18

Klei Y-Jônathan Bi Mguôp Hŏng Y-Đawit

1Tơdah leh ruê̆ Y-Đawit blŭ hŏng Y-Sôl, mngăt Y-Jônathan ling hŏng mngăt Y-Đawit, leh anăn Y-Jônathan khăp kơ gơ̆ msĕ si mngăt ñu pô. 2Hruê anăn Y-Sôl kơ̆ng Y-Đawit, amâo brei gơ̆ wĭt kơ sang ama gơ̆ ôh. 3Hlăk anăn Y-Jônathan ngă klei bi mguôp hŏng Y-Đawit, kyuadah ñu khăp kơ gơ̆ msĕ si mngăt ñu pô. 4Y-Jônathan toh ao jhung ñu dôk hơô, leh anăn brei kơ Y-Đawit, wăt mnơ̆ng ñu bi blah, đao gưm ñu, hna ñu, leh anăn hdrăng kơiêng ñu. 5Y-Đawit kbiă nao bi blah leh anăn dưi jih ti anôk Y-Sôl tiŏ nao ñu. Snăn Y-Sôl mjing ñu khua kơ phung kahan. Klei anei bi mơak jih jang phung ƀuôn sang leh anăn phung dĭng buăl Y-Sôl.

Y-Sôl Dơ̆ng Nač kơ Y-Đawit

6Êjai diñu êbat ktuê êlan hlăk Y-Đawit wĭt mơ̆ng klei bi mdjiê êkei Philistin anăn, phung mniê mơ̆ng jih jang ƀuôn prŏng čar Israel kbiă ti tač mmuñ leh anăn kdŏ, čiăng drông mtao Sôl hŏng asăp hgơr điêt, hŏng klei mmuñ hơ̆k mơak, leh anăn hŏng djăp mta kdrăp mmuñ. 7 Phung mniê mmuñ ti anăp hdơ̆ng diñu hŏng klei mơak,
  “Y-Sôl bi mdjiê leh lu êbâo čô,
   ƀiădah Y-Đawit lu pluh êbâo čô.”
8Y-Sôl ăl snăk, klei blŭ anăn amâo bi mơak ñu ôh. Ñu lač, “Phung anei yap kơ Y-Đawit lu pluh êbâo, leh anăn yap kơ kâo knŏng lu êbâo. Ya dŏ mkăn ñu ka mâo, knŏng jhưng mtao yơ̆?” 9Leh anăn dơ̆ng mơ̆ng hruê anăn Y-Sôl ktrŏ ƀô̆ ală hŏng Y-Đawit.
10Hruê mgi, sa čô yang jhat Aê Diê tiŏ hriê truh kơ Y-Sôl, leh anăn Y-Sôl blŭ arưp aram hlăm sang ñu êjai Y-Đawit pĕ brô̆ msĕ si ñu mưng ngă leh grăp hruê. Y-Sôl djă kju. 11Y-Sôl hră kju, dua bliư̆, kyua ñu mĭn, “Kâo srăng pơ̆ng bi đuôm Y-Đawit hŏng mtih.” Ƀiădah Y-Đawit dêč đuĕ jih.
12Y-Sôl huĭ kơ Y-Đawit kyuadah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng Y-Đawit, ƀiădah đuĕ leh mơ̆ng Y-Sôl. 13Snăn, Y-Sôl suôt Y-Đawit mơ̆ng anăp ñu, mjing gơ̆ khua kơ sa êbâo čô kahan; leh anăn Y-Đawit kbiă nao bi blah leh anăn wĭt ti anăp phung ƀuôn sang. 14Y-Đawit mâo klei dưi hlăm jih bruă ñu ngă, kyuadah Yêhôwa dôk mbĭt hŏng ñu. 15Tơdah Y-Sôl ƀuh Y-Đawit mâo klei dưi nanao, Y-Sôl huĭ kơ ñu. 16Ƀiădah jih jang phung Israel leh anăn phung Yuđa khăp kơ Y-Đawit; kyuadah gơ̆ jing khua atăt diñu kbiă nao bi blah leh anăn wĭt.
17Y-Sôl lač kơ Y-Đawit, “Nĕ anei anak mniê khua kâo, H'Mêrap. Kâo srăng brei gơ̆ jing mô̆ ih; knŏng brei ih jing jhŏng ktang tĭng kơ kâo leh anăn bi blah kyua Yêhôwa.” Kyuadah Y-Sôl mĭn, “Đăm brei kngan kâo ngă kơ ñu ôh, ƀiădah brei kngan phung Philistin ngă kơ ñu.” 18Y-Đawit wĭt lač kơ Y-Sôl, “Hlei kâo jing leh anăn hlei găp djuê kâo jing, si sang ama kâo hlăm phung Israel tơl kâo jing hĕ mtâo kơ mtao?” 19Tơdah truh hruê djŏ Y-Sôl brei H'Mêrap, anak mniê Y-Sôl, kơ Y-Đawit, ƀiădah ñu arăng brei hĕ gơ̆ jing mô̆ kơ Y-Adriêl, ƀuôn Mêhôla.
20Anak mniê, Y-Sôl H'Mikal khăp kơ Y-Đawit. Arăng hưn klei anăn kơ Y-Sôl, leh anăn ñu mơak kơ klei anăn. 21Y-Sôl mĭn, “Kâo srăng brei gơ̆ kơ ñu, čiăng kơ gơ̆ jing kđông ƀêč kơ ñu, leh anăn čiăng kơ kngan phung Philistin dưi ngă kơ ñu.” Snăn Y-Sôl lač kơ Y-Đawit tal dua, “Ară anei ih srăng jing mtâo kâo.” 22Y-Sôl mtă kơ phung dĭng buăl ñu, “Blŭ bĕ kơ Y-Đawit hjăn leh anăn lač, ‘Nĕ anei, mtao mâo klei mơak hŏng ih, leh anăn jih jang phung dĭng buăl ñu khăp kơ ih. Snăn ară anei brei ih jing hĕ mtâo kơ mtao.’ ” 23Phung dĭng buăl Y-Sôl blŭ klei anăn kơ knga Y-Đawit. Leh anăn Y-Đawit wĭt lač, “Diih mĭn jing mnơ̆ng điêt mơ̆ jing mtâo kơ mtao? Kyuadah kâo jing sa čô mnuih ƀun ƀin leh anăn amâo mâo klei hing ang ôh.” 24Phung dĭng buăl Y-Sôl lač kơ Y-Sôl, “Snăn yơh klei Y-Đawit blŭ.” 25Y-Sôl lač, “Snei diih srăng blŭ kơ Y-Đawit, ‘Mtao amâo akâo ngăn knŭ ôh, knŏng sa êtuh pŏk klĭt dŏ mơiêk êkei phung Philistin, čiăng ñu dưi rŭ ênua kơ phung roh mtao.’ ” Y-Sôl mĭn čiăng bi mdjiê Y-Đawit hŏng kngan phung Philistin. 26Tơdah phung dĭng buăl Y-Sôl hưn klei anăn kơ Y-Đawit, Y-Đawit mâo klei mơak jing mtâo kơ mtao. Êlâo hruê bi kčah, 27Y-Đawit kgŭ đuĕ nao mbĭt hŏng phung kahan ñu leh anăn bi mdjiê dua êtuh čô phung Philistin. Y-Đawit djă ba klĭt dŏ mơiêk digơ̆ leh anăn brei ênŭm kơ mtao čiăng dưi jing mtâo kơ mtao. Leh anăn Y-Sôl brei H'Mikal anak mniê ñu jing mô̆ kơ Y-Đawit. 28Tơdah Y-Sôl ƀuh leh anăn thâo Yêhôwa dôk mbĭt hŏng Y-Đawit leh anăn anak mniê ñu H'Mikal khăp kơ gơ̆, 29Y-Sôl huĭ lu hĭn kơ Y-Đawit. Snăn, Y-Sôl jing roh hŏng Y-Đawit tơl tuč klei hdĭp.
30Hlăk anăn, phung khua kahan Philistin kbiă čiăng bi blah, leh anăn grăp bliư̆ diñu kbiă, Y-Đawit mâo klei dưi hĭn kơ jih jang phung dĭng buăl Y-Sôl. Snăn, anăn ñu mâo klei hing ang hĭn.