30

Hexekhiya ua kevcai Hla Dhau

1Hexekhiya hais mus rau cov Yixayee thiab cov Yuda sawvdaws, thiab sau ntawv mus rau cov Efa‑i thiab cov Manaxe kom lawv sawvdaws tuaj rau Yawmsaub lub tuam tsev hauv Yeluxalees mas yuav ua kevcai Hla Dhau xyeem rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv. 2Vajntxwv thiab nws cov thawj thiab cov pejxeem hauv Yeluxalees twb sablaj cia yuav ua kevcai Hla Dhau rau lub ob hlis, 3rau qhov lawv ua zaum kevcai ntawd tsis yeej raws li sijhawm uas teem cia, vim yog cov pov thawj tsis tau tu lawv kom dawb huv txaus npaum li uas ua tau haujlwm, thiab cov pejxeem kuj tsis tau tuaj txoos ua ke txhij rau hauv Yeluxalees. 4Mas tej uas lawv txiav txim siab ua ntawd vajntxwv thiab ib tsoom pejxeem sawvdaws pom zoo. 5Lawv thiaj hais hum tias yuav tshaj tawm thoob plaws Yixayee tebchaws txij ntawm lub moos Npe‑awsenpa mus txog lub moos Daj, kom cov pejxeem yuav tsum tuaj ua kevcai Hla Dhau xyeem rau Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv rau hauv Yeluxalees, rau qhov cov uas ua kevcai Hla Dhau raws li uas teem cia tsis muaj coob. 6Yog li ntawd thiaj muaj neeg xa xov mus thoob plaws Yixayee thiab Yuda tebchaws raws li vajntxwv hais, nqa cov ntawv uas vajntxwv thiab nws cov thawj sau, hais tias, “Neeg Yixayee 'e, cia li rov los cuag Yawmsaub uas yog Aplahas, Yiha, thiab Yixayee tus Vajtswv, xwv nws thiaj rov tig los cuag nej cov uas tseem tshuav nyob, yog cov uas dim ntawm Axilia tej vajntxwv txhais tes. 7Tsis txhob zoo thooj li nej tej poj koob yawm txwv thiab nej tej kwvtij uas fav xeeb rau Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, Yawmsaub thiaj ua rau lawv piam tag li uas nej pom ntsoov. 8Nimno nej tsis txhob tawv ncauj yam li nej tej poj koob yawm txwv. Cia li muab nej tus kheej cob rau Vajtswv thiab tuaj rau ntawm qhov chaw uas pe Vajtswv uas nws twb tu kom dawb huv cia mus ib txhis, thiab ua koom tu Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv, xwv nws txojkev chim npau taws heev thiaj li thim ntawm nej mus. 9Yog nej rov los cuag Yawmsaub, nej cov kwvtij thiab nej cov menyuam yuav tau txais txojkev khuvleej ntawm cov uas ntes lawv coj mus, thiab yuav tau rov los rau hauv lub tebchaws no dua thiab. Yawmsaub uas yog nej tus Vajtswv yog tus uas hlub thiab khuvleej. Yog nej rov los cuag nws, nws yuav tsis fee plhu ntawm nej.”
10Cov uas xa ntawv thiaj mus ib lub moos dhau ib lub moos thoob plaws Efa‑i thiab Manaxe tebchaws thiab mus txog ntua Xenpuloo tebchaws. Tiamsis tej neeg ntawd thuam luag lawv thiab saib tsis taus lawv. 11Tsuas yog cov neeg Asaw thiab Manaxe thiab Xenpuloo qee leej thiaj txo hwjchim thiab tuaj rau hauv Yeluxalees xwb. 12Vajtswv txhais tes kuj nyob rawv saum cov Yuda ua rau lawv koom ib lub siab ua raws li tej lus uas Yawmsaub kom vajntxwv thiab cov thawj hais.
13Cov pejxeem ntau leej tuaj ua ke ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb rau hauv Yeluxalees rau lub ob hlis, lawv tuaj txoos ua ke coob kawg li. 14Lawv nqes tes rhuav tej thaj xyeem dab uas nyob hauv Yeluxalees, thiab lawv muab tej thaj hlawv xyab nqa mus pov rau hauv lub hav Khiloo. 15Lawv tua tej menyuam yaj uas ua kevcai Hla Dhau rau hnub xiab kaum plaub lub ob hlis. Cov pov thawj thiab cov Levi kuj txaj muag, lawv thiaj tu lawv tus kheej kom dawb huv thiab coj tej uas ua kevcai hlawv xyeem tuaj rau hauv Yawmsaub lub tuam tsev. 16Lawv thiaj mus nyob rau lawv tej chaw uas teem cia raws li Vajtswv tus neeg Mauxe txoj kevcai. Cov pov thawj thiaj li txais tej ntshav ntawm cov Levi txhais tes coj mus nchos.
17Cov pejxeem uas tuaj txoos ua ke ntawd muaj coob leej uas tsis tau tu lawv tus kheej kom dawb huv. Vim li no cov Levi yuav tsum tua txhua tus uas tseem qias tsis huv tus menyuam yaj uas ua kevcai Hla Dhau, xwv thiaj ua tau tus menyuam yaj dawb huv rau Yawmsaub. 18Txawm yog cov pejxeem coob ntawd muaj cov uas tuaj Efa‑i, Manaxe, Ixakha thiab Xenpuloo tebchaws tuaj coob heev uas tsis tau tu lawv tus kheej kom dawb huv, los lawv tseem noj pluas mov kevcai Hla Dhau ntawd mas txhaum tsis raws li tu tseg. Hexekhiya thiaj thov Yawmsaub pab lawv hais tias, “Thov Yawmsaub uas zoo kawg nkaus zam txim rau txhua tus 19uas muaj siab nrhiav Vajtswv, uas yog Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv, txawm yog lawv tsis dawb huv raws li lub chaw pe Vajtswv tej kab ke kuj xij.” 20Yawmsaub kuj mloog Hexekhiya tej lus thov thiab kho cov pejxeem. 21Cov Yixayee uas tuaj rau hauv Yeluxalees tau ua kevcai noj ncuav tsis xyaw keeb zoo siab xyiv fab heev tau xya hnub, thiab cov Levi thiab cov pov thawj kuj niaj hnub qhuas Yawmsaub. Lawv hu nkauj qhuas Yawmsaub muaj cuab yeej phim suab nkauj nrov xyeem rau Yawmsaub. 22Thiab Hexekhiya hais lus txhawb cov Levi sawvdaws uas txawj txawj ua haujlwm ua koom tu Yawmsaub. Cov pejxeem thiaj noj mov kevcai ntawd tau xya hnub thiab tua tsiaj ua kevcai xyeem sib raug zoo thiab ua Yawmsaub uas yog lawv tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv tsaug.
23Mas ib tsoom pejxeem sawvdaws hais hum yuav ua kevcai ntawd dua xya hnub thiab. Ces lawv txawm ua kevcai zoo siab xyiv fab xya hnub ntxiv. 24Yuda tus vajntxwv Hexekhiya pub ib txhiab tus txiv nyuj thiab xya txhiab tus yaj rau cov pejxeem ua kevcai xyeem, thiab cov thawj kuj pub ib txhiab tus txiv nyuj thiab ib vam tus yaj rau cov pejxeem. Thiab cov pov thawj kuj tu lawv tus kheej kom dawb huv coob kawg. 25Ib tsoom neeg Yuda thiab cov Levi thiab cov pov thawj thiab ib tsoom neeg uas tuaj Yixayee tebchaws tuaj thiab lwm haiv neeg uas tuaj Yixayee tebchaws tuaj thiab lwm haiv neeg uas nyob hauv Yuda tebchaws, sawvdaws zoo siab xyiv fab. 26Yog li no thiaj muaj kev xyiv fab loj kawg rau hauv Yeluxalees. Txij thaum Davi tus tub Xalaumoo ua vajntxwv kav Yixayee tsis txeev muaj li zaum no rau hauv Yeluxalees. 27Mas cov pov thawj thiab cov Levi sawv ntsug foom koob hmoov rau cov pejxeem. Yawmsaub kuj hnov lawv lub suab, thiab lawv tej lus thov kuj mus txog Yawmsaub lub chaw nyob dawb huv saum ntuj.