2

Kevcai xyeem qoob loos

1“ ‘Thaus leejtwg yuav coj hov txhua chaw tuaj ua kevcai xyeem qoob loos rua Yawmsaub mas nwg yuav tsum muab cov moov mog kws zoo zoo tuaj xyeem hab laub roj txwv aulib ywg cov moov mog hab muab moov roj ntoos tsw qaab tso rua sau, 2mas coj tuaj rua Aloo cov tub kws ua pov thawj. Tug pov thawj yuav muab cov moov mog zoo zoo ntse roj ib taus teg hab muab hlo cov roj ntoos tsw qaab hov huvsw hlawv sau lub thaaj ua chaw rua Yawmsaub ncu ntsoov, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 3Tej kws coj tuaj xyeem es tshuav seem hov puavleej yog Aloo hab nwg cov tub le feem, yog tej kws dawb huv kawg nkaus kws rhu ntawm tej kws yuav muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub lug lawm.
4“ ‘Thaus koj coj ncuav cub tuaj ua kevcai xyeem qoob loos mas yuav coj cov ncuav kws tsw xyaw keeb kws muab cov moov mog zoo zoo ntse roj ua lossws tej ncuav nyag nyag kws tsw xyaw keeb kws pleev roj. 5Yog tas koj coj ncuav ci sau ntxaij hlau tuaj xyeem mas yuav muab cov moov mog zoo zoo ntse roj tsw xyaw keeb ua xwb. 6Koj yuav muab lub ncuav ndais ua tej dwb daim hab ywg roj rua. Nuav yog ua kevcai xyeem qoob loos. 7Yog tas koj coj ncuav nthee huv yag tuaj ua kevcai xyeem qoob loos, mas yuav muab cov moov mog zoo zoo ntse roj ua xwb. 8Yuav coj tej ncuav zoo le kws has taag lug nuav lawm tuaj ua kevcai xyeem qoob loos rua Yawmsaub. Thaus koj coj tuaj pub rua tug pov thawj lawd tug pov thawj yuav coj moog rua ntawm lub thaaj. 9Mas tug pov thawj yuav rhu ib qho kws ua lub chaw rua Yawmsaub ncu ntsoov huv tej kws coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loos hov lug coj moog hlawv rua sau lub thaaj, yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem ua kuas muaj paa nchu tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 10Mas tej kws coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loos es tshuav seem hov puavleej yog Aloo hab nwg cov tub le feem, yog tej kws dawb huv kawg nkaus kws rhu ntawm tej kws yuav muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub lug.
11“ ‘Tej ncuav kws mej coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loos rua Yawmsaub hov tsw xob muab keeb lug ua. Tsw xob muab keeb lossws zwb ntaab hlawv xyeem rua Yawmsaub hlo le. 12Yog mej coj ob yaam nuav tuaj ua thawj phaum qoob loos xyeem rua Yawmsaub kuj tau, tassws tsw xob muab hlawv sau lub thaaj ua kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.
13“ ‘Koj yuav tsum muab ntsev rau txhua lub ncuav kws koj coj tuaj ua kevcai xyeem qoob loos hab. Koj tsw xob tseg cov ntsev kws pev txug koj tug Vaajtswv lu lug cog tseg tsw rau rua tej kws koj muab ua kevcai xyeem qoob loos. Koj yuav tsum muab ntsev rau rua txhua yaam kws koj muab xyeem huvsw.
14“ ‘Yog koj muab thawj phaum qoob ua kevcai xyeem qoob loos rua Yawmsaub, mas koj yuav muab cov thawj naab lug qhaa kuas qhuav mas muab tuav mog mog. 15Yuav muab roj ntse rua, hab muab roj ntoos tsw qaab tso rua sau, yog ua kevcai xyeem qoob loos. 16Tug pov thawj yuav muab cov moov kws tuav mog mog hab ntse roj ib qho hab cov roj ntoos tsw qaab huvsw hlawv ua chaw rua Yawmsaub ncu ntsoov. Tej nuav yog yaam kws muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub.’ ”