18

Npiledas

1-2Npeledas uas yog neeg Sus teb hais tias:
  “Yauj, koj txawm yuav hais lus tsis paub xaus li los?
  Yog koj tsum peb thiaj yuav zoo hais rau koj mloog.
  
  3Yog li cas koj xav hais tias peb ruam
   ib yam li tej nyuj?
  4Qhov uas koj chim hajyam ua rau koj mob heev xwb.
  Koj txojkev chim puas yuav ua rau
   lub ntiajteb no hloov ua suabpuam?
  Vajtswv puas yuav muab tej hauv
   roob tshem kom koj zoo siab?

  5“Tus neeg siab phem lub teeb twb
  tuag thiab nws lub cubtawg yuav tsis cig lawm.
  6Lub teeb uas nyob hauv nws lub tsevntaub yuav tsaus mus.
  7Thaum ub nws tshais ruam khov kho,
   tiamsis nimno nws ntog lawm;
  qhov uas nws ntog twb yog vim nws ua ywj nws lub siab.
  8Nws taug kev mus rau ntawm luag lub vojhlua,
  thiab lub vojhlua yuav soo nws kotaw,
  9rab cuamkoob yuav tais nws lujtaws ruaj nrees cia.
  10Luag faus vojhlua rau hauv av thiab cuab hmuv tos nws kev.

  11“Muaj kev txhawj ntshai nyob ibncig nws,
   thiab caum nws mus txhua kauj ruam.
  12Nws ibtxwm npluanuj, tiamsis
   nimno nws tshaib nqhis;
  kev puastsuaj sawv ntawm nws ib sab tos nws.
  13Muaj mob ua pawg viag thoob plaws nws lub cev,
  ua rau nws ob txhais npab thiab ob txhais ceg qawj tob zuj zus.
  14Nws raug muab rho ntawm hauv lub
   tsevntaub uas nws nyob kaj siab lug,
  thiab muab cab mus cuag tus
   Vajntxwv uas yog txojkev Tuag.
  15Hluavtaws leejfaj yuav kub txhua
   yam hauv nws lub tsevntaub kom tas dulug,
  tsis tshuav ib yam dabtsi nyob hauv li lawm!
  16Nws tej cag yuav qhuav thiab tej nplooj yuav ntsws.
  17Nws lub koob lub npe yuav ploj hauv
   ntiajteb no mus;
  thiab yuav tsis muaj leejtwg nco nws li lawm.
  18Luag yuav muab nws tshem tawm
  ntawm cov uas tseem muaj sia nyob lub tebchaws mus,
  thiab muab nws ntiab tawm ntawm
   qhov kaj mus rau hauv qhov uas tsaus ntuj nti.
  19Nws tsis muaj xeebntxwv seem ua neej nyob li lawm.
  20Tej neeg uas nyob sab hnubtuaj
   thiab sab hnubpoob,
  hnov txog tej kev puastsuaj uas los raug nws,
   lawv ntshai ua ibce tshee hnyo.
  21Cov neeg uas ua phem ua qias yuav tau tej no,
  thiab cov neeg uas tsis quavntsej
   Vajtswv los yuav tau tej no ib yam nkaus.”