2

Yauna thov Vajtswv

1Mas Yauna nyob hauv ntses lub plab thov Yawmsaub uas yog nws tus Vajtswv, 2hais tias,

  “Thaum kuv raug kev txom nyem
   kuv hu thov Yawmsaub, mas nws teb kuv.
  Kuv nyob hauv tub tuag teb lub plab quaj thov,
   mas koj mloog kuv lub suab.
  3Koj muab kuv pov rau hauv qhov uas
   tob heev rau hauv plawv hiavtxwv.
   Dej nyab laum nkaus kuv lawm.
  Koj tej niag nthwv dej
   thiab tej dej nphau nyab kiag kuv lawm.
  4Thaum ntawd kuv hais tias,
   ‘Kuv raug muab laim tawm
   ntawm koj lub xubntiag lawm,
  tiamsis kuv yeej yuav rov tsa muag
   ntsia koj lub tuam tsev uas dawb huv dua.’
  5Dej nyab nkaus kuv,
   dej hiavtxwv twb vij nkaus kuv,
   tej ntxhuab hiavtxwv kuj rig kuv taubhau.
  6Kuv nqes mus rau hauv tej cag roob,
   ntiajteb tej las rooj kaw kuv cia mus ib txhis,
  los kuv tus Vajtswv Yawmsaub,
   koj tseem coj kuv txojsia
   tawm hauv qhov tuag los.
  7Thaum kuv tus ntsuj plig
   tawm zuj zus hauv kuv lub cev,
   kuv nco txog Yawmsaub,
  thiab kuv tej lus thov tuaj txog koj,
   nkag mus rau hauv
   koj lub tuam tsev uas dawb huv.
  8Cov uas hwm tej dab mlom uas tsis muaj qabhau,
   yeej yog lawv muab tus uas hlub lawv tiag tiag tso tseg.
  9Tiamsis kuv yuav tsa suab ua tsaug
   xyeem tsiaj rau koj,
  kuv yuav pauj tej uas kuv yeem lus cia lawd.
   Qhov uas cawm dim nyob ntawm Yawmsaub.”
10Yawmsaub txawm hais rau tus ntses mas tus ntses thiaj muab Yauna ntuav rau saum nruab nqhuab.