11

Xaufa has

1Tes Xaufa kws yog tuabneeg Na‑ama txawm teb tas,
  2“Tswm nyog noog tej lug ntau ntau es tsw teb lov?
   Hab tsaa tug kws has ntau ntau cai lov?
  3Tswm nyog koj tej lug kws tsw muaj qaabhau
   ua rua tuabneeg nyob ntsag tu lov,
  hab thaus koj thuaj luag yuav tsw muaj leejtwg
   ua kuas koj txaaj muag lov?
  4Tsua qhov koj has tas, ‘Kuv tej lug qha dawb huv,
   hab kuv yog tug kws Vaajtswv pum tas huv sab.’
  5Au, kuv xaav kuas Vaajtswv has,
   hab qheb nwg lub qhov ncauj has rua koj,
  6hab xaav kuas nwg qha tug tswvyim
   kws muab zais ca lawd rua koj,
   tsua qhov tswvyim muaj ntau faab.
  Ca le paub tas Vaajtswv rau txem rua koj
   tsawg dua tej kws tswm nyog koj raug.

  7“Koj tshawb nrhav tau
   tej kws nyob tub rua huv Vaajtswv lov?
  Koj tshawb nrhav tau tug kws muaj fwjchim
   luj kawg nkaus lub sab taag nrho huvsw lov?
  8Tej hov sab dhau lub ntuj
   mas koj yuav ua tau daabtsw?
  Tej hov tub dhau huv tub tuag teb
   mas koj yuav paub tau le caag?
  9Muab ntsuag kuj ntev dhau lub nplajteb,
   hab daav dhau dej havtxwv.
  10Yog nwg hlaa moog hab muab ib tug kaw nkuaj,
   hab hu lug txav txem rua,
   leejtwg yuav taav tau nwg?
  11Tsua qhov nwg paub
   cov tuabneeg tsw muaj qaabhau,
  thaus nwg pum tej kev txhum
   nwg yuav tsw ua tuab zoo tshuaj saib lov?
  12Tassws tug tuabneeg ruag yuav txawj ntse,
   tsuas yog thaus neeg luav qus
   yug tau mivnyuas yog tuabneeg.

  13“Yog koj npaaj koj lub sab ncaaj,
   koj yuav xyaab koj txhais teg moog rua nwg.
  14Yog muaj kev txhum txem nyob huv koj txhais teg
   ca le muab pov tseg deb deb,
  hab tsw xob ca tej kev phem
   nyob huv koj lub tsev ntaub.
  15Mas koj yuav tsaa koj lub ntsej muag
   tsw muaj chaw thuaj tag tag le,
   koj yuav nyob tso sab plhuav hab tsw ntshai.
  16Koj yuav nov qaab koj tej kev txom nyem,
   koj yuav cim tau yaam le tej dej
   kws tub ndwg dhau moog lawm.
  17Mas koj lub neej yuav kaaj quas lug
   heev dua thaus taav su,
  koj lub neej kws tsaus ntuj nti
   yuav kaaj yaam le thaus taagkig.
  18Koj yuav tso sab plhuav vem muaj chaw vaam,
   koj yuav tshuaj saib ib ncig
   hab su tso sab quas lug.
  19Koj yuav pw hab yuav tsw muaj leejtwg
   ua rua koj ntshai,
  yuav muaj tuabneeg coob tuaj
   thov koj tsaa laaj muag saib puab.
  20Tassws cov tuabneeg limham lub qhov muag
   yuav tsaus moog,
   hab txujkev dim yuav pluj plag ntawm puab lawm,
  puab txujkev vaam
   yog qhov kws puab tu sav xwb.”