3

Tej lug cog tseg tshab

1Peb chiv rov qhuas peb tug kheej dua lov? Lossws peb cheem tsum tej tsaab ntawv qha peb tug kheej rua mej lossws cheem tsum mej sau ntawv qha peb rua luas ib yaam le qee leej cheem tsum lov? 2Mej tub yog tsaab ntawv kws qha peb tug kheej kws muab sau ca rua huv peb lub sab, rua ib tsoom tuabneeg paub hab nyeem. 3Mej kuj tshwm lug ua Kheto le tsaab ntawv kws peb muab xaa moog hab tsw yog kua mem sau tassws yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob tug Ntsuj Plig sau hab tsw yog sau rua huv daim txag zeb tassws sau rua huv mej nplooj sab.
4Vem muaj Kheto peb txhad muaj lub sab ruaj nreeg le nuav. 5Peb tsw muaj peevxwm suav tas muaj ib yaam daabtsw tshwm huv peb tug kheej lug tassws peb tej peevxwm hov lug ntawm Vaajtswv lug xwb. 6Nwg pub peevxwm rua peb txawj ua num rua tej lug cog tseg tshab, tsw yog lawv le tug npe ntawv kws sau ca tassws yog lawv le Vaaj Ntsuj Plig qha. Tug npe ntawv kws sau ca tua kuas tuag, tassws Vaaj Ntsuj Plig pub txujsa.
7Qhov kws ua koom rua Vaajtswv lawv le tej npe ntawv kws muab txaug ca rua huv daim txag zeb kuj txawj ua rua tuabneeg tuag tau, los tseed muaj fwjchim ci ntsaa ab, ua rua cov Yixayee saib tsw tau Mauxe lub ntsej muag vem ci heev. Tassws tug fwjchim ci ntsaa ab hov pluj lawm. 8Qhov kws ua koom rua Vaajtswv lawv le Vaaj Ntsuj Plig coj kuj yimfuab yuav muaj fwjchim ci ntsaa ab heev dua los tsw yog? 9Yog qhov kws coj lawv le txuj kevcai kws ua kuas raug txem muaj fwjchim ci ntsaa ab mas qhov kws ua lawv le txujkev kws ua kuas tau txujkev ncaaj nceeg yimfuab yuav muaj fwjchim ci ntsaa ab ntau npaug. 10Qhov tseeb yaam kws txeev muaj fwjchim ci ntsaa ab tub pluj lawm tsua qhov nwgnuav muaj tug fwjchim ci ntsaa ab kws luj dua. 11Yog tas yaam kws pluj moog lawm txeev nrug fwjchim ci ntsaa ab tuaj, yaam kws nyob moog ib txhws yimfuab yuav muaj fwjchim ci ntsaa ab ntau npaug.
12Vem peb muaj vaam le nuav peb txhad ua tau sab tuab heev. 13Hab peb tsw thooj le Mauxe kws muab daim ntaub kauv lub ntsej muag txhad tsw pub cov Yixayee saib qhov kws tug fwjchim ci ntsaa ab pluj quas zug taag. 14Tassws puab lub sab tawv heev, tsua qhov lug txug naj nub nwgnuav thaus puab nyeem tej lug cog tseg qub, tuab daim ntaub hov tseed tsw tau muab yaws, tsua qhov yuav raug muab tshem tau huv Kheto xwb. 15Tassws lug txug naj nub nwgnuav thaus nyeem Mauxe tej lug daim ntaub tseed kauv puab lub sab ca. 16Tassws thaus leejtwg tig lug cuag tug Tswv, daim ntaub hov txhad raug muab tshem moog. 17Tug Tswv yog Vaaj Ntsuj Plig, hab tug Tswv tug Ntsuj Plig nyob hovtwg, kev thaaj yeeb nyob hov ntawd. 18Peb suavdawg tsw muaj daim ntaub kauv lub ntsej muag lawm mas peb zoo le daim av kws xyeem tug Tswv tug fwjchim ci ntsaa ab, peb kuj hloov kuas zoo le nwg tug yaam ntxwv hab muaj koob meej zuj zug moog, yog lub koob meej kws lug ntawm tug Tswv kws yog Vaaj Ntsuj Plig lug.