1

Cog lus yuav pub Vaj Ntsuj Plig dawb huv

1Au The‑aufila, thawj phau ntawv ntawd kuv hais txog txhua yam uas Yexus pib ua thiab qhuab qhia 2mus txog hnub uas nws raug coj mus saum ntuj lawm, yog tom qab uas nws nkaw lus hauv Vaj Ntsuj Plig dawb huv rau cov tubtxib uas nws xaiv cia lawd. 3Thaum nws raug kev tsim txom tag lawm Yexus los tshwm rau lawv pom, muaj tsoob zeej timkhawv ntau yam qhia tias nws muaj txojsia nyob. Nws tshwm rau lawv pom rau ncua sijhawm plaub caug hnub thiab tau hais txog Vajtswv lub tebchaws. 4Thaum nws tseem nrog lawv nyob ua ke nws kuj nkaw lus rau lawv tias, “Tsis txhob tawm hauv Yeluxalees mus tiamsis nyob tos yam uas leej Txiv cog lus tias yuav pub raws li nej hnov kuv hais lawd. 5Yauhas coj ua kevcai raus hauv dej, tiamsis tshuav tsis ntev nej yuav ua kevcai raus hauv Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv.”

Yexus raug coj mus saum ntuj

6Thaum lawv tuaj txoos ua ke, lawv txawm nug Yexus tias, “Tus Tswv, koj yuav muab lub tebchaws rov rau cov Yixayee kav zaum no lov?” 7Nws hais rau lawv tias, “Tsis txog nej yuav paub lub caij lub nyoog uas leej Txiv teem cia raws li nws muaj hwjchim teem. 8Tiamsis nej yuav tau txais hwjchim rau thaum Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv nqes los rau saum nej, thiab nej yuav ua timkhawv hais txog kuv hauv lub nroog Yeluxalees thiab thoob plaws lub xeev Yudia thiab lub xeev Xamali thiab mus thoob qab ntuj kawg.” 9Thaum Yexus hais li no tag lawd, nws txawm raug coj mus saum ntuj rau lawv ntsia ntsoov, thiab muaj huab laum nkaus nws ploj ntais ntawm lawv qhov muag lawm. 10Thaum lawv tseem ntsia ntsoov rau saum ntuj rau thaum Yexus nce mus, txawm muaj ob tug yawg hnav tsoos tsho dawb paug los sawv ntawm lawv ib sab, 11thiab hais tias, “Cov neeg Kalilais 'e, ua cas nej yuav sawv ntsia ntsoov rau saum ntuj? Tus Yexus no uas raug coj ncaim nej mus rau saum ntuj lawm, nws yuav rov los ib yam nkaus li uas nej pom nws nce mus rau saum ntuj ntag.”

Xaiv tus uas nyob Yudas chaw

12Ces lawv txawm nqes pem lub roob Txiv Aulib rov qab mus rau Yeluxalees. Lub roob ntawd nyob ze Yeluxalees, ntu kev ntawd deb npaum li uas tso cai mus tau rau hnub Xanpatau. 13Thaum lawv mus rau hauv lub nroog lawm lawv txawm nce mus rau txheej tsev saud yog chav uas lawv nyob, yog Petus, Yauhas, Yakaunpau thiab Anru, Fili thiab Thauma, Npathaulaumai thiab Mathai, Afe‑a tus tub Yakaunpau thiab Ximoos uas yog ib tug Xelaute. 14Lawv sawvdaws txawm koom ib lub siab siv zog thov Vajtswv, thiab muaj cov pojniam thiab Maivliag uas yog Yexus niam thiab Yexus cov kwv koom ua ke.
15Thaum ntawd Petus sawv tsees hauv nruab nrab cov kwvtij uas nyob ua ke ntawd huvsi kwvlam muaj ib puas nees nkaum leej, thiab nws hais tias, 16“Cov kwvtij 'e, yeej los yuav tsum tiav raws li Vajtswv txojlus uas Vaj Ntsuj Plig dawb huv kom Davi lub qhov ncauj hais txog Yudas uas coj cov uas ntes Yexus kev, 17vim twb suav tias nws yog peb cov thiab muaj feem ua tej haujlwm no.” 18(Tus ntawd coj cov nqe uas ntiav nws ua phem ntawd mus yuav ib daim teb, mas nws poob rau hauv daim teb ntawd ntsawm nws lub plab tawg ua hnyuv tawm tag huvsi. 19Txhua tus uas nyob hauv Yeluxalees yeej paub tej xwm txheej no, thaj av ntawd thiaj raug hu raws li lawv li lus hais tias Akhedama uas txhais hais tias Teb Ntshav.) 20“Muaj lus sau cia rau hauv phau Ntawv Nkauj hais tias,
  “ ‘Cia nws lub chaw nyob nyob do cuas,
   tsis kheev leejtwg nyob hauv. ’
thiab hais tias,
  ‘Thov kom muaj dua ib tug los
   nyob nws chaw ua haujlwm. ’
21Vim li no ib tug hauv cov uas nrog nraim peb nyob rau ncua sijhawm uas Yexus tseem mus mus los los hauv peb, 22yog txij thaum Yauhas muab Yexus ua kevcai raus dej mus txog hnub uas Yexus raug muab coj ncaim peb mus saum ntuj lawm, mas ib tug hauv cov neeg no yuav tsum nrog peb ua timkhawv txog qhov uas Yexus ciaj sawv rov los.”
23Lawv thiaj tawm npe ob leeg, tus ib yog Yauxej uas hu ua Npaxanpa thiab kuj hu ua Yuxatha, tus ob yog Mathia. 24Ces lawv txawm thov Vajtswv hais tias, “Tus Tswv uas paub txhua tus neeg lub siab, thov qhia tshwm rau peb paub tias ob tug no koj xaiv tus twg 25los tuav tes haujlwm no thiab ua tubtxib nyob Yudas lub chaw uas nws muab tso tseg es mus nyob rau lub chaw uas yeej yog nws li.” 26Lawv thiaj rho ntawv mas rho tau Mathia. Nws thiaj raug xaiv los nrog kaum ib tug tubtxib ntawd.