20

Kaum txuj kevcai

(Kc. 5:1-21)

1Vaajtswv has tej lug nuav huvsw tas,
2“Kuv yog Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, kws coj koj tawm huv Iyi tebchaws huv txujkev ua qhev lug. 3Koj tsw xob muaj dua lwm tug vaajtswv kws tsw yog kuv.
4“Koj tsw xob ua txoov daab rua koj pe tsw has tej kws muaj yaam ntxwv zoo le tej kws nyob sau nruab ntug lossws tej kws nyob huv nplajteb lossws tej kws nyob huv dej huv nruab tiv txwv. 5Tsw xob pe hab tsw xob ua koom rua tej txoov daab ntawd, tsua qhov kuv yog Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv, yog tug Vaajtswv kws khib xeeb heev, mas yuav rau txem rua leej txwv kws ntxub kuv hab poob moog rua nwg cov tub ki moog txug peb plaub tam. 6Tassws kuv yuav ua txujkev hlub kws ruaj khov tshwm rua cov kws hlub kuv hab ua lawv le kuv tej kevcai ntau txheeb tam tuabneeg.
7“Tsw xob laam has saib tsw taug Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv lub npe, tsua qhov tug kws laam has saib tsw taug nwg lub npe, mas Yawmsaub yuav tsw zaam txem.
8“Koj yuav tsum ncu ntsoov fwm nub Xanpatau ua nub kws dawb huv. 9Koj yuav tsum khwv hab ua koj tej num huvsw rau nub. 10Tassws nub xyaa yog nub Xanpatau kws caiv rua Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv. Nub hov tsw xob ua ib yaam num daabtsw le, tsw has koj tug kheej hab koj tej tub tej ntxhais hab koj cov tub qhe nkauj qhev hab koj tej tsaj txhu hab lwm haiv tuabneeg kws tuaj nyob huv koj lub moos. 11Vem tas rau nub xwb Yawmsaub tau tswm lub ntuj lub teb hab havtxwv, hab txhua yaam kws muaj nyob rua huv, mas nub kws xyaa Yawmsaub su. Vem le nuav Yawmsaub txhad foom koob moov rua nub Xanpatau hab muab nub ntawd teem ua nub kws dawb huv.
12“Koj yuav tsum fwm koj nam koj txwv sub koj txhad muaj txujsa nyob ntev rua huv lub tebchaws kws Yawmsaub kws yog koj tug Vaajtswv pub rua koj.
13“Tsw xob tua tuabneeg.
14“Tsw xob deev luas quaspuj luas quasyawg.
15“Tsw xob ua tub saab.
16“Tsw xob ua cuav timkhawv ab ham luas lwm tug.
17“Tsw xob ua sab hlub xaav tau luas vaaj luas tsev, tsw xob ua sab hlub xaav tau luas tug quaspuj hab luas tug tub qhe nkauj qhev, luas tej nyuj tej neeg luav lossws ib yaam daabtsw kws yog luas le.”

Cov pejxeem ntshai heev

18Thaus cov pejxeem suavdawg nov xub nthe pum tsag lig xub lab quas vog hab nov lub suab raaj kub yaaj nrov hab pum paa nchu hlub sau lub roob, puab ntshai heev tshee quas nyo. Puab nyob deb deb 19hab has rua Mauxe tas, “Koj ca le has rua peb xwb, peb yuav noog. Tsw xob ca Vaajtswv has rua peb tsaam tes peb tuag.” 20Mauxe txhad has rua cov pejxeem tas, “Tsw xob ntshai, tsua qhov Vaajtswv nqeg lug swm mej lub sab xwb, sub mej txhad le paub ntshai nwg tsw tu ncua le hab mej txhad tsw ua txhum.” 21Cov pejxeem nyob deb deb tassws Mauxe txaav moog ze qhov kws tsaus ntuj nti kws Vaajtswv nyob.

Kevcai has txug lub thaaj xyeem

22Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Ca le has rua cov Yixayee le nuav tas, ‘Mej tub pum lawm tas kuv has sau ntuj lug rua mej. 23Mej muaj kuv lawm mas tsw xob ua txoov daab nyaj lossws txoov daab kub rua mej pe. 24Koj yuav tsum xuas aav ua lub thaaj xyeem rua kuv, hab sau lub thaaj hov koj yuav tsum muab koj tej yaaj tej nyuj tua ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo. Huv txhua lub chaw kws kuv tu kuas ncu txug kuv lub npe, mas kuv yuav lug ntswb koj hab foom koob moov rua koj. 25Yog koj xuas pob zeb ua lub thaaj xyeem rua kuv, tsw xob muab tej pob zeb kws tub txhwm lawm lug ua. Yog koj swv cuab yeej txhwm pob zeb mas koj ua rua lub thaaj qas tsw huv lawm. 26Hab tsw xob nce tug ntaiv moog rua sau kuv lub thaaj, sub luas txhad tsw pum koj chaw txaaj muag.’ ”