawv tsis lees paub hais tias
   kuv yog lawv tus Vajtswv.”

  4Txhua tus yuav tsum ceevfaj nws tus phoojywg,
  thiab tsis muaj leejtwg ntseeg nws tus kwvtij siab;
  rau qhov tej kwvtij puavleej hais lus dag ib yam li Yakhauj,
  thiab txhua tus puavleej txob thuam nws tej phoojywg.
  5-6Lawv txhua tus ua tsis ncaj rau lawv tej phoojywg
   thiab tsis muaj ib tug hais lus tseeb li;
  lawv cob lawv tus nplaig kom hais lus dag
   thiab tsis tso lawv tej kev txhaum tseg.
  Lawv ua kev phem ib yam tas ib yam
   tuaj thiab ib leeg dag ib leeg.

  Tus TSWV hais tias nws haivneeg tso nws tseg lawm.
  
  7Vim li no tus TSWV uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus thiaj li hais tias,
  “Kuv haivneeg ua phem ua qias heev,
   kuv yuav ua li cas rau lawv?
  Kuv yuav sim lawv, kuv yuav muab kuv haivneeg
   nchuav dua tshiab ib yam li nchuav nyiaj.
  8Lawv tus nplaig ntse zuag plias ib yam li tej xubvos,
   lawv ibtxwm hais lus dag.
  Lawv ua txuj hais lus zoo rau lawv tej neeg zejzog,
  tiamsis yog lawv cuab hmuv tos luag kev xwb.
  9Kuv yuav tsis rau txim rau lawv
   vim tej uas lawv ua ntawd los?
  Kuv yuav tsis ua pauj haivneeg uas ua li no los?
  Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”

  10Yelemis hais tias, “Kuv yuav quaj
   ntsuag rau tej hauv roob
  thiab quaj rau tej tshav zaub, rau
   qhov tej ntawd qhuav tas lawm,
  thiab tsis muaj leejtwg taug kev hla qhov ntawd li.
  Tsis hnov tej tsiaj nyeg ua suabsab qhov twg li;
  tej noog thiab tej tsiaj qus los khiav tas lawm.”
  11Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yuav ua kom lub nroog Yeluxalees
   puastsuaj tas thiab cia ua chaw rau tej hma nyob;
  tej nroog hauv tebchaws Yudas yuav
   ua suabpuam tsis muaj neeg nyob.”

12Kuv nug hais tias, “Tus TSWV, vim li cas lub tebchaws no yuav qhuav ua suabpuam tas, thiab tsis muaj neeg taug kev hla qhov ntawd li lawm? Leejtwg thiaj yog tus ntse thiab totaub tej no? Koj yuav qhia rau leejtwg kom nws mus piav rau lwm tus?”
13Tus TSWV teb hais tias, “Tej no tshwmsim twb yog vim kuv haivneeg tso kuv tej lus uas kuv qhia rau lawv tseg lawm. Lawv tsis mloog thiab tsis ua raws li kuv tej lus. 14Tiamsis, lawv tawv ncauj thiab mus pe tej mlom Npa-as ib yam li lawv cov yawgkoob qhia lawv pe. 15Yog li ntawd, koj cia li saib tej uas kuv uas yog tus TSWV, cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus yuav ua: kuv yuav muab nroj iab rau kuv haivneeg noj thiab muab tshuaj muaj taug rau lawv haus. 16Kuv yuav muab lawv ntiab mus nrog lwm haivneeg uas lawv thiab lawv cov yawgkoob tsis tau paub thiab tsis tau pom dua nyob, thiab kuv yuav cia yeebncuab tuaj tawmtsam lawv mus txog hnub uas muab lawv rhuav puastsuaj tas.”

Cov Neeg Hauv Yeluxalees Thov Pab

  17Tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais tias,
  “Nej xav saib yuav muaj dabtsi tswm los!
  Cia li hu cov pojniam uas txawj nyiav tuaj nyiav,
  thiab hu cov pojniam uas txawj hu
   nkauj quaj ntsuag tuaj hu nkauj.”

  18Tej neeg hais tias,
  “Cia li kom lawv kavtsij tuaj hu nkauj
   thiab nyiav rau peb
  mus txog thaum peb tej kua muag ntws silaim
  thiab peb tej tawv muag ntub ntsuav kua muag.”

  19Nej mloog tej suab quaj hauv lub nroog Xi-oos:
  “Peb raug puastsuaj lawm lauj!
   Peb poob ntsejmuag kawg li!
  Peb cia li tawm hauv peb lub tebchaws mus;
  peb tej vajtse luag twb muab rhuav pob puas tas lawm.”

  20Kuv hais tias,
  “Nej cov pojniam cia li mloog tus TSWV hais
   thiab ua tib zoo mloog nws tej lus.
  Qhia nej tej ntxhais kom txawj nyiav thiab qhia nej
  tej phoojywg kom txawj hu nkauj quaj ntsuag.
  21Kev tuag twb nkag ntawm peb tej qhovrai
   los rau hauv peb tej tsev,
  thiab tua peb tej menyuam uas
   tabtom ua si ntawm tej kev,
  thiab tej tub hluas uas ncig tom tej kiab tej khw lawm.
  22Tej neeg tuag pawglug rau txhua
   qhov chaw ib yam li tej quav nyuj tom tej nras,
  thiab ib yam li tej hnab nplej uas cov
   neeg hlais nplej ua poob tsis muaj leejtwg sau.
  Tej lus no yog tus TSWV kom kuv hais.”

  23Tus TSWV hais tias,
  “Cov neeg txawj ntse tsis txhob khav
   lawv tej tswvyim,
  lossis cov neeg muaj zog tsis txhob khav lawv lub zog,
  lossis cov neeg npluanuj tsis txhob
   khav lawv tej nyiaj txiag.
  24Yog leejtwg xav khav, nws yuav tsum khav
   hais tias nws paub thiab totaub kuv,
  rau qhov kuv txojkev hlub nyob mus ibtxhis;
   kuv ua ncaj thiab hais tseeb xwb.
  Tej no yog tej uas haum kuv siab.
   Kuv yog tus TSWV uas hais li ntawd.”
25-26Tus TSWV hais tias, “Twb txog lub sijhawm uas kuv yuav rau txim rau cov Iziv, cov Yudas, cov Edoos, cov Amoos, cov Mau-am thiab cov neeg uas nyob tom tiaj suabpuam uas pheej nyiam txiav plaubhau luv luv. Cov neeg ntawd puavleej ua kevcai txiav, tiamsis lawv tsis ua raws li kuv tej lus cog tseg. Cov neeg ntawd thiab cov Yixalayees puavleej tsis ua raws li kuv tej lus cog tseg.”