10

Sau-lơ được xức dầu

1Sa-mu-ên lấy một lọ nhỏ đựng dầu đổ lên đầu Sau-lơ, hôn người và nói: "Chúa Hằng Hữu xức dầu cho ông làm vua Y-sơ-ra-ên. 2Hôm nay, sau khi chia tay tôi, ông sẽ gặp hai người bên mộ Ra-chên tại Xên-xa thuộc đất Bên-gia-min. Họ sẽ báo tin lừa tìm được rồi, và hiện nay cha ông không lo cho lừa nữa nhưng chỉ lo cho ông. Cụ nói: 'Làm sao tìm con ta bây giờ.' 3Sau đó, ông sẽ đi đến cây sồi ở Tha-bô. Tại đây ông sẽ gặp ba người trên đường đi Bê-tên thờ Thượng Đế. Một người đem theo ba con dê con, một người mang ba ổ bánh và người thứ ba đeo một bầu da đựng rượu. 4Họ sẽ chào ông, cho ông hai ổ bánh và ông sẽ nhận bánh. 5Rồi ông sẽ đến Ghi-bê-a Ê-lô-im, nơi có đồn lính của người Phi-li-tin. Vừa đến thành này, ông sẽ gặp một đoàn tiên tri từ trên đồi cao đi xuống. Có người mang thụ cầm, trống nhỏ, sáo và thất huyền cầm đi trước. Họ vừa đi vừa nói tiên tri. 6Lúc ấy, Thần Linh của Chúa sẽ giáng mạnh mẽ trên ông, ông sẽ nói tiên tri với họ và trở thành một người khác. 7Khi những việc này xảy ra, ông cứ tùy cơ hành động, vì Thượng Đế ở với ông. 8Ông sẽ đi đến Ghinh-ganh trước tôi, vì tôi cũng sẽ đến đấy dâng lễ thiêu và lễ thù ân. Ông sẽ đợi bảy ngày và tôi sẽ đến gặp ông để hướng dẫn ông những điều ông phải làm."
9Khi Sau-lơ từ giã Sa-mu-ên, quay lưng ra đi, Thượng Đế thay đổi lòng ông. Nội hôm ấy, tất cả những điều Sa-mu-ên nói trước đều xảy ra cả. 10Khi Sau-lơ và người đầy tớ đến ngọn đồi, họ gặp một đoàn tiên tri. Thần Linh của Thượng Đế giáng trên Sau-lơ và ông nói tiên tri với những người kia. 11Những người quen biết Sau-lơ thấy thế, ngạc nhiên hỏi nhau: "Có việc gì xảy ra cho người con của Kích vậy? Sau-lơ cũng thuộc vào hàng các tiên tri sao?" 12Một người ở đấy phụ họa: "Nhưng cha họ là ai kia chứ?" Từ đấy có ngạn ngữ: "Sau-lơ cũng thuộc hàng các tiên tri sao?" 13Nói tiên tri xong, Sau-lơ đi lên đồi cao.
14Chú của Sau-lơ hỏi ông và người đầy tớ: "Cháu đi đâu vậy?" Ông đáp: "Cháu đi tìm lừa, nhưng khi không tìm được, cháu đi gặp Sa-mu-ên." 15Người chú lại hỏi: "Ông nói với cháu thế nào?" 16Sau-lơ thưa: "Ông nói ngay rằng lừa tìm được rồi." Nhưng Sau-lơ không kể những lời Sa-mu-ên nói về việc nước cho chú mình nghe.
17Sa-mu-ên triệu tập nhân dân đại hội trước mặt Chúa tại Mích-ba. 18Ông tuyên bố với toàn dân Y-sơ-ra-ên: "Đây là lời của Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế Y-sơ-ra-ên: Ta đã đem Y-sơ-ra-ên ra khỏi Ai-cập, giải cứu các ngươi khỏi tay người Ai-cập và khỏi quyền lực các nước áp bức các ngươi. 19Thế nhưng ngày nay các ngươi từ chối Thượng Đế, là Đấng đã cứu các ngươi khỏi mọi tai ương hiểm nghèo, để đòi lập một vua cai trị mình.' Vậy, bây giờ đồng bào sửa soạn trình diện Chúa theo thứ tự từng đại tộc và từng họ hàng." 20Sa-mu-ên bảo các đại tộc đến gần, đại tộc Bên-gia-min được chỉ danh. 21Ông bảo các họ hàng thuộc đại tộc Bên-gia-min đến, họ Mát-ri được chỉ định. Và cuối cùng, Sau-lơ con của Kích được thăm chỉ danh. Nhưng khi tìm Sau-lơ người ta không thấy ông đâu cả. 22Người ta cầu hỏi Chúa: "Thưa Chúa, người ấy đã đến đây chưa?" Chúa đáp : "Người ấy ẩn mình trong đống đồ đạc kia." 23Người ta chạy đến, đem ông ra. Giữa đám đông ông đứng cao hơn mọi người một cái đầu.
24Sa-mu-ên nói với nhân dân: "Đồng bào thấy người Chúa chọn không? Chẳng ai trong toàn dân bằng người cả." Nhân dân tung hô: "Vua vạn tuế!"
25Sa-mu-ên trình bày cho nhân dân rõ quyền hạn và trách nhiệm của một vị vua, xong ông chép những điều ấy vào một quyển sách, đặt sách trước mặt Chúa. Sau đó, ông cho ai về nhà nấy.
26Khi Sau-lơ về đến nhà ở Ghi-bê-a, có những dũng sĩ được Chúa cảm động, theo ông. Tuy nhiên vài kẻ ăn không ngồi rồi nói: "Người này làm gì giải cứu chúng ta được?" Bọn ấy khinh dể ông, không đem lễ vật gì cho ông cả. Nhưng Sau-lơ chỉ yên lặng.