18

Npinta has

1Npinta kws yog tuabneeg Su‑a teb tas,
  2“Mej yuav nrhav tej lug has ntev le caag?
   Ca le tshuaj saib es peb yuav has.
  3Ua le caag mej yuav suav tas peb yog tsaj txhu?
   Ua le caag mej saib peb yog tuabneeg ruag?
  4Koj muab koj tug kheej dua ua chim quas nyov,
   mas lub nplajteb yuav raug muab tso tseg
   vem yog saib rua koj lov,
  hab tej txhwb zeb yuav raug muab
   txaav dua rua ib qho lov?

  5“Tug tuabneeg limham lub teeb
   yuav raug muab tua,
   hab nwg cov nplaim tawg yuav fus tsw ci lawm.
  6Qhov kaaj huv nwg tsev ntaub yuav tsaus moog,
   hab lub teeb kws nyob sau nwg yuav tuag.
  7Nwg txhais kauj ruam kws muaj zug
   yuav tuab lu zuj zug,
  hab nwg tej tswvyim
   yuav muab nwg laim qaug taag.
  8Nwg txhais kwtaw coj nwg moog maag rooj hlua,
   hab nwg poob rua huv lub qhov taub.
  9Rooj ntxab yuav tais nwg kwtaw,
   lub vuj hlua yuav soo nwg ca.
  10Rooj hlua taw yuav cuab nwg rua huv aav,
   hab yuav cuab hlua kais rua huv nwg txujkev.
  11Tej kws txaus ntshai nyob puag ncig
   ua rua nwg ntshai heev.
   hab lawv ti nkaus nwg lauj taw.
  12Nwg qaug zug vem yog tshaib plaab,
   hab vej sub vej sw tog rawv nwg dawm.
  13Kaab mob noj nwg daim tawv nqaj,
   hab kev tuag noj quas zog nwg teg nwg taw.
  14Nwg raug rhu tawm huv lub tsev ntaub
   kws nwg tso sab,
  raug coj moog rua tug vaajntxwv
   kws txaus ntshai heev.
  15Tej kws yog nwg le
   tsw nyob huv nwg lub tsev ntaub lawm,
  muaj suavtawg lawj faaj nyob
   puv nkaus huv nwg lub chaw nyob.
  16Nwg tej caag qhuav rua huv lawm
   hab nwg tej ceg sau kuj tuag tshaav.
  17Ncu tsw txug nwg huv lub nplajteb lawm
   hab tsw ncu nwg lub npe huv tej kev lawm.
  18Nwg raug muab thawb huv qhov kaaj moog
   rua huv qhov tsaus ntuj,
   hab raug muab lawv tawm huv lub nplajteb.
  19Nwg tsw muaj tub tsw muaj ki
   rua huv nwg haiv tuabneeg,
  hab tsw muaj ib tug kws dim sav
   huv tej chaw kws nwg nyob.
  20Cov kws nyob saab nub poob
   kuj poob sab nthaav rua nub kws nwg tuag,
  hab cov kws nyob saab nub tuaj
   kuj ntshai heev.
  21Cov kws tsw fwm Vaajtswv tej chaw nyob
   zoo le nuav ntaag,
  tug kws tsw paub Vaajtswv
   mas nwg lub neej yuav zoo le nuav.”