6

1Yie mbuo caux Tin-Hungh juangc gong zoux ziouc kuinx meih mbuo. Meih mbuo zipv liuz Tin-Hungh nyei en, maiv dungx bungx ndortv. 2Weic zuqc Tin-Hungh gorngv,
  “Yiem yie ceix en nyei ziangh hoc, yie haiz meih mbuo nyei,
   yiem duqv njoux nyei hnoi, yie yaac tengx meih mbuo mi'aqv.”
Muangx maah! Ih zanc se Tin-Hungh ceix en nyei ziangh hoc. Ih hnoi se duqv njoux nyei hnoi.

Baulo Nyei Naanc Zingh

3Yie mbuo maiv oix haaix dauh daanh yie mbuo zoux nyei gong, yie mbuo ziouc maiv oix zoux haaix nyungc bun mienh nqemh. 4Daaux nzuonx yie mbuo zoux nyungc-nyungc weic bun mienh zieqv duqv yie mbuo zoux Tin-Hungh nyei bou. Yie mbuo ziouc longc noic siouc nyungc-nyungc kuonx naanh, naanc zingh caux domh heiv sic. 5Yie mbuo siouc mienh mborqv, diev wuonx loh, zuqc mienh ceux lunc, zuqc zoux gong kouv, zuqc guangc m'njormh jaax yaac diev ngorc. 6Yie mbuo zoux cing-nzengc nyei, maaih wuonh zaang, maaih noic nyienz duqv, zoux longx bun mienh, maaih Singx Lingh yaac za'gengh hnamv mienh ziouc bun cing yie mbuo zoux Tin-Hungh nyei bou. 7Yie mbuo kungx gorngv zien leiz hnangv yaac maaih Tin-Hungh nyei qaqv. Maaih kuv sic zoux mborqv jaax nyei wuoqc ginc longc mborqv, longc mbungh. 8Yie mbuo duqv mienh taaih yaac zuqc mienh mangc piex, zuqc mienh daanh yaac duqv mienh ceng, zuqc mienh gorngv yie mbuo gorngv-baeqc nduov mienh, mv baac yie mbuo kungx gorngv zien hnangv. 9Yie mbuo zuqc mienh zoux daaih hnangv maiv hiuv yie mbuo nor, mv baac ninh mbuo za'gengh hiuv duqv yie mbuo nyei. Yie mbuo se hnangv daic mi'aqv nor, mv baac meih mbuo buatc yie mbuo corc maaih maengc ziangh nyei. Zuqc mienh mborqv mv baac maiv taux daic, 10zuqc mienh zoux bun yie mbuo nzauh, mv baac yie mbuo zanc-zanc njien-youh nyei. Yie mbuo hnangv jomc nyei mv baac bun mienh camv butv zoih. Yie mbuo hnangv maiv maaih haaix nyungc mv baac nyungc-nyungc maaih nzoih.
11Cien hnamv nyei Ko^lin^to gorx-youz aah! Yie mbuo caux meih mbuo gorngv zaqc, maiv bingx. Yie mbuo maeqv nqoi mba'nziu bun meih mbuo mangc. 12Se gorngv maaih haaix diuc nqaeqv jienv se maiv zeiz yiem yie mbuo. Se yiem meih mbuo ganh nyei hnyouv. 13Yie caux meih mbuo gorngv hnangv die caux ninh nyei fu'jueiv gorngv nor. Tov meih mbuo maeqv nqoi mba'nziu winh yie mbuo.

Sienx Nyei Caux Maiv Sienx Nyei Maiv Haih Juangc

14Sienx nyei mienh caux maiv sienx nyei mienh maiv dungx jiu doic. Kuv sic caux waaic sic hnangv haaix nor haih jiu tong? Njang caux hmuangx hnangv haaix nor haih juangc yiem? 15Giduc caux Mbe^li^an hnangv haaix nor haih da'goih? Sienx nyei mienh caux maiv sienx nyei mienh maaih haaix nyungc juangc jienv nyei buonc? 16Tin-Hungh nyei singx dinc caux miuc-fangx hnangv haaix nor haih doix-dongh? Weic zuqc yie mbuo zoux ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei singx dinc. Hnangv Tin-Hungh gorngv nor,
  “Yie oix caux yie nyei baeqc fingx yiem,
   oix yiem ninh mbuo mbu'ndongx.
  Yie ziouc zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh,
   ninh mbuo yaac zoux yie nyei baeqc fingx.”
17Weic naaiv Ziouv gorngv,
  “Meih mbuo yiem ninh mbuo mbu'ndongx,
   oix zuqc cuotv daaih.
    Oix zuqc caux ninh mbuo bun nqoi.
  Maiv dungx muoqv maaih uix nyei ga'naaiv,
   yie ziouc zipv meih mbuo aqv.”
  18“Yie oix zoux meih mbuo nyei Die,
   meih mbuo ziouc benx yie nyei naamh nyouz.
    Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.”