6

1Vem peb nrug Vaajtswv ua num peb thov kuas mej tsw xob txais Vaajtswv txujkev hlub lug ua yaam kws tsw muaj qaabhau. 2Tsua qhov Vaajtswv has tas,
  “Lub swjhawm kws kuv hlub, kuv tub noog koj,
   nub kws cawm dim, kuv tub paab koj.”
Saib maj, nwgnuav yog lub swjhawm kws nwg hlub, hab nuav yog nub kws cawm dim.
3Peb tsw muab ib yaam daabtsw lug taav leejtwg kev hlo le sub qhov kws ua teg num nuav txhad tsw raug thuaj. 4Tassws peb ua rua suavdawg pum tas peb yog cov kws ua koom rua Vaajtswv rua txhua txujkev, yog qhov kws peb ua sab ntev thev ntau yaam, raug kev txom nyem, kev ceblaaj, kev nyuaj sab, 5peb raug nplawm, raug kaw huv tsev loj faaj, raug kev kub ntxhuv, ua num khwv, nyaj daab ndub, hab yoo tshaib yoo nqhes, 6peb muaj sab dawb paug, muaj kev paub, muaj kev thev taug, muaj kev khuvleej, muaj Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv hab muaj txujkev hlub kws tuaj nruab sab, 7peb has lug tseeb hab muaj Vaajtswv tug fwjchim hab tuav rawv txujkev ncaaj nceeg ua cuab yeej rua huv txhais teg xws hab txhais teg phem. 8Peb raug luas fwm hab raug luas saib tsw taug, peb raug luas thuaj hab raug luas qhuas. Luas has tas peb yog tuabneeg daag ntxag tassws tseed yog tuabneeg ncaaj, 9peb zoo le tej tuabneeg kws tsw muaj leejtwg paub los suavdawg tseed paub peb zoo, peb zoo le tuabneeg tuag, tassws saib maj tseed muaj txujsa nyob, peb raug nplawm los tsw tuag, 10peb muaj kev txhawj xeeb tassws tseed xyiv faab tsw tu ncua, peb yog tuabneeg pluag tassws tseed ua rua tuabneeg coob coob nplua nuj tuaj, peb tsw muaj ib yaam daabtsw le los tseed muaj txhua yaam ua peb tug.
11Cov tuabneeg Khaulee 'e, peb has rua mej tsw zais hlo le hab peb ua lub sab daav rua mej. 12Peb tsw ua peb lub sab nqaim, tsuas yog mej ua mej lub sab nqaim xwb. 13Thov mej ua ib yaam nkaus le peb ua. Kuv has rua mej ib yaam le has rua mivnyuas, mas thov mej ua lub sab daav hab.

Peb lub cev yog Vaajtswv lub tuam tsev

14Tsw xob nrug tug kws tsw ntseeg koom ib tug quab. Tsua qhov txujkev ncaaj nceeg yuav koom nrug txujkev tsw ncaaj tau le caag? Hab qhov kaaj yuav koom nrug qhov tsaus ntuj tau le caag? 15Kheto hab tug daab Npeli‑aa yuav nyob tau ua ke le caag? Lossws tug ntseeg yuav muaj feem daabtsw nrug tug tsw ntseeg? 16Vaajtswv lub tuam tsev hab tej txoov daab yuav has hum tau le caag? Tsua qhov peb yog Vaajtswv kws muaj txujsa nyob lub tuam tsev lawv le Vaajtswv has ca tas, “Kuv yuav nyob huv puab hab moog moog lug lug huv plawv puab hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv hab puab yuav ua kuv haiv tuabneeg.”
  17“Vem le nuav, ca le tawm huv puab moog
   hab cais ntawm puab cov nyob rua ib caag,
   tug Tswv has le nuav.
  Hab tsw xob kov tej kws qas tsw huv,
   kuv txhad le txais yuav mej.”
  18“Hab kuv yuav ua mej leej txwv
   hab mej yuav ua kuv le tub le ntxhais.
  Tug Tswv kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   has le nuav.”