1

1The-aufilaus, Phau ntawv uas kuv xub sau, kuv sau hais txog txhua yam uas Yexus ua thiab qhia txij thaum uas nws pib ua haujlwm 2mus txog hnub uas Vajtswv coj nws mus saum ntuj. Thaum Yexus tsis tau mus saum ntuj, nws kom Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv qhia nws cov timthawj uas nws xaiv tseg lawm. 3Rau qhov plaub caug hnub tom qab uas nws sawv hauv qhov tuag rov qab los, nws tau los tshwm rau lawv pom ntau zaus kom lawv paub hais tias nws tseem muaj sia nyob. Lawv tau pom nws thiab nws qhia lawv txog Vajtswv lub Tebchaws. 4Muaj ib zaug thaum Yexus nrog nws cov timthawj nyob ua ke, nws samhwm rau lawv hais tias, “Nej tsis txhob tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus qhov twg li; nej yuav tsum nyob tos txog hnub uas nej tau raws li kuv Txiv coglus hais tias nws yuav pub rau nej. Qhov ntawd kuv twb qhia rau nej lawm. 5Yauhas muab neeg ua kevcai raus rau hauv dej, tiamsis tshuav ob peb hnub xwb nej yuav tau ua kevcai raus los ntawm Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv.”

Vajtswv Coj Yexus Mus Saum Ntuj

6Thaum cov timthawj nrog Yexus nyob ua ke, lawv nug Yexus hais tias, “Tus Tswv, lub sijhawm no koj yuav muab lub Tebchaws rov rau cov Yixalayees los?”
7Yexus hais rau lawv hais tias, “Tsis tas nej yuav paub hais tias hnub twg thiab lub sijhawm twg yuav muaj li ntawd. Lub sijhawm ntawd nyob ntawm Leej Txiv teem cia. 8Tiamsis thaum Vaj Ntsujplig tus Dawbhuv los nrog nej nyob lawm, nws yuav pub hwjchim rau nej, thiab nej yuav ua timkhawv qhia kuv zaj mus thoob plaws hauv lub nroog Yeluxalees, hauv lub xeev Yudas, hauv lub xeev Xamalis thiab mus txog qab ntuj kawg.” 9Thaum Yexus hais li ntawd tas, lawv tseem ntsia ntsoov Yexus, ces Vajtswv txawm coj Yexus mus saum ntuj lawm. Muaj ib tauv huab los roos nws, ces lawv tsis pom nws lawm.
10Thaum lawv tseem tabtom ntsiav ntsoov Yexus mus saum ntuj, ua ciav muaj ob tug txivneej hnav ris tsho dawb paug los sawv ntawm lawv. 11Nkawd hais rau lawv hais tias, “Cov neeg Kalilais, nej sawv saib saum ntuj ua dabtsi? Yexus tus uas Vajtswv nyuam qhuav coj mus saum ntuj lawm, nws yeej yuav rov qab los ib yam nkaus li uas nej pom nws mus ntag.”

Tus uas Hloov Yudas Ixakali-us Chaw

12Cov timthawj txawm rov qab pem Roob Txiv Ntoo Roj los txog rau hauv lub nroog Yeluxalees. Lub roob ntawd nyob nrug deb ntawm lub nroog kwvlam li ib kilumev. 13Thaum lawv los txog hauv lub nroog Yeluxalees, lawv txawm mus rau hauv ib lub tsev, thiab nce mus rau ib chav uas nyob txheej saud; chav ntawd yog chav uas lawv tuaj so. Lawv cov ntawd yog Petus, Yauhas, Yakaunpaus, Adales, Filis, Thaumas, Npataulaumais, Mathais, Yakaunpaus uas yog Alafais tus tub, Ximoos tus uas xav kom nws lub tebchaws muaj kev ywjpheej thiab Yudas uas yog Yakaunpaus tus tub. 14Lawv cov no thiab ib co pojniam thiab Malis uas yog Yexus niam thiab Yexus cov kwv pheej tuaj ua ke thov Vajtswv hauv chav tsev ntawd.
15Ob peb hnub tom qab ntawd cov ntseeg tuaj sablaj ua ke, lawv muaj kwvlam li ib puas nees nkaum leej, ces Petus txawm sawv ntsug qhia cov neeg ntawd hais tias, 16“Cov kwvtij, yeej yuav muaj raws li Vajtswv Txojlus uas Vaj Ntsujplig qhia rau Vajntxwv Daviv sau hais txog Yudas tus uas coj neeg kev mus ntes Yexus. 17Yudas yeej yog ib tug hauv peb pab, Yexus tsa nws nrog peb ua tib txoj haujlwm.”
18(Cov nyiaj uas Yudas tau thaum Yudas ua phem, Yudas muab yuav ib thaj av. Qhov chaw uas Yudas lub cev poob, nws plab tawg thiab hnyuv tawm tas huv tibsi, twb yog ntawm thaj av ntawd ntag. 19Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees hnov zaj no, lawv txawm hu thaj av ntawd raws li lawv lus hais tias, Akedamas uas txhais hais tias, “Thaj Av Ntshav.”)
20“Twb muaj lus sau tseg rau hauv Phau Ntawv Nkauj lawm hais tias,
  ‘Cia nws lub tsev nyob khoob lug;
  tsis txhob pub leejtwg mus nyob hauv lub tsev ntawd.’
  Thiab muaj dua ib nqe sau tseg hais tias,
  ‘Cia lwm tus los hloov nws chaw ua nws tes haujlwm.’
21“Yog li ntawd, tus uas yuav los nrog peb ua haujlwm, tus ntawd yuav tsum yog ib tug uas ib txwm nrog peb ua ke thiab nrog peb tus Tswv Yexus mus rau ub rau no, 22txij thaum Yauhas qhuab qhia thiab muab neeg ua kevcai raus dej los txog hnub uas Vajtswv coj Yexus mus saum ntuj, mas tus ntawd thiaj nrog peb ua tau timkhawv hais tias Yexus twb sawv hauv qhov tuag rov qab los lawm tiag.”
23Ces lawv pom zoo muab ob tug neeg los rau sawvdaws xaiv, ob tug ntawd ib tug yog Yauxej uas hu ua Npaxanpas (lossis hu ua Yuxatus) thiab Mathias. 24Lawv txawm thov Vajtswv hais tias, “Tus Tswv, koj yog tus uas paub txhua tus lub siab huv tibsi; yog li ntawd, thov koj qhia rau peb saib ob tug no koj xaiv tus twg 25los ua timthawj hloov Yudas chaw ua tes haujlwm uas Yudas muab tso tseg thiab mus rau hauv qhov chaw uas yeej yog nws lub lawm.” 26Ces lawv txawm rho ntawv saib ob tug ntawd tau tus twg. Lawv rho tau Mathias. Txij hnub ntawd los Mathias txawm nrog kaum ib tug timthawj ntawd ua haujlwm.