1

1Anai yơh jing hơdôm bruă Nehemyah ană đah rơkơi Hakhaliah hơmâo pơgiŏng hĭ laih.

Nehemyah Pơmĭn Ƀlơ̆ng Kơ Plei Yerusalaim

 Amăng blan Khislêwơ amăng thŭn tal duapluh, jing amăng rơnŭk pơtao Artaksekses jing pơtao prŏng amăng dêh čar Persia, kâo yơh Nehemyah, hlak dŏ hơdip amăng plei phŭn Susa. 2Hlak anŭn, Hanani, jing sa čô amăng ƀing ayŏng adơi kâo Israel hrŏm hăng ƀing Israel pơkŏn mơ̆n rai mơ̆ng lŏn čar Yudah. Giŏng anŭn, kâo tơña bla ƀing gơñu kơ plei prŏng Yerusalaim laih anŭn kơ ƀing Yehudi, jing ƀing hơmâo wơ̆t glaĭ laih pơ anih lŏn mơ̆ng lŏn čar tuai Babilon.
3Ƀing gơñu ruai glaĭ kơ kâo kơ ƀing dŏ so̱t anŭn, jing ƀing wơ̆t glaĭ pơ lŏn čar pô, dŏ amăng tơlơi tơnap tap biă mă, laih anŭn ƀing tuai hơdip jĕ anih lŏn anŭn djik djak kơ ƀing gơ̆. Ƀing gơñu ăt ruai glaĭ kơ kâo kơ pơnăng plei Yerusalaim ăt dŏ răm rai laih anŭn amăng ja̱ng plei ƀu hơmâo hlơi pô pơkra glaĭ ôh, čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi ƀing rŏh ayăt hơmâo čuh pơrai hĭ laih hlâo adih.
4Tơdang kâo hơmư̆ hơdôm tơlơi anŭn, kâo dŏ be̱r laih anŭn hia. Hơmâo hơdôm hrơi, kâo rơngot hơning laih anŭn kŏm ƀơ̆ng huă. Kâo iâu laĭ Ơi Adai hăng adai adih tui anai:
5“Ơ Yahweh, jing Ơi Adai amăng adai adih hơi! Ih jing Ơi Adai prŏng prin laih anŭn ƀing gơmơi huĭ pơpŭ biă mă kơ Ih. Ih jing Pô djă̱ pioh tơlơi pơgop Ih tŏng ten hăng ƀing hlơi pô khăp kơ Ih laih anŭn gưt tui khul tơlơi pơđar Ih. 6Ơ Yahweh ăh, rơkâo kơ Ih pơđi̱ng hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo iâu laĭ anai, jing tơlơi kâo iâu laĭ hrơi mlam brơi kơ ƀing ding kơna Ih ƀing Israel anŭn. Kâo pơhaih sĭt yơh, ƀing gơmơi, jing ƀing Israel anai, hơmâo ngă soh laih ƀơi anăp Ih. Ƀing ơi adon kâo wơ̆t hăng kâo pô mơ̆n hơmâo ngă soh laih hăng Ih. 7Ƀing gơmơi hơmâo ngă laih tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Ih laih anŭn ƀu tui gưt ôh hơdôm tơlơi pơđar Ih. Ƀing gơmơi ƀu djă̱ pioh ôh hơdôm tơlơi pơđar, tơlơi phiăn laih anŭn tơlơi juăt, jing hơdôm tơlơi Ih hơmâo brơi laih kơ ƀing gơmơi mơ̆ng ding kơna Ih Môseh.
8“Rơkâo kơ Ih anăm wơr hĭ ôh tơlơi pơhrăm Ih brơi laih kơ ding kơna Ih Môseh anŭn tui anai, ‘Tơdah ƀing gih, jing ƀing Israel, dŏ ƀu tŏng ten ôh hăng Kâo, Kâo či pơčơlah hĭ ƀing gih amăng lu lŏn čar. 9Samơ̆ tơdơi kơ anŭn, tơdah ƀing gih wơ̆t glaĭ pơ Kâo laih anŭn gưt tui hơdôm tơlơi pơđar Kâo, wơ̆t tơdah Kâo pơčơlah hĭ laih ƀing gih pơ tar ƀar lŏn tơnah, Kâo či ba glaĭ ƀing gih pơ anih lŏn Kâo hơmâo ruah mă laih kiăng kơ ƀing gih kơkuh pơpŭ kơ Kâo.’
10“Ơ Yahweh hơi, ƀing ană plei Israel anai jing ƀing ding kơna Ih, jing ƀing ană plei Ih pô yơh. Ih pơklaih laih ƀing gơ̆ hăng hơpăl tơngan dưi kơtang mơyang Ih. 11Rơkâo kơ Ih hơmư̆ bĕ kơ tơlơi kâo jing ding kơna Ih iâu laĭ, laih anŭn rơkâo kơ Ih ăt hơmư̆ mơ̆n tơlơi iâu laĭ ƀing ding kơna pơkŏn, jing ƀing kiăng pơpŭ pơyom kơ Ih. Rơkâo kơ Ih pha brơi bĕ kơ kâo tơlơi kâo kwưh rơkâo laih anŭn brơi bĕ pơtao prŏng glưh pran jua pap kơ kâo đa.”
 Amăng rơnŭk anŭn, Kâo yơh jing pô khua yŏng kơčŏk kơ pơtao prŏng Artaksekses.