18

Povlauj nyob huv lub moos Khaulee

1Dhau ntawd Povlauj tawm huv lub nroog Athee moog rua lub moos Khaulee. 2Nwg ntswb ib tug Yutai hov ntawd npe hu ua Akhila kws yug huv lub xeev Phautha, nyav nrug nwg tug quaspuj Plixila tswv huv Ithali tebchaws lug, vem yog fuabtais Khaunti‑au has kuas cov Yutai tawm huv lub nroog Loo tswv moog. Povlauj txawm moog saib ob tug, 3hab nrug ob tug nyob tsua qhov puab peb leeg ua tuab yaam num. Puab ua num ua ke vem puab suavdawg yog Kws xaws tsev ntaub. 4Txhua nub Xanpatau Povlauj moog nrug puab sws caam huv lub tsev sablaaj hab yum cov Yutai hab cov Kili lug ntseeg.
5Thaus Xila hab Timaute tuaj huv lub xeev Makhentaunia tuaj lawm Povlauj kuj rau sab ntso qha txuj xuv zoo, hab ua timkhawv rua cov Yutai tas tug Kheto yog Yexu ntaag. 6Thaus cov tuabneeg hov tawm tsaam nwg hab has lug phem rua nwg, Povlauj txawm nchu nwg tej rwg tsho hab has rua puab tas, “Mej ca le rws mej cov ntshaav. Kuv tsw muaj txem lawm. Nwgnuav kuv yuav moog rua lwm haiv tuabneeg.” 7Nwg txawm tawm hov ntawd moog rua huv ib yawm npe hu ua Thitia Yuxata lub tsev, nwg yog ib tug kws pe hawm Vaajtswv. Nwg lub tsev nyob npuas lub tsev sablaaj. 8Khipa kws ua tug thawj saib lub tsev sablaaj hab nwg tsev tuabneeg suavdawg lug ntseeg tug Tswv. Hab cov tuabneeg Khaulee ntau leej nov Povlauj qha kuj ntseeg hab ua kevcai raus dej. 9Muaj ib mos tug Tswv ua yug quas toog rua Povlauj pum has tas, “Tsw xob ntshai, ca le has tsw xob nyob tuabywv, 10tsua qhov kuv nrug nraim koj. Yuav tsw muaj leejtwg tawm tsaam ua phem rua koj, tsua qhov huv lub moos nuav kuv muaj tuabneeg coob coob.” 11Povlauj txawm nyob hov ntawd ib xyoos rau lub hli ntxwv hab qha Vaajtswv txujlug rua puab.
12Thaus Kali‑au ua thawj kaav lub xeev Akhaya, cov Yutai txawm tuav huv ua ib lub sab tawm tsaam Povlauj hab coj nwg moog rua huv tsev tu plaub, 13kom has tas, “Tug yawm nuav yum kuas tuabneeg pe hawm Vaajtswv kws yog ua txhum kevcai.” 14Thaus Povlauj saamswm yuav qheb ncauj has, Kali‑au txawm has rua cov Yutai tas, “Cov Yutai 'e, yog tas nwg ua tsw ncaaj lossws ua ib yaam kev phem, kuj tswm nyog kuv yuav ua sab ntev noog mej has. 15Tassws tsuas yog tej nyuas kev sws caam txug tej lug hab tej npe hab mej tej kevcai xwb, mej ca le tu mej xwb. Kuv tsw xaav tu tej nyuas plaub le nuav.” 16Nwg txawm muab puab lawv tawm huv lub tsev tu plaub moog. 17Puab txawm nteg Xauthene kws saib lub tsev sablaaj coj lug nplawm taab meeg ntawm lub tsev tu plaub, los Kali‑au tsw quav ntsej le.

Povlauj rov lug txug lub moos Aathi‑au

18Povlauj tseed su qhov ntawd ntau nub tes nwg txawm ncaim cov kwvtij hab nce nkoj moog rua lub xeev Xilia. Plixila hab Akhila kuj nrug nwg moog. Povlauj chais plaubhau huv lub moos Kheekhia vem nwg tub yeem lug ca lawm. 19Thaus lug txug lub moos Efexau Povlauj txawm tso Plixila hab Akhilia tseg rua hov ntawd. Mas nwg nkaag rua huv lub tsev sablaaj nrug cov Yutai sws caam. 20Thaus puab thov kuas nwg nrug puab nyob ntev, nwg tsw kaam. 21Thaus nwg ncaim puab moog nwg xob puab tas, “Yog Vaajtswv pum zoo kuv yuav rov tuaj ntswb mej dua hab.” Tes nwg txawm nce nkoj tawm huv lub moos Efexau moog.
22Thaus nwg lug txug lub moos Xixaleya, nwg moog saib pawg ntseeg le maav moog rua lub moos Aathi‑au. 23Thaus nwg su hov ntawd ib ntus lawm nwg txawm tawm moog thoob plawg lub xeev Kalatia hab Fikia txhawb cov thwjtim suavdawg tug zug.

Apaulau teg num

24Muaj ib tug Yutai npe hu ua Apaulau kws yug huv lub nroog Alexaantia tuaj rua huv lub moos Efexau. Nwg yog ib tug txawj has lug hab paub Vaajtswv phoo ntawv thoob. 25Nwg tau kawm paub tug Tswv txujkev. Nwg muaj lub sab kub quas lug pav hab qhuab qha tseeb txug Yexu zaaj, tassws nwg tsuas paub txuj kevcai raus dej kws Yauhaa qha xwb. 26Nwg muaj sab tuab chiv has rua huv lub tsev sablaaj. Thaus Plixila hab Akhila nov nwg has, ob tug coj nwg moog qha kuas paub Vaajtswv txuj kev zoo heev dua tuaj. 27Thaus Apaulau xaav hlaa moog tim lub xeev Akhaya, cov kwvtij kuj txhawb nwg lub sab hab sau ntawv moog rua cov thwjtim kws nyob tid tog txais nwg. Thaus nwg moog txug lawd nwg kuj paab cov kws Vaajtswv txujkev hlub coj lug ntseeg ntau heev, 28tsua qhov nwg swv zug caam yeej cov Yutai taab meeg suavdawg hab muab Vaajtswv txujlug qha rua puab pum tas Yexu yog tug Kheto.