9

  1O feix duqv yie nyei m'nqorngv benx wuom,
   yie nyei m'zing benx wuom-mueic nyei zingv,
  yie ziouc weic yie nyei baeqc fingx zuqc daix daic nyei mienh
   ziangh hnoi ziangh muonz nyiemv.
  2Feix duqv yie yiem deic-bung-huaang
   maaih jiex jauv mienh hitv nyei dorngx
  weic bun yie haih leih nqoi yie nyei baeqc fingx,
   yaac haih biaux ndutv ninh mbuo.
  Weic zuqc ninh mbuo yietc zungv benx hienx nyei mienh,
   benx guanh maiv ziepc zuoqv nyei mienh.
  3“Ninh mbuo zoux mbietc ngau hnangv juang-zinx,
   se jaav nyei jauv maiv zeiz zien leiz yiem deic-bung henv jienv faaux.
  Weic zuqc ninh mbuo zoux naaiv nyungc orqv sic, aengx zoux wuov nyungc orqv sic,
   ninh mbuo yaac maiv hiuv duqv yie.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  4“Dauh dauh mienh oix zuqc mbungh jienv ganh nyei juangc laangz mienh.
   Yaac maiv dungx bungx hnyouv haaix dauh gorx-youz.
  Weic zuqc dauh dauh gorx-youz zoux nduov mienh nyei mienh,
   mouz dauh juangc laangz mienh jiex naaiv jiex wuov gorngv waac-huv.
  5Gorqv-mienh nduov gorqv-mienh nyei juangc laangz mienh,
   maiv maaih yietc laanh gorngv zien waac.
  Ninh mbuo njaaux ninh mbuo nyei mbietc gorngv-baeqc,
   ninh mbuo longc nzengc qaqv baamz zuiz
   maiv haih goiv hnyouv nzuonx.
  6Ninh mbuo zeix mienh aengx jaa zeix,
   ninh mbuo nduov mienh aengx jaa nduov.
   Ninh mbuo ngaengc jienv maiv kangv hiuv duqv yie.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
7Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Mangc maah! Laaix yie nyei baeqc fingx zoux nyei orqv sic
   yie oix sinx ninh mbuo, kauv ninh mbuo.
   Yie fungc haih ganh nyungc zoux?
  8Ninh mbuo nyei mbietc hnangv doqc nyei forng,
   gorngv waac nduov mienh.
  Gorqv-mienh longc gorqv-mienh nyei nzuih gorngv baengh orn nyei waac
   bun ninh nyei juangc laangz mienh,
  mv baac yiem ninh nyei hnyouv
   ninh daav za'eix hoic.”
  9Ziouv gorngv, “Yie maiv zeiz oix zuqc weic naaiv deix sic
   dingc ninh mbuo nyei zuiz fai?
  Yie maiv zeiz oix winh bun
   naaiv deix guoqv nyei mienh fai?”
  10Yie oix zuqc weic mbong hnyouv mun nyei nyiemv,
   yaac nyiemv weic deic-bung-huaang nyei miev-ciangv,
  laaix zuqc guangc huaang,
   maiv maaih mienh jiex,
   yaac maiv haiz saeng-kuv heuc.
  Liemh ndaamv-lungh nyei norqc
   caux hieh zoih biaux nzengc.
  11“Yie oix bun Ye^lu^saa^lem benx mbaang waaic nyei ga'naaiv-ndui,
   benx hieh juv yiem nyei dorngx.
  Yie oix bun Yu^ndaa nyei zingh benx zingh huaang,
   maiv maaih mienh yiem.”

Deic-Bung Oix Zuqc Mietc, Mienh Zuqc Zunc Cuotv

12Haaix dauh maaih cong-mengh gaux bieqc hnyouv naaiv deix sic? Ziouv nyei nzuih caux haaix dauh gorngv jiex weic bun ninh haih gorngv cuotv naaiv deix jauv? Deic-bung weic haaix diuc zuqc baaic huaang nzengc, hnangv deic-bung-huaang maiv maaih mienh jiex mingh jiex daaih?
13Ziouv yaac gorngv, “Se laaix ninh mbuo guangc yie yiem ninh mbuo nyei nza'hmien liepc daaih nyei leiz-latc, maiv muangx yie nyei waac, maiv ei jienv zoux. 14Ninh mbuo ngaengc jienv ei ninh mbuo ganh nyei hnyouv zoux yaac zuotc ninh mbuo nyei ong-taaix njaaux nyei jauv, mingh gan ⟨Mbaa^an zienh.⟩ 15Weic naaiv Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv gorngv, “Mangc maah! Yie oix bun naaiv deix baeqc fingx nyanc yangh meuz aengx bun doqc nyei wuom ninh mbuo hopv. 16Yie oix bun ninh mbuo faatv nzaanx mingh yiem dongh ninh mbuo ganh caux ninh mbuo nyei ong-taaix maiv hiuv wuov deix guoqv nyei mienh mbu'ndongx. Yie yaac oix longc nzuqc ndaauv zunc ninh mbuo taux yie mietc nzengc ninh mbuo.”
17Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “Longx-longx nyei hnamv! Oix zuqc heuc tengx nzauh nyiemv nyei m'sieqv dorn daaih,
   se paaiv mingh lorz gauh haih jiex wuov deix.
  18Heuc ninh mbuo gaanv daaih weic yie mbuo nyiemv,
   weic bun yie mbuo nyei m'zing cuotv wuom-mueic luqc luqc nyei,
   yaac maaih wuom-mueic liouc cuotv yie mbuo nyei m'zing-ndopv.
  19Muangx haiz maaih nyiemv nyei qiex yiem ⟨Si^on⟩ cuotv.
   ‘Yie mbuo zuqc baaic nzengc aqv loh!
   Yie mbuo zuqc nyaiv taux daauh aqv.
  Weic zuqc yie mbuo leih deic-bung,
   yie mbuo nyei biauv yaac zuqc ninh mbuo baaic waaic nzengc.’+”
  20M'sieqv dorn aah! Oix zuqc muangx Ziouv nyei waac.
   Bun meih mbuo nyei m'normh zipv Ziouv nyei nzuih gorngv nyei waac.
  Oix zuqc njaaux meih mbuo nyei sieqv baaux naanc zingh nzung,
   gorqv-mienh njaaux gorqv-mienh nyei juangc laangz mienh baaux nzauh nyiemv nyei nzung.
  21Weic zuqc bun mienh zuqc daic nyei jauv faaux daaih bieqc yie mbuo nyei fong muonh,
   yaac bieqc yie mbuo nyei hungh dinc,
  bun fu'jueiv yiem jaai-horngc
   caux mienh lunx mienh yiem domh zuangx zaamc zuqc pai guangc.
22Meih oix zuqc gorngv, “Ziouv hnangv naaiv gorngv,
  “+‘Mienh nyei sei oix king njiec yiem wuov ndau-njang hnangv nqaiv nor,
  hnangv gaatv mbiauh mienh gaatv nyei mbiauh zeiv king njiec
   yaac maiv maaih haaix dauh nzauz.’+”
23Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Maiv dungx bun cong-mengh mienh
   bungx waac-maux ceng ninh ganh nyei cong-mengh.
   Maiv dungx bun henv nyei mienh bungx waac-maux ceng ninh ganh nyei qaqv.
   Maiv dungx bun butv-zoih mienh bungx waac-maux ceng ninh ganh nyei zinh zoih.
  24Mv baac oix zuqc bun bungx waac-maux nyei mienh
   hnangv naaiv bungx waac-maux,
   weic ninh mengh baeqc yaac hiuv duqv yie, se Ziouv, yiem lungh ndiev
   ziepc zuoqv nyei hnamv mienh, zoux baengh fim, zoux horpc.
   Weic zuqc naaiv deix sic yie horpc hnyouv haic.”
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
25Ziouv gorngv, “Mangc maah! Hnoi-nyieqc oix taux yie oix dingc yietc zungv ⟨jiex gaatv nyei leiz⟩ mv baac hnangv maiv jiex gaatv nyei leiz wuov deix mienh nyei zuiz nor, 26se I^yipv Mienh, Yu^ndaa Mienh, E^ndom Mienh, Ammon Mienh, Mo^apc Mienh caux yietc zungv yiem deic-bung-huaang japv mba'biei baengh nyei huing gormx m'nqorngv nyei mienh. Weic zuqc naaiv deix norm-norm guoqv nyei mienh yiem sin jiex gaatv nyei leiz mv baac ninh mbuo caux I^saa^laa^en nyei zuangx zeiv-fun, maiv yiem hnyouv jiex gaatv nyei leiz.