Laauc Yaangh

Yesu Giduc Laauc Yaangh Bun Yo^han Nyei Sic

Biux Mengh Waac

 Naaiv buonv sou se Yesu Giduc Laauc Yaangh Bun Yo^han Nyei Sic. Yo^han fiev wuov zanc, sienx Yesu nyei mienh zuqc mienh zoux doqc. Yo^han ganh laaix sienx Yesu zungv zuqc wuonx jienv wuov koiv-nzou. Gauh longc jienv jiex, Yo^han oix bun doqc naaiv buonv sou nyei mienh maaih lamh hnamv yaac orn ninh mbuo nyei hnyouv. Ninh yaac kuinx mienh, se gorngv zuqc mienh zoux doqc zuqc siouc kouv, oix zuqc ziepc zuoqv nyei gan longx Tin-Hungh.
 Naaiv buonv sou camv jiex gorngv camv-baan laauc yaangh caux hinc yaangh nyei sic, yaac longc camv-nyungc jangx-hoc gorngv. Naaiv deix jangx-hoc, wuov jaax lungh ndiev sienx Yesu nyei mienh bieqc hnyouv nyei, mv baac maiv sienx nyei mienh maiv haih bieqc hnyouv. Ih jaax hnoi, maiv gunv mienh haih porv cuotv camv-nyungc eix leiz, sou nyei domh eix leiz se mengh nyei. Naaiv se taux setv mueiz nyei ziangh hoc Tin-Hungh oix longc Ziouv Yesu Giduc hingh jiex ninh nyei yietc zungv win-wangv, liemh Saadaan. Taux hingh liuz nyei ziangh hoc, Tin-Hungh yaac oix ceix fuqv bun ziepc zuoqv nyei gan longx ninh nyei mienh, yaac bun ninh mbuo yiem siang-lungh siang-ndau.

Sou Gorngv

1:1-8 Jiez gorn waac
1:9-3:22 Yo^han buatc daauh nzunc hinc yaangh nyei sic yaac fiev fienx bun siec norm jiu-baang
4:1-8:1 Naetv siec norm yienx nyei sou-njunc
8:2-11:19 Siec norm nzatc
12:1-13:18 Jung-hungh caux i dauh hieh ga'naaiv
14:1-15:8 Ziex nyungc hinc yaangh nyei sic
16:1-21 Siec norm bunh
17:1-20:10 Tin-Hungh mietc nzengc Mbaa^mbi^lon Zingh, hingh jiex wuov dauh hieh ga'naaiv, caux jaav douc waac mienh, caux mienv nyei hungh
20:11-15 Siemv zuiz nqa'haav laai wuov nzunc
21:1-22:5 Siang-lungh siang-ndau siang-Ye^lu^saa^lem Zingh
22:6-21 Setv mueiz waac