2

Khaiv ob leeg moog tshuaj lub moos Yelikhau

1Mas Noo tug tub Yausua khaiv ob leeg tawm huv lub moos Sithi tuabywv moog tshuaj lub tebchaws, has rua ob tug tas, “Moog tshuaj lub tebchaws hov ua tuab zoo tshuaj lub moos Yelikhau.” Ob tug txhad moog, nkaag moog rua huv ib tug puj muag cev kws hu ua Lahaj lub tsev hab su hov ntawd. 2Muaj tuabneeg has rua vaajntxwv huv lub moos Yelikhau tas, “Mo nuav muaj cov txwvneej Yixayee qee leej tuaj rua huv nuav, yog tuaj tshuaj tebchaws.” 3Mas vaajntxwv huv lub moos Yelikhau khaiv tuabneeg moog has rua Lahaj tas, “Ca le coj cov txwvneej kws tuaj nkaag rua huv koj lub tsev tawm lug, vem puab tuaj tshuaj peb lub tebchaws xwb.” 4Tassws tug puj hov muab ob tug txwvneej hov zais lawm mas has rua puab tas, “Muaj txwvneej tuaj nrhav kuv tag kuas sov tuaj hovtwg tuaj kuv tsw paub. 5Thaus tsaus ntuj zuag yuav kaw rooj loog puab tub tawm moog lawm. Sov puab moog hovtwg kuv tsw paub. Ca le maaj nroog lawv puab qaab moog mej txhad lawv cuag.” 6Tassws tug puj hov tub coj ob tug nce rua txheej tsev sau lawm hab muab ob tug zais rua huv qaab cov teg maaj kws nwg muab tso sau tsev lawm. 7Puab txawm lawv ob tug qaab moog txug ntawm lub chaw hlaa tug dej Yalatee. Thaus cov kws lawv qaab hov tawm moog lawm, luas txawm kaw rooj loog.
8Thaus ob tug tseed tsw tau pw, tug puj hov nce moog cuag ob tug rua txheej sau, 9hab has rua ob tug tas, “Kuv paub tseeb tas Yawmsaub pub lub tebchaws nuav rua mej, hab peb ntshai mej kawg nkaus le, hab taag nrho tej tuabneeg huv lub tebchaws los ntshai mej ua sab ntsws yaaj taag. 10Tsua qhov peb tub nov txug qhov kws Yawmsaub ua rua dej Havtxwv Lab qhuav rua ntawm mej xubndag rua thaus mej tawm huv Iyi tebchaws lug, hab nov txug tej kws mej ua rua cov Amaulai ob tug vaajntxwv kws nyob saab ntug dej Yalatee nub tuaj, yog Xihoo hab Aus kws mej muab ua puam tsuaj taag. 11Thaus peb nov txug tej nuav peb lub sab yaaj taag taamswm ntawd hab tsw muaj ib tug muaj sab tuab le lawm vem yog tim mej. Mej tug Vaajtswv Yawmsaub yeej yog tug Vaajtswv kws kaav sau ntuj hab huv nplajteb. 12Mas nwgnuav thov meb tuav Yawmsaub lub npe cog lug twv rua kuv tas kuv hlub meb le caag, meb yuav hlub kuv tsev tuabneeg ib yaam le ntawd, hab muab ib yaam daabtsw lug ua puav pheej rua kuv tso sab tau. 13Hab thov meb tseg kuv nam kuv txwv kuv tej neej nug tej nam hluas tais laug hab puab tsev tuabneeg txhua tug ca hab cawm peb dim txujkev tuag.” 14Ob tug teb tas, “Muab ib txujsa pauv mej txujsa lauj! Yog mej tsw qha tej nuav rua leejtwg, ib yuav hlub hab ua ncaaj rua koj rua thaus Yawmsaub pub lub tebchaws nuav rua peb.”
15Tes tug puj hov txawm muab hlua tso dauv ntawm qhov rais rua ob tug nqeg moog, tsua qhov nwg lub tsev koom hlo phaab ntsaa loog, nwg nyob huv lub ntsaa loog ntaag. 16Nwg has rua ob tug tas, “Ca le nce moog lawm peg roob tsaam cov kws lawv meb qaab tsua ntswb meb. Ca le moog tswv nraim peb nub txug thaus cov kws lawv meb qaab rov lug tsaiv meb le maav tawm moog.” 17Ob tug txhad has rua nwg tas, “Wb yuav ua lawv nraim le tej lug kws koj kuas ib twv ca nuav. 18Thaus peb txeem lug rua huv lub tebchaws nuav, koj ca le muab txuj xuv lab nuav khi rua ntawm lub qhov rais kws koj tso ib nqeg hov. Hab koj hu koj nam koj txwv koj tej neej nug hab koj txwv tsev tuabneeg suavdawg tuaj nyob huv koj tsev. 19Yog leejtwg tawm moog tom tej kev dhau nrau lub qhov rooj lawm, nwg yuav rws nwg cov ntshaav, ib tsw txhum. Tassws yog leejtwg tsaa teg ntaus ib tug twg kws nrug koj nyob huv tsev, mas ib yuav rws nwg cov ntshaav. 20Tassws yog koj qha zaaj nuav rua leejtwg lawm ib yuav dim tej lug kws koj kuas ib twv nuav.” 21Tug puj hov has tas, “Ca yuav lawv le meb tej lug lauj!” Nwg txawm xaa ob tug moog, ob tug txhad tawm moog lawm. Nwg txawm muab txuj xuv lab khi rua ntawm lub qhov rais.
22Ob tug tawm moog tes nce moog rua peg roob su tau peb nub moog txug thaus cov kws lawv ob tug rov qaab lug. Puab xawb nrhav taug kev txhua nrho kuj tsw pum. 23Ob tug txhad nqeg peg roob lug hab hlaa moog cuag Yausua kws yog Noo tug tub, hab pav tej kws ob tug moog ntswb huvsw rua Yausua noog. 24Ob tug has rua Yausua tas, “Yawmsaub muab lub tebchaws hov huvsw cob rua huv peb txhais teg tag tag le lawm. Dua le ntawd cov tuabneeg kws nyob huv lub tebchaws kuj ntshai peb ua sab ntsws yaaj taag.”