9

Daniyee tej lus thov

1Thawj xyoo uas Ahaxu‑ela tus tub Dali‑a uas yug ua neeg Midia ua vajntxwv kav cov Kheedia lub tebchaws, 2thawj xyoo uas nws ua vajntxwv, kuv uas yog Daniyee tau saib hauv tej ntawv mas pom tias yuav tsum muaj pes tsawg xyoo raws li tej lus uas Yawmsaub hais rau xibhwb Yelemi uas cev Vajtswv lus, es qhov uas Yeluxalees raug muab tso tseg nyob do cuas thiaj li kawg, mas yog xya caum xyoo. 3Ces kuv txawm tig xubntiag mus nrhiav Vajtswv uas yog tus Tswv thiab thov thiab taij yoo mov thiab hnav khaub seev tsaj thiab nyob hauv qhov tshauv. 4Kuv hu thov Yawmsaub uas yog kuv tus Vajtswv thiab lees txim hais tias,
 “Au tus Tswv, koj yog Vajtswv uas loj kawg thiab txaus ntshai. Koj ua raws li koj tej lus cog tseg thiab raws li koj txojkev hlub ruaj khov rau cov uas muaj siab npuab koj thiab tuav rawv koj tej lus nkaw.
5Peb muaj txim, peb tau ua txhaum thiab ua phem kawg li thiab fav xeeb, tig ntawm koj tej lus nkaw thiab koj tej kevcai. 6Peb tsis mloog koj cov tub qhe uas cev koj lus, uas tuav koj lub npe hais rau peb cov vajntxwv thiab peb cov thawj thiab peb tej poj koob yawm txwv thiab cov pejxeem sawvdaws hauv lub tebchaws. 7Au tus Tswv, txojkev ncaj ncees nyob ntawm koj, tiamsis txojkev poob ntsej muag nyob ntawm peb txog niaj hnub nimno, tag nrho cov Yuda, cov uas nyob hauv Yeluxalees, thiab cov Yixayee sawvdaws, cov uas nyob ze nyob deb rau hauv txhua lub tebchaws uas koj ntiab lawv mus, vim yog tim lawv tej kev fav xeeb rau koj. 8Au tus Tswv, txojkev poob ntsej muag nyob ntawm peb thiab peb tej vajntxwv thiab peb cov thawj thiab peb tej poj koob yawm txwv vim peb tau ua txhaum rau koj. 9Vajtswv uas yog peb tus Tswv muaj kev khuvleej thiab kev zam txim, txawm yog peb fav xeeb rau nws kuj xij. 10Peb tsis mloog peb tus Vajtswv Yawmsaub tej lus, thiab tsis ua raws li nws tej kevcai uas nws kom nws cov tub qhe uas cev lus muab txawb rau ntawm peb xubntiag.
11“Ib tsoom Yixayee sawvdaws tau fav xeeb koj txoj kevcai thiab tig kiag lawm, tsis yeem mloog koj tej lus. Tej lus tsawm foom thiab tej lus twv uas muab sau cia rau hauv Vajtswv tus qhev Mauxe phau kevcai thiaj raug muab nchuav rau saum peb vim peb tau ua txhaum muaj txim rau koj. 12Koj tuav rawv koj tej lus uas koj tau hais txog peb thiab cov uas kav peb, es coj tej xwm txheej phem loj kawg los raug peb. Thoob plaws hauv lub qab ntuj tsis txeev ua tej uas thooj li ua rau Yeluxalees. 13Raws li uas tau sau cia rau hauv Mauxe phau kevcai lawd, tej xwm txheej phem no huvsi thiaj poob los raug peb, los peb tseem tsis thov kom peb tus Vajtswv Yawmsaub tsa muag zaj saib peb, thiab tsis tig ntawm peb tej kev txhaum thiab tsis rau siab rau koj txojkev tseeb. 14Vim li no Yawmsaub thiaj khaws tej xwm txheej phem cia thiab coj los raug peb. Peb tus Vajtswv Yawmsaub ua txhua yam ncaj ncees tiamsis yog peb tsis mloog nws tej lus.
15“Au Vajtswv uas yog peb tus Tswv, nimno koj tau siv koj txhais tes uas muaj hwjchim coj koj haiv neeg tawm hauv Iyi tebchaws los, thiab ua koj lub npe nto moo lug txog niaj hnub nimno, peb tau ua txhaum muaj txim thiab peb tau ua phem kawg. 16Au tus Tswv, raws li koj txojkev ncaj ncees huvsi, thov koj thim koj txojkev npau thiab kev chim ntawm koj lub nroog Yeluxalees, uas yog koj lub roob dawb huv. Vim yog tim peb tej kev txhaum txim thiab tim peb tej poj koob yawm txwv tej kev txhaum, Yeluxalees thiab koj cov neeg thiaj tiag luag ncauj luag lo thoob plaws cov neeg uas nyob ib ncig peb. 17Au peb tus Vajtswv, nimno thov koj tig ntsej mloog koj tus qhev tej lus thov thiab nws tej lus taij. Au tus Tswv, vim yog saib rau koj, thov koj lub ntsej muag ci mus rau lub chaw pe hawm koj uas raug muab tso tseg ntawd. 18Au kuv tus Vajtswv, thov tig ntsej mloog thiab tsa muag ntsia qhov uas peb thiab lub nroog uas hu raws li koj lub npe raug nyob do cuas, rau qhov tsis yog peb ua ncaj ncees peb thiaj taij thov koj, tiamsis vim koj muaj kev khuvleej loj kawg peb thiaj taij thov. 19Au tus Tswv, thov mloog. Au tus Tswv, thov zam txim. Au tus Tswv, thov koj mob siab thiab pab. Au kuv tus Vajtswv, thov saib rau koj es tsis txhob tos ntev, rau qhov koj lub nroog thiab koj cov neeg raug hu raws li koj lub npe.”

Hais txog xya caum lub chib so

20Thaum kuv tabtom hais lus thiab thov thiab lees kuv thiab kuv haiv neeg Yixayee lub txim, thiab taij thov kuv tus Vajtswv Yawmsaub pab kuv tus Vajtswv lub roob dawb huv, 21thaum kuv tabtom hais tej lus thov, tus Kali‑ee uas kuv twb pom hauv thawj zaj yog toog txawm ya los sai sai ze ntawm kuv rau lub sijhawm uas ua kevcai xyeem thaum yuav tsaus ntuj. 22Nws los hais rau kuv tias, “Daniyee 'e, kuv los nimno yog yuav pub tswvyim thiab kev nkag siab rau koj. 23Thaum koj pib taij thov, muaj tej lus tawm mus, mas kuv thiaj los qhia tej lus ntawd rau koj paub rau qhov koj yog tus uas ntxim hlub. Vim li no cia li tshuaj saib tej lus no thiab nkag siab zaj yog toog.
24“Xya caum lub chib so yog teem cia rau koj haiv neeg thiab koj lub nroog dawb huv xwv tej kev fav xeeb thiaj li kawg thiab lub txim thiaj li tag thiab thiaj ntxuav tau kev txhaum thiab coj txojkev ncaj ncees ib txhis los thiab ntaus cim rau zaj yog toog thiab tej lus uas hais txog tom hauv ntej no thiab hliv roj tsa kom muaj lub chaw uas dawb huv kawg nkaus. 25Vim li no koj cia li paub thiab nkag siab tias suav txij thaum hais tej lus no tawm mus kom kho thiab tsim Yeluxalees dua tshiab mus txog thaum tus uas raug muab roj hliv tsa ua ib tug thawj yog sijhawm xya lub chib so. Yuav siv rau caum ob lub chib so tsim kho Yeluxalees dua tshiab kom muaj tshav puam thiab tej kwj deg vij, yog ncua sijhawm uas muaj kev ceeblaj. 26Dhau rau caum ob lub chib so lawm, tus uas raug muab roj hliv tsa ntawd yuav raug muab txiav pov tseg, nws yuav tsis muaj dabtsi li. Tus thawj uas yuav tshwm los cov neeg yuav ua rau lub nroog thiab lub chaw pe hawm Vajtswv puam tsuaj. Thaum kawg yuav raug dej nyab, thiab yuav muaj kev ua tsov ua rog mus txog thaum kawg thiab muaj kev puam tsuaj teem cia lawm 27Nws yuav cog lus ruaj khov rau neeg coob coob ib lub chib so, nws yuav ua rau tej kevcai tua tsiaj xyeem thiab xyeem qhov txhia chaw tu nrho tau ib nrab chib so. Tus uas ua kom muaj kev liamsim ntawd yuav nyob saum tej kev qias vuab tsuab phab tis los, mus txog lub txim uas teem cia thaum kawg yuav raug muab nchuav rau saum tus uas ua kom muaj kev liamsim ntawd.”