1

Nehemi tej lug thov

1Nuav yog Nehemi kws yog Hakhaliya tug tub tej lug.
 Lub hli Khile xyoo neeg nkaum thaus kuv nyob huv lub nroog luj Xuxa,
2mas Hanani kws yog kuv ib tug kwvtij nrug cov txwvneej qee leej tuaj huv Yuta tuaj. Kuv txhad nug puab txug cov Yutai kws poob tebchaws rov lug es tseed muaj txujsa nyob hab nug txug lub nroog Yeluxalee. 3Puab has rua kuv tas, “Cov kws poob tebchaws dim lug es tseed muaj txujsa nyob huv lub xeev hov raug kev txom nyem hab txaaj muag kawg. Yeluxalee lub ntsaa loog pob taag hab tej rooj loog kub nyab puam tsuaj taag.”
4Thaus kuv nov tej lug nuav kuv txawm nyob tsawg quaj hab quaj nyuaj sab ntau nub hab kuv yoo mov hab thov Vaajtswv Ntuj tsw tu le. 5Hab kuv has tas, “Au Yawmsaub kws yog Vaajtswv Ntuj luj kawg nkaus hab txaus ntshai, koj yog tug kws tuav rawv tej lug cog tseg hab txujkev hlub ruaj khov rua cov kws hlub koj hab ua lawv le koj tej lug nkaw. 6Mas thov koj tig ntsej noog hab thov tsaa qhov muag saib, hab noog koj tug tub qhe tej lug thov kws nwgnuav kuv thov koj nruab nub mo ntuj paab koj haiv tuabneeg Yixayee kws yog koj cov tub qhe. Kuv leeg cov Yixayee lub txem kws peb tau ua txhum rua koj. Kuv hab kuv txwv caaj ceg tau ua txhum lawm ntaag. 7Peb tau ua phem ua qas rua koj luj kawg le hab tsw tuav rawv tej lug nkaw hab tej kaab ke hab tej kevcai kws koj muab cob rua koj tug qhev Mauxe. 8Thov koj ncu txug tej lug kws koj tub has rua koj tug qhev Mauxe tas, ‘Yog mej faav xeeb rua kuv, kuv yuav ua rua mej tawg tswv rw quas sua moog rua huv ib tsoom tuabneeg, 9tassws yog mej rov lug cuag kuv hab tuav rawv kuv tej lug nkaw hab ua lawv nraim, mas txawm yog cov kws tawg rw quas sua moog rua qaab ntuj kawg los kuv yuav qaws puab hov ntawd lug hab coj puab lug rua lub chaw kws kuv tub xaiv ca rua kuv lub npe nyob lawm.’ 10Puab yeej yog koj cov tub qhe hab yog koj haiv tuabneeg kws koj swv koj tug fwjchim luj kawg hab koj txhais teg kws muaj zug txhwv lug lawm. 11Au tug Tswv, thov koj tig ntsej noog koj tug tub qhe tej lug thov hab noog koj cov tub qhe kws zoo sab paub ntshai koj lub npe tej lug thov, es pub rua kuv kws yog koj tug qhev ua txhua yaam kuas tav rua nub nua hab thov ua kuas vaajntxwv hlub kuv.”
 Thaus ntawd kuv ua tug kws thab khob cawv txwv maab rua vaajntxwv.