18

Mbin^ndatc Gorngv Da'nyeic Nzunc Waac

Mbin^ndatc Hemx Yopv Weic Yopv Gorngv Nyei Waac

1Quwaa Mienh, Mbin^ndatc, dau,
  2“Meih oix gorngv naaiv gorngv wuov ndongc haaix lauh?
   Hnamv longx maah! Yie mbuo ziouc caux meih gorngv waac.
  3Weic haaix diuc funx yie mbuo hnangv saeng-kuv?
   Ziux meih mangc, yie mbuo benx ga'naaiv-hngongx fai?
  4Meih qiex jiez hoic ganh mun nyei mienh aah!
   Ndau-beih laaix meih oix zuqc guangc benx ndau-huaang fai?
   La'bieiv oix zuqc suiv nqoi ninh nyei dorngx fai?

Tin-Hungh Hnangv Haaix Nor Dingc Orqv Mienh

  5“Orqv mienh nyei njang zungv zuqc hnangv dang nor daic mi'aqv.
   Ninh nyei douz-mbietc yaac maiv ziux njang.
  6Yiem ninh nyei ndopv-liuh nyei njang benx hmuangx,
   yiem ninh gu'nguaaic nyei dang yaac daic mi'aqv.
  7Ninh henv nyei zaux-mbiec ih zanc laamx duqv nangv.
   Ninh ganh daav nyei za'eix zungv hoic ninh ndiqv zuqc ndorpc.
  8Ninh ganh nyei zaux dorh ninh mingh zuqc mungz nzenc,
   ninh yangh zaeng hlaang nyei kuotv jiex.
  9Hlaang ziouc hlopv jienv ninh nyei zaux-nqo,
   aengx naeqc jienv zietc nyei.
  10Maaih hlaang weic ninh bingx jienv ga'ndiev ndau,
   zaeng jienv yiem ninh yangh nyei jauv.
  11Haeqv ninh gamh nziex haic nyei sic weih jienv biei bung,
   yaac zunc jienv ninh nyei zaux-nqo mingh.
  12Laaix ngorc, ninh nyei qaqv piex jienv njiec.
   Zeqc naanc yiem ninh nyei ga'hlen zuov jienv ninh.
  13Ninh nyei ndopv butv ciouv nyei baengc huv nzengc.
   Doqc haic nyei wuon-baengc naqv ninh nyei buoz-zaux.
  14Yiem ninh kaux nyei ndopv-liuh ninh zuqc baeng cuotv,
   aengx zuqc dorh mingh taux gamh nziex haic nyei hungh diex.
  15Dongh maiv zeiz ninh nyei ga'naaiv yiem ninh nyei ndopv-liuh,
   yaac maaih hungh hiaamx jienv ninh yiem nyei dorngx.
  16Ninh nyei nzungh nqaai mingh,
   ninh nyei nquaah nyaux nzengc.
  17Yiem lungh ndiev maiv maaih haaix dauh jangx ninh,
   yiem deic-bung ninh nyei mbuox zutc mi'aqv.
  18Ninh yiem njang zuqc zunc bieqc hmuangx gu'nyuoz,
   se zuqc zunc cuotv yaangh gen.
  19Yiem ninh nyei douh zong maiv maaih ninh nyei hoz doic zeiv-fun.
   Ninh yiem jiex nyei dorngx maiv maaih yietc dauh cuotv singx maengc.
  20Fai bung mienh muangx haiz ninh nyei setv mueiz zuqc nyei sic ziouc hnyouv waaic nzengc.
   Dong bung mienh yaac gamh nziex haic aqv.
  21Orqv mienh yiem nyei dorngx zungv hnangv naaiv.
   Maiv hiuv Tin-Hungh nyei mienh yaac hnangv naaiv aqv.”