10

1Tes Xamuyee txawm muab lub laam fwj roj aulib laub rua sau Xa‑u taubhau hab nwj nwg hab has tas, “Yawmsaub tsaa koj ua thawj kaav nwg haiv tuabneeg Yixayee. [Koj yuav ua vaajntxwv kaav Yawmsaub haiv tuabneeg hab koj yuav cawm puab dim huv tej yeeb ncuab kws nyob ib ncig txhais teg. Nuav yuav ua lub hom thawj kws Yawmsaub tsaa koj ua thawj kaav nwg qub txeeg qub teg.] 2Nub nua thaus koj ncaim ntawm kuv moog lawd, koj yuav ntswb ob tug yawm ntawm Lachee lub ntxaa huv Npeeyamee tebchaws ntawm lub moos Xeexa, mas ob tug yuav has rua koj tas, ‘Cov neeg luav kws koj moog nrhav mas tub nrhav tau lawm. Nwgnuav koj txwv tsw txhawj txug cov neeg luav lawm, nwg txhawj txug koj heev has tas, “Kuv yuav nrhav kuv tug tub le caag?” ’ 3Dhau qhov ntawd koj yuav moog txug tug ntoo xeeb ntawm Thanpau. Mas muaj peb tug txwvneej saamswm moog pe hawm Vaajtswv rua ntawm Npe‑ee yuav ntswb koj hov ntawd, ib tug puag peb tug mivnyuas tshws hab ib tug nqaa peb lub ncuav hab ib tug nqaa ib naab tawv cawv txwv maab. 4Puab yuav hu koj hab muab ob lub ncuav rua koj, mas koj yuav txais ntawm puab txhais teg. 5Dhau ntawd koj yuav lug txug ntawm Kinpe‑a Elauhi kws muaj ib paab tub rog Filixatee nyob huv. Thaus koj moog rua huv lub moos ntawd koj yuav ntswb ib paab xwbfwb cev Vaajtswv lug nqeg ntawm lub chaw sab lug, puab saamswm swv zug cev lug, muaj tuabneeg ntaus nkauj nog ncaas luj nkauj nog ncaas miv npuaj nruag tshuv raaj ua puab ntej tuaj. 6Mas Yawmsaub tug Ntsuj Plig yuav lug kaav taag nrho koj tes koj yuav nrug puab cov hov swv zug cev Vaajtswv lug ua ke hab koj yuav hloov dua tsw yog tug qub lawm. 7Thaus tej txujci phemfwj nuav tshwm rua koj lawd, koj ca le ua txhua yaam kws koj txhais teg ua tau, tsua qhov Vaajtswv nrug nraim koj. 8Koj ca le ua kuv ntej moog rua nraag lub moos Kilakaa. Mas kuv yuav lug ntswb koj hab kuv yuav muab tsaj xyeem ua kevcai hlawv huvsw xyeem hab ua kevcai xyeem sws raug zoo. Koj yuav nyob hov ntawd tog xyaa nub txug thaus kuv tuaj ntswb koj hab kuv qha koj paub tas koj yuav tsum ua daabtsw.”
9Thaus Xa‑u tig hlo ntawm Xamuyee moog lawd, Vaajtswv pub dua ib lub sab rua nwg, hab tej txujci phemfwj nuav huvsw kuj tshwm lug rua nub ntawd. 10Thaus ob tug lug txug Kinpe‑a, na cav muaj ib paab xwbfwb cev Vaajtswv lug ntswb Xa‑u. Mas Vaajtswv tug Ntsuj Plig lug kaav taag nrho nwg tes nwg txawm nrug puab cov hov ua ke cev Vaajtswv lug. 11Thaus cov tuabneeg kws paub nwg pum nwg nrug cov xwbfwb hov cev Vaajtswv lug ua ke, cov tuabneeg hov txawm sws thaam has tas, “Muaj daabtsw tshwm rua Khij tug tub? Xa‑u ua ib tug xwbfwb cev Vaajtswv lug lawm hab lov?” 12Muaj ib tug yawm kws nyob hov ntawd teb tas, “Puab cov kws cev Vaajtswv lug hov txwv yog leejtwg?” Yog le nuav txhad muaj paaj lug has tas, “Xa‑u yog ib tug cev Vaajtswv lug lawm hab lov?” 13Thaus Xa‑u kub sab quas lug cev Vaajtswv lug taag lawd nwg txawm lug rua ntawm lub chaw sab.
14Xa‑u tug yawm laug nug Xa‑u hab nwg tug tub qhe tas, “Meb moog daabtsw lug?” Xa‑u teb tas, “Ib moog nrhav cov neeg luav, hab thaus ib pum tas ib nrhav tsw tau neeg luav lawm, ib txawm moog cuag Xamuyee.” 15Xa‑u tug yawm laug has tas, “Xamuyee has le caag rua meb, thov pav rua kuv noog saib.” 16Xa‑u has rua nwg tug yawm laug tas, “Xamuyee has meej rua ib tas tub nrhav tau cov neeg luav lawm.” Tassws tej kws Xamuyee has txug kaav lub tebchaws, nwg tsw pav hlo le.
17Xamuyee hu cov Yixayee tuaj txoos ua ke rua huv Mixapa rua ntawm Yawmsaub xubndag. 18Mas nwg has rua cov Yixayee tas, “Yawmsaub kws yog Yixayee tug Vaajtswv has le nuav tas, ‘Kuv coj cov Yixayee tawm huv Iyi tebchaws lug hab cawm puab dim huv cov Iyi txhais teg hab dim huv txhua lub tebchaws kws quab yuam puab.’ 19Tassws nub nua mej tso mej tug Vaajtswv tseg, yog tug kws cawm mej dim huv mej txujkev txom nyem lwj sab hab mej tej kev ceblaaj huvsw. Los mej has tas, ‘Peb tsw noog koj has, thov koj tsaa ib tug vaajntxwv kaav peb.’ Vem le nuav nwgnuav mej ca le lug rua ntawm Yawmsaub xubndag lug quas zug ua ib xeem hab ib cum.”
20Mas Xamuyee kuj coj txhua xeem lug ze, mas rhu ntawv tau xeem Npeeyamee. 21Nwg txhad coj xeem Npeeyamee lug quas zug ua ib cum ib cum mas rhu tau Mati cum. Thaus kawg rhu Khij tug tub Xa‑u. Tassws puab nrhav Xa‑u mas nrhav tsw pum. 22Puab txhad rov nug Yawmsaub tas, “Tug yawm hov tuaj ntawm nuav los tsw tuaj?” Yawmsaub teb tas, “Saib maj, nwg tswv nraim huv tej pawg nraa kws thauj tuaj.” 23Puab txhad dha moog coj nwg hov ntawd lug. Thaus nwg lug sawv huv plawv cov pejxeem nwg lub taubhau sab dhau plhawv puab txhua tug huvsw. 24Xamuyee txhad has rua cov pejxeem suavdawg tas, “Mej pum tug kws Yawmsaub xaiv lawm lov? Taag nrho cov tuabneeg tsw muaj ib tug zoo le nwg.” Tes cov pejxeem suavdawg qw nrov nrov has tas, “Thov kuas vaajntxwv muaj txuj sav luj sav ntev.”
25Mas Xamuyee qha rua cov pejxeem paub txug vaajntxwv teg num hab tej kws vaajntxwv muaj cai ua, hab muab sau ca rua huv ntawv hab muab khaws ca rua ntawm Yawmsaub xubndag. Tes Xamuyee txawm has kuas cov pejxeem suavdawg nyag rov moog nyag tsev. 26Xa‑u kuj rov qaab moog rua nwg vaaj tse huv Kinpe‑a, hab muaj cov tuabneeg sab luj sab tuab kws Vaajtswv ua num rua huv lub sab lawd kuj nrug nwg moog. 27Tassws muaj cov tuabneeg tsw tsheej haaj qee leej has tas, “Tug yawm nuav yuav cawm peb le caag?” Tes puab txawm saib tsw taug Xa‑u hab tsw coj tshaav ntuj tuaj pub rua nwg. Tassws Xa‑u kuj nyob tuabywv tsw has le caag.