8

1Xolau kuj pum zoo qhov kws tua Xatefanau.

Xolau tswm txom cov ntseeg

 Thaus ntawd pawg ntseeg huv lub nroog Yeluxalee raug kev tswm txom heev. Puab txhad le tswv tawg ua saab ua sua moog thoob plawg lub xeev Yutia hab lub xeev Xamali tsuas yog tseg cov tubkhai nyob xwb. 2Cov kws fwm Vaajtswv kuj muab Xatefanau log hab quaj mob sab nwg kawg. 3Xolau rhuav tshem cov pawg ntseeg heev, nwg nkaag moog chua caab cov quaspuj quasyawg huv puab tej tsev coj moog kaw rua huv tsev lojfaaj.

Tshaaj tawm txuj xuv zoo rua huv Xamali

4Cov kws tswv tawg ua saab ua sua kuj moog pav txuj xuv zoo rua txhua qhov. 5Fili txhad moog rua huv ib lub moos kws nyob huv lub xeev Xamali, hab tshaaj tawm txug tug Kheto rua puab noog. 6Thaus cov tuabneeg nov Fili has hab pum tej txujci tseem ceeb kws nwg ua, puab suavdawg kub sab noog nwg tej lug, 7tsua qhov daab qw nrov tawm huv ntau leej moog, hab ntau leej kws tuag cev tuag teg tuag taw kuj zoo hlo. 8Lub moos hov txhad xyiv faab kawg.
9Muaj ib tug yawm hu ua Ximoo txeev ua khawv koob yeeg swv huv lub moos hov. Nwg ua rua cov tuabneeg Xamali phemfwj, hab nwg khaav tas nwg yog ib tug tseem ceeb. 10Cov tuabneeg suavdawg tug hlub tug yau kub sab noog tug hov has hab puab has tas, “Tug nuav yog Vaajtswv tug fwjchim kws hu ua tug fwjchim luj kawg nkaus.” 11Puab kub sab noog nwg tsua qhov nwg ua khawv koob yeeg swv rua puab phemfwj ntev lug lawm. 12Tassws thaus Fili pav txuj xuv zoo has txug Vaajtswv lub tebchaws hab Yexu Kheto lub npe, mas puab kuj ntseeg Fili tej lug hab puab cov quaspuj quasyawg ua kevcai raus dej. 13Ximoo kuj ntseeg hab thaus nwg ua kevcai raus dej lawm nwg kuj nrug Fili nyob ntxwv moog. Thaus nwg pum tej txujci tseem ceeb hab tej kev phemfwj kws Fili ua nwg xaav tsw thoob le.
14Thaus cov tubkhai kws nyob huv Yeluxalee tau nov tas cov Xamali kuj txais yuav Vaajtswv tej lug lawm, puab txawm khaiv Petu hab Yauhaa moog cuag cov Xamali. 15Thaus ob tug tuaj txug, ob tug thov Vaajtswv paab kuas puab txais tau Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv, 16tsua qhov Vaaj Ntsuj Plig tsw tau lug rua huv puab leejtwg le, puab tsuas yog ua kevcai raus dej huv tug Tswv Yexu lub npe xwb. 17Ob tug txawm tsaa teg npuab rua sau puab mas puab kuj tau txais Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv. 18Thaus Ximoo pum tas qhov kws ob tug tubkhai tsaa teg npuab pub tau Vaaj Ntsuj Plig rua puab, tes nwg txawm coj nyaj tuaj rua ob tug, 19has tas, “Thov pub tug fwjchim nuav rua kuv hab sub thaus kuv tsaa teg npuab leejtwg tug hov txhad tau txais Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv.” 20Petu txawm has rua Ximoo tas, “Ca koj cov nyaj hab koj tug kheej raug puam tsuaj ua ke, tsua qhov koj xaav tas tej kws Vaajtswv pub nuav koj tshwm nyaj yuav tau. 21Koj tsw muaj feem daabtsw koom teg num nuav tsua qhov koj lub sab tsw ncaaj rua Vaajtswv. 22Vem le nuav koj ca le ntxeev dua sab ntawm koj txujkev phem nuav hab thov tug Tswv saib, tej zag nwg yuav zaam tej kws koj xaav huv koj lub sab, 23tsua qhov kuv pum tas koj poob rua huv kev khib sab, hab txujkev phem muab koj khi lawm.” 24Ximoo txawm teb tas, “Thov koj thov tug Tswv paab kuv sub tej kws koj has ntawd txhad tsw raug kuv ib yaam hlo le.”
25Thaus ob tug tubkhai ua timkhawv hab qha tug Tswv tej lug taag lawm, ob tug txawm rov moog rua Yeluxalee, ob tug pav txuj xuv zoo huv Xamali ntau lub zog taug kev moog.

Fili hab tug nraug saam Ethi‑aupia

26Tug Tswv ib tug tubkhai ntuj has rua Fili tas, “Ca le sawv tseeg moog rua saab nraag moog kuas txug txujkev kws moog lub nroog Yeluxalee moog txug lub moos Kaxa.” (Yog txujkev kws hlaa tebchaws moj saab qhua.) 27Fili txawm sawv tseeg moog, na cav ntswb ib tug yawm nraug saam kws yog tuabneeg Ethi‑aupia, yog cov Ethi‑aupia tug puj vaaj Khantake tug tim xyoob kws saib tug puj vaaj lub txhaab nyaj huvsw. Nwg moog pe Vaajtswv huv Yeluxalee lug. 28Thaus nwg caij tsheb neeg rov qaab, nwg saamswm nyeem xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug phoo ntawv. 29Vaaj Ntsuj Plig txawm has rua Fili tas, “Ca le moog ti nkaus lub tsheb ntawd.” 30Fili txawm dha moog txug mas nov nwg nyeem xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug phoo ntawv, txhad nug tas, “Koj nkaag sab tej kws koj nyeem los tsw nkaag?” 31Tug nraug saam teb tas, “Yog tsw muaj leejtwg txhais yuav ua le caag nkaag sab tau?” Nwg txawm hu Fili nce nrug nwg caij sau lub tsheb neeg. 32Vaajtswv txujlug kws nwg nyeem hov yog nqai kws has tas,
  “Nwg raug coj moog tua ib yaam le tug yaaj,
   hab ib yaam le tug mivnyuas yaaj nyob tuabywv
  ntawm tug kws txav plaub xubndag le caag,
   nwg kuj tsw rua ncauj ib yaam le hov.
  33Thaus nwg raug luas saib tsw taug
   nwg tsw tau txais kev txav txem ncaaj.
  Leejtwg yuav has tau txug nwg caaj ceg?
   Tsua qhov nwg txujsa tub raug muab rhu
   huv lub nplajteb lawm.”
34Tug nraug saam has rua Fili tas, “Thov koj qha kuv saib, qhov kws tug xwbfwb cev lug has nuav yog nwg has txug nwg tug kheej los yog has txug lwm tug?” 35Fili txhad qheb ncauj chiv pav ntawm Vaajtswv txujlug nqai hov moog, nwg pav txuj xuv zoo has txug Yexu rua tug nraug saam noog. 36Thaus saamswm taug kev moog ob tug txawm moog txug ib qho chaw kws muaj dej, mas tug nraug saam txawm has tas, “Saib maj, ntawm nuav muaj dej. Muaj daabtsw khuam cheem ua rua kuv ua tsw tau kevcai raus dej?” 38Tes nwg txawm kuas lub tsheb neeg nreg, mas Fili hab tug nraug saam nqeg rua huv dej hab Fili muab nwg ua kevcai raus dej. 39Thaus ob tug nce huv dej lug, tug Tswv tug Ntsuj Plig txawm coj Fili moog lawm. Tug nraug saam tsw rov pum dua Fili, nwg taug kev moog zoo sab xyiv faab. 40Tassws Fili tshwm rua huv lub moos Axautha hab thaus nwg taug kev moog nwg pav txuj xuv zoo rua txhua lub moos moog txug thaus nwg tuaj txug lub moos Xixaleya.