10

1Y-Samuel mă sa giêt êa ƀâo mngưi leh anăn hlĭng ti dlông boh kŏ Y-Sôl, čŭm ñu, leh anăn lač, “Amâo djŏ hĕ Yêhôwa trôč leh êa ƀâo mngưi ti ih čiăng brei ih jing mtao kiă kriê phung ƀuôn sang ñu Israel? Ih srăng kiă kriê phung ƀuôn sang Yêhôwa leh anăn ih srăng bi mtlaih diñu mơ̆ng phung roh diñu jŭm dar. Anei srăng jing klei bi knăl kơ klei Yêhôwa trôč ih hŏng êa ƀâo mngưi brei ih jing mtao kiă kriê ngăn dưn ñu. 2Hruê anei tơdah ih đuĕ mơ̆ng kâo, ih srăng bi tuôm hŏng dua čô êkei giăm msat H'Račel hlăm čar Benjamin ti ƀuôn Sêlsa, leh anăn diñu srăng lač kơ ih, ‘Aseh dliê ih nao duah arăng ƀuh leh, leh anăn ară anei ama ih amâo lŏ hnĭng ôh kơ aseh dliê, ƀiădah ñu hyưt hnĭng kơ ih, lač, “Ya kâo srăng ngă kyua anak êkei kâo?” ’ 3Mơ̆ng anôk anăn ih srăng nao kbưi hĭn leh anăn truh kơ kyâo Tabor; tinăn tlâo čô êkei đĭ nao kkuh mpŭ kơ Aê Diê ti ƀuôn Bêthel srăng bi tuôm hŏng ih, sa čô djă tlâo drei êđai bê, pô mkăn djă tlâo klŏ kpŭng, leh anăn lŏ sa čô mkăn djă sa boh giêt klĭt kpiê. 4Diñu srăng kkuh kơ ih leh anăn brei kơ ih dua klŏ kpŭng. Brei ih mă tŭ mơ̆ng kngan diñu. 5Leh klei anăn ih srăng truh ti ƀuôn Gibêat-Êlôhim, tinăn mâo kđông kahan phung Philistin. Tinăn êjai ih truh giăm ƀuôn ih srăng bi tuôm hŏng sa phung khua pô hưn êlâo trŭn mơ̆ng anôk dlông dôk hưn êlâo ti anăp diñu mâo phung djă brô̆, hgơr điêt, đĭng kliă, leh anăn gông. 6Hlăk anăn Mngăt Myang Yêhôwa srăng hriê dôk mbĭt hŏng ih hŏng klei myang, leh anăn ih srăng hưn êlâo mbĭt hŏng diñu, leh anăn ih srăng bi mlih jing sa čô mnuih mkăn. 7Tơdah klei bi knăl anăn srăng truh kơ ih, ngă bĕ tui si ih dưi ngă, kyuadah Aê Diê dôk mbĭt hŏng ih. 8Leh anăn ih srăng trŭn êlâo kơ kâo ti ƀuôn Gilgal; leh anăn nĕ anei, kâo srăng hriê kơ ih čiăng myơr mnơ̆ng myơr čuh leh anăn myơr mnơ̆ng ngă yang kơ klei êđăp ênang. Brei ih dôk guôn kjuh hruê tơl kâo truh kơ ih, leh anăn bi êdah kơ ih ya klei ih srăng ngă.”
9Tơdah ñu wir rŏng đuĕ mơ̆ng Y-Samuel, Aê Diê brei kơ Y-Sôl ai tiê mkăn, leh anăn jih klei bi knăl anăn truh hruê anăn. 10Tơdah diñu truh ti ƀuôn Gibêa, nĕ anei sa phung khua pô hưn êlâo bi tuôm hŏng ñu. Mngăt Myang Aê Diê hriê dôk mbĭt hŏng ñu hŏng klei myang, leh anăn ñu hưn êlâo ti krah digơ̆. 11Tơdah jih jang phung thâo kral ñu leh êlâo ƀuh ñu hưn êlâo mbĭt hŏng phung khua pô hưn êlâo, phung ƀuôn sang bi lač hdơ̆ng diñu, “Ya klei truh leh kơ anak êkei Y-Kis? Djŏ mơ̆ wăt Y-Sôl jing sa čô hlăm phung khua pô hưn êlâo?” 12 Sa čô mnuih dôk ti anăn lŏ wĭt lač, “Hlei pô jing ama diñu?” Kyuanăn mâo sa klei bi hriêng, “Djŏ mơ̆ wăt Y-Sôl jing sa čô hlăm phung khua pô hưn êlâo?” 13Tơdah ruê̆ leh ñu hưn êlâo, ñu nao kơ anôk dlông.
14Mneh Y-Sôl lač kơ ñu leh anăn kơ dĭng buăl ñu, “Ti anôk diih nao lĕ?” Ñu lač, “Čiăng duah aseh dliê, leh anăn tơdah hmei thâo hmei amâo dưi ƀuh digơ̆ ôh, hmei nao kơ Y-Samuel.” 15Mneh Y-Sôl lač, “Kâo akâo kơ ih, yăl dliê kơ kâo ya Y-Samuel lač leh kơ ih.” 16Y-Sôl wĭt lač kơ mneh ñu, “Ñu hưn mngač leh kơ hmei klei arăng ƀuh leh aseh dliê anăn.” Ƀiădah kơ klei jing mtao, Y-Samuel blŭ leh, ñu amâo hưn kơ gơ̆ sa mta ôh.
17Y-Samuel iêu phung ƀuôn sang bi kƀĭn kơ Yêhôwa ti ƀuôn Mispa. 18Ñu lač kơ phung ƀuôn sang Israel, “Snei Yêhôwa, Aê Diê kơ phung Israel lač, ‘Kâo atăt leh phung Israel kbiă mơ̆ng čar Êjip, leh anăn kâo bi mtlaih leh diih mơ̆ng kngan phung Êjip leh anăn mơ̆ng kngan jih jang ƀuôn ala mtao ktư̆ juă diih.’ 19Ƀiădah hruê anei diih hngah leh kơ Aê Diê diih, pô bi mtlaih diih mơ̆ng jih jang klei jhat leh anăn klei rŭng răng diih; leh anăn diih lač leh, ‘Hơăi, ƀiădah mdưm bĕ sa čô mtao kiă kriê hmei.’ Snăn ară anei bi êdah bĕ diih pô ti anăp Yêhôwa tui si găp djuê diih leh anăn sang ama diih.”
20Y-Samuel atăt jih jang găp djuê Israel hriê giăm sang čhiăm, leh anăn klei mđăo djŏ kơ găp djuê Benjamin. 21Ñu atăt phung găp djuê Benjamin hriê giăm sang čhiăm tui si sang ama diñu, leh anăn klei mđăo djŏ kơ sang Matri. Ti knhal tuč ñu atăt sang Matri hriê giăm sa čô sa čô, leh anăn klei mđăo djŏ kơ Y-Sôl, anak êkei Y-Kis. Ƀiădah tơdah diñu duah gơ̆, diñu amâo ƀuh gơ̆ ôh. 22Snăn diñu lŏ êmuh kơ Yêhôwa, “Êkei anăn hriê leh tinei mơ̆?” Leh anăn Yêhôwa lač, “Nĕ anei ñu đuĕ dăp leh ti krah anôk mkăm dŏ dô.” 23Snăn diñu êran tui duah leh anăn atăt ñu mơ̆ng anôk anăn; leh anăn tơdah ñu dôk dơ̆ng ti krah phung ƀuôn sang, ñu jing dlông hĭn kơ jih jang phung ƀuôn sang mơ̆ng mra ñu kơ dlông. 24Y-Samuel lač kơ jih jang phung ƀuôn sang, “Diih ƀuh mơ̆ pô Yêhôwa ruah leh? Amâo mâo ôh sa čô msĕ si ñu ti krah jih jang phung ƀuôn sang.” Leh anăn jih jang phung ƀuôn sang ur driâo, “Brei mtao dôk hdĭp lă lar!”
25Leh anăn Y-Samuel hưn kơ phung ƀuôn sang thâo klei bhiăn leh anăn bruă kơ mtao ngă; leh anăn ñu čih klei anăn hlăm sa pŏk hdruôm hră leh anăn dưm ti anăp Yêhôwa. Leh anăn Y-Samuel brei jih jang mnuih ƀuôn sang đuĕ wĭt, grăp čô kơ sang ñu pô. 26Y-Sôl msĕ mơh wĭt kơ sang ñu pô ti ƀuôn Gibêa, phung mnuih jhŏng ktang, phung Aê Diê ruêh leh ai tiê, nao mbĭt hŏng ñu. 27Ƀiădah mâo phung mnuih tă tăn lač, “Si pô anei dưi bi mtlaih drei?” Leh anăn diñu bi êmut kơ Y-Sôl leh anăn amâo djă ba mnơ̆ng myơr kơ gơ̆ ôh. Ƀiădah Y-Sôl dôk ñăt.