9

  1“Kâo kwưh kiăng akŏ kâo jing kar hăng sa boh ia bluh
   laih anŭn mơta kâo jing kar hăng hơnŏh ia mơta,
  kiăng kơ kâo dưi hia hrơi hăng mlam
   kơ ƀing ană plei kâo jing ƀing rŏh ayăt pơdjai hĭ laih.
  2Kâo kwưh kiăng kâo dưi nao pơ anih dŏ amăng tơdron ha̱r
   jing anih ƀu hơmâo hlơi pô dŏ ôh,
  kiăng kơ kâo dưi đuaĭ lui hĭ ƀing ană plei kâo
   laih anŭn dŏ ataih hĭ mơ̆ng ƀing gơñu.
  Kâo kiăng tui anŭn yuakơ ƀing gơñu jing ƀing klĕ pyu,
   jing ƀing mơnuih lu ƀu tŏng ten ôh.”
3Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai,
  “Tơlơi ƀlŏr gơñu jing kar hăng hraŏ
   laih anŭn bah jơlah gơñu jing kar hăng ƀrŏm hraŏ pơruă hĭ ƀing mơnuih re̱ng gah.
  Ƀu djơ̆ hăng tơlơi tŏng ten gơñu ôh,
   ƀing gơñu jing hĭ kơtang amăng anih lŏn anŭn.
  Ƀing gơñu aka ngă giŏng hĭ ôh sa tơlơi soh tơdang anŭn ƀing gơñu čơdơ̆ng ngă tơlơi soh pơkŏn dơ̆ng.
   Ƀing gơñu ƀu yap kơnăl kơ Kâo jing Ơi Adai gơñu ôh.

  4“Răng bĕ kơ ƀing gơyut gih
   laih anŭn anăm đaŏ kơnang kơ ayŏng adơi gih ôh,
  yuakơ rĭm ayŏng adơi jing pô pơblư̆ pơƀlŏr,
   laih anŭn rĭm gơyut jing pô pơhiăp rơkŭt sat yơh.
  5Gơyut gơyâo pơblư̆ hĭ gơyut gơyâo,
   sĭt ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơhiăp tơlơi sĭt kơ tơlơi gơyut gơyâo ñu.
  Ƀing gơñu pơhrăm jơlah gơñu pô kiăng kơ pơhiăp ƀlŏr.
   Ƀing gơñu ngă tơlơi soh anŭn tơl ƀing gơñu ƀu dưi thâo lui hĭ ôh.
  6Ƀing gơñu kơtư̆ juă mơnuih mơnam nanao
   laih anŭn pơblư̆ hĭ ƀing gơ̆ nanao yơh.
  Ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng yap kơnăl kơ Kâo jing Ơi Adai gơñu ôh.”
 Anŭn jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
7Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp dơ̆ng hăng ƀing ană plei Ñu:
  “Anai nê, Kâo či lông lăng hăng čruih hĭ ƀing gơñu kar hăng čruih pơsơi yơh.
   Yuakơ tơlơi soh ƀing ană plei Kâo, Kâo ƀu hơmâo tơlơi hơget dơ̆ng ôh Kâo dưi ngă.
  8Jơlah gơñu jing kar hăng ƀrŏm hraŏ pơdjai.
   Jơlah anŭn pơhiăp pơblư̆ pơƀlŏr yơh.
  Hăng amăng bah yơh rĭm čô pơhiăp hăng pô re̱ng gah ñu tui anai, ‘Dŏ rơnŭk rơnua bĕ,’
   samơ̆ amăng jua pơmĭn ñu, ñu ƀač čơđo̱ng kơ gơ̆ yơh.
  9Hiư̆m ngă, Ơ ƀing Yerusalaim hơi, Kâo ƀu khŏm pơkơhma̱l hĭ ƀing ană plei gih kơ tơlơi bruă anŭn ôh hă?
   Hiư̆m ngă, Kâo pô ƀu či rŭ nua
   ƀơi sa boh lŏn čar kar hăng anŭn ôh hă?”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhaih laih.
  10Kâo, Yirmeyah, či čŏk hia hăng pơkrao kơ khul čư̆ čan
   laih anŭn adoh tơlơi pơkrao čŏk hia kơ khul đang rơ̆k hlô mơnơ̆ng rong amăng tơdron ha̱r yơh,
  yuakơ khul anih anŭn jing rơngol thu krô tơl ƀu hơmâo hlơi pô găn nao ôh,
   laih anŭn kŏn hơmâo khul rơmô ur lơi.
  Khul čim brĭm adai ăt hơmâo đuaĭ kơdŏp hĭ laih
   laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng hơmâo đuaĭ hĭ laih mơ̆n.
11Yahweh pơhiăp tui anai,
  “Kâo či ngă kơ plei Yerusalaim kơnơ̆ng jing hĭ ƀu̱r răm rai đôč,
   tơl jing hĭ anih kơ khul asâo tan dŏ yơh.
  Kâo ăt či ngă kơ plei pla amăng anih lŏn Yudah jing hĭ rơngol thu krô mơ̆n,
   kiăng kơ ƀu hơmâo hlơi pô dưi hơdip pơ anŭn ôh.”
12Hlơi pô jing rơgơi djŏp kiăng kơ thâo hluh kơ tơlơi anŭn lĕ? Hlơi pô Yahweh pơtô laih kiăng kơ gơ̆ dưi pơblang kơ tơlơi anŭn lĕ? Yua hơget anih lŏn anŭn jing hĭ răm rai laih anŭn rơngol thu krô kar hăng tơdron ha̱r tơl ƀu hơmâo hlơi pô dưi găn nao ôh lĕ?
13Yahweh laĭ tui anai, “Anŭn jing yuakơ ƀing gơñu hơmâo hơngah lui hĭ laih tơlơi juăt Kâo, jing tơlơi Kâo brơi laih kơ ƀing gơñu kiăng kơ ngă tui. Ƀing gơñu ƀu tui gưt Kâo ƀôdah đuaĭ tui tơlơi juăt Kâo ôh. 14Kơđai glaĭ, ƀing gơñu pơkhăng hĭ jua pơmĭn gơñu laih anŭn kơkuh pơpŭ laih kơ khul rup trah yang Baal, jing tui hăng ƀing ơi adon gơñu pơtô laih kơ ƀing gơñu. 15Hơnŭn yơh, hơmư̆ bĕ tơlơi Kâo, Yahweh Dưi Kơtang, jing Ơi Adai ƀing Israel, či ngă. Anai nê, Kâo či brơi kơ ƀing ană plei anai ƀơ̆ng hla ruă phĭ̱ laih anŭn mơñum ia hơmâo jrao akăm yơh. 16Sĭt Kâo či pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng khul lŏn čar, jing khul lŏn čar gơñu pô hrŏm hăng ƀing ơi adon gơñu aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh, laih anŭn Kâo či brơi ƀing rŏh ayăt gơñu kiaŏ ƀing gơñu tơl Kâo hơmâo pơrai hĭ laih ƀing gơñu yơh.”

Ƀing Ană Plei Yerusalaim Kwưh Rơkâo Kơ Tơlơi Djru

17Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp:
  “Pơmĭn bĕ kơ tơlơi truh! Iâu mơthưr bĕ kơ ƀing đah kơmơi čŏk hia rai.
   Iâu rai bĕ ƀing thâo biă mă kiăng kơ adoh tơlơi čŏk hia kơ ƀing djai.
  18Ƀing ană plei laĭ tui anai: Brơi kơ ƀing gơñu rai tañ bĕ
   laih anŭn adoh tơlơi čŏk hia pơkrao brơi kơ ƀing ta
  tơl mơta ta bă hăng ia mơta
   laih anŭn jing kar hăng hơnŏh ia rô mơ̆ng jăh mơta ta yơh.
  19Hơmư̆ bĕ dơnai pơkrao čŏk hia anai mơ̆ng Čư̆ Ziôn:
   Ƀing ta răm rơngiă yơh!
  Ƀing ta mlâo mlañ hlo̱m ƀo̱m!
   Ƀing ta khŏm đuaĭ lui hĭ anih lŏn ta
   yuakơ sang ta răm rai laih.”
20Kâo, Yirmeyah, pơtă tui anai,
  “Ră anai, Ơ ƀing đah kơmơi hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh.
   Pơđi̱ng bĕ tơngia gih kơ hơdôm boh hiăp mơ̆ng amăng bah Ñu anŭn.
   Pơtô bĕ kơ ƀing ană dra gih kiăng kơ thâo pơkrao.
   Pơtô bĕ kơ tơdruă tơlơi adoh pơkrao čŏk hia kơ ƀing djai yơh.
  21Ngă bĕ tui anŭn yuakơ tơlơi djai hơmâo mŭt rai laih mơ̆ng khul amăng phă̱ ta
   laih anŭn hơmâo truh laih pơ khul sang ƀing khua moa ta.
  Tui anŭn ƀing čơđai ƀu dưi ngui amăng khul jơlan ôh
   laih anŭn ƀing hlak ai ƀu dưi pơtŭm amăng khul anih sĭ mơnia dơ̆ng tah.
22“Khul atâo mơnuih či đih
   kar hăng kơmơ̆k amăng đang hơma,
   ăt kar hăng pơdai gah rŏng pô yuă mơ̆n,
  samơ̆ ƀu hơmâo hlơi pô pơƀut glaĭ ôh.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
23Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai:
  “Anăm brơi ôh pô rơgơi pơang kơ tơlơi rơgơi ñu
   ƀôdah pô kơtang pơang kơ tơlơi kơtang ñu
   ƀôdah pô pơdrŏng pơang kơ tơlơi pơdrŏng ñu,
  24samơ̆ brơi bĕ kơ hlơi pô kiăng pơang anŭn pơang bĕ kơ tơlơi anai:
   Kơ tơlơi ñu thâo hluh hăng thâo krăn
   kơ tơlơi Kâo jing Yahweh, jing Pô ngă tơlơi khăp hiam klă,
   tơlơi djơ̆ tơpă hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀơi lŏn tơnah yơh.
  Tơdah ñu pơang kơ khul tơlơi anŭn yơh, Kâo či mơak.”
 Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
25Yahweh pơhaih dơ̆ng tui anai, “Khul hrơi či truh tơdang Kâo či pơkơhma̱l hĭ abih bang ƀing hlơi pô kơnơ̆ng khăt klĭ ƀơi drơi jan đôč. 26Anŭn jing ƀing lŏn čar Êjip, Yudah, Edôm, Ammôn, Môab laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô hơdip amăng tơdron ha̱r amăng khul anih ataih. Wơ̆t tơdah abih bang ƀing lŏn čar anŭn hơmâo tŭ tơlơi khăt klĭ laih, wơ̆t hăng abih bang ƀing ană plei Israel samơ̆ abih bang lŏn čar anŭn ƀu tŭ ôh tơlơi khăt klĭ amăng pran jua, anŭn jing ƀing gơñu ƀu djă̱ hơdơr ôh sa tơlơi pơgop hăng Kâo.”