18

Yaunathaa nrug Tavi sws cog lug

1Thaus Tavi has rua Xa‑u taag lawd, Yaunathaa txawm nrug Tavi koom ib lub sab hab hlub Tavi ib yaam le nwg hlub nwg tug kheej. 2Tes nub ntawd Xa‑u txawm kuas Tavi nrug nwg nyob tsw kheev Tavi rov qaab moog rua nwg txwv tsev. 3Mas Yaunathaa nrug Tavi cog lug sws raug zoo tsua qhov nwg hlub Tavi ib yaam le nwg hlub nwg tug kheej. 4Yaunathaa hle nwg lub tsho ntev pub rua Tavi. Nwg lub tsho hlau hab nwg raab ntaaj raab neev hab txuj hlaab tawv los nwg kuj pub rua Tavi.
5Xa‑u khaiv Tavi moog hovtwg, los Tavi kuj tawm moog ua num tav quas log. Vem le nuav Xa‑u txhad tsaa Tavi ua thawj kaav cov tub rog. Tej kws Xa‑u ua hov mas cov pejxeem suavdawg hab Xa‑u cov tub teg tub taw puavleej pum zoo.

Xa‑u khib Tavi

6Thaus Tavi tua tau tug Filixatee hov lawm es cov tub rog suavdawg rov lug, cov quaspuj huv Yixayee txhua lub moos txawm tawm tuaj hu nkauj seev cev tog vaajntxwv Xa‑u. Puab npuaj nruag hu nkauj zoo sab xyiv faab hab tshuab raaj ntaus nkauj nog ncaas. 7Thaus cov quaspuj hu nkauj zoo sab xyiv faab hov puab hu tas,
  “Xa‑u tua tau quas txheeb leej,
   Tavi tua tau quas vaam leej.”
8Xa‑u txawm chim heev, nwg tsw txaus sab rua tej lug kws puab hu hov. Nwg has tas, “Puab suav quas vaam leej rua Tavi, tassws suav quas txheeb leej rua kuv xwb. Tseed tshuav daabtsw kws Tavi yuav tau tsuas yog tshuav lub tebchaws xwb?” 9Tes txwj nub hov lug Xa‑u txawm nyaag quas ntshws Tavi.
10Nub tom qaab Vaajtswv ca ib tug plig phem lug tshoov Xa‑u lub sab, tes Xa‑u txawm chiv vwm rua huv nwg lub tsev rua thaus Tavi saamswm ntaus nkauj nog ncaas ib yaam le nwg naj nub ntaus. Xa‑u tuav rawv ib raab muv huv nwg txhais teg. 11Xa‑u txawm tuab nkaug muv xaav has tas, “Kuv yuav nkaug Tavi ntsa nkaus rua tim phaab ntsaa.” Kuas Tavi mam dhau ob zag.
12Xa‑u kuj ntshai Tavi tsua qhov Yawmsaub nrug nraim Tavi tassws tub ncaim ntawm Xa‑u lawm. 13Yog le ntawd Xa‑u txhad muab Tavi lawv tawm, muab Tavi tsaa ua thawj kaav ib txheeb leej tub rog, Tavi txhad coj cov tub rog tawm moog hab rov lug. 14Tavi ua daabtsw kuj ua tau tav huvsw, tsua qhov Yawmsaub nrug nraim nwg. 15Thaus Xa‑u pum tas Tavi ua tau num tav zoo, nwg kuj ntshai Tavi. 16Tassws cov Yixayee hab cov Yuta suavdawg nyam Tavi tsua qhov nwg pheej coj puab tawm moog ua rog hab rov lug.
17Tes Xa‑u has rua Tavi tas, “Nuav yog kuv tug ntxhais hlub kws hu ua Mela. Kuv yuav muab nwg qua rua koj yuav ua quaspuj. Tsuav yog koj muaj lub sab tuab paab kuv hab ua rog rua Yawmsaub cov yeeb ncuab xwb.” Tsua qhov Xa‑u xaav has tas, “Tsw xob ca kuv tsaa kuv txhais teg ntaus nwg, ca cov Filixatee ntaus nwg.” 18Tavi has rua Xa‑u tas, “Huv cov Yixayee kuv yog leejtwg hab kuv cov kwvtij kws yog kuv txwv tsev tuabneeg yog leejtwg es kuv yuav lug ua tau vaajntxwv le vauv?” 19Tassws thaus txug swjhawm kws Xa‑u yuav muab nwg tug ntxhais Mela rua Tavi, nwg txawm muab qua kag rua Anti‑ee kws yog tuabneeg huv lub moos Mehaula.
20Xa‑u tug ntxhais Mikhaa kuj nyam Tavi. Muaj tuabneeg moog has rua Xa‑u paub, Xa‑u kuj txaus sab. 21Xa‑u xaav has tas, “Kuv yuav muab nwg qua rua Tavi sub nwg txhad ua tau rooj hlua cuab Tavi hab cov Filixatee txhais teg txhad le tawm tsaam nwg.” Yog le nuav Xa‑u txhad has rua Tavi zag ob tas, “Zag nuav koj yuav ua kuv le vauv.” 22Xa‑u has rua nwg cov tub teg tub taw tas, “Mej has tuabywv rua Tavi tas, ‘Saib maj, vaajntxwv txaus sab rua koj hab nwg cov tub teg tub taw suavdawg kuj nyam koj. Nwgnuav koj ca le kaam ua vaajntxwv le vauv los maj.’ ” 23Xa‑u cov tub teg tub taw has tej lug hov rua Tavi noog. Tavi txawm has tas, “Mej pum tas qhov kws ua vaajntxwv le vauv yog ib qho miv miv xwb lov? Kuv yog ib tug tuabneeg pluag hab tsw muaj koob meej daabtsw le.” 24Cov tub teg tub taw txhad pav rua Xa‑u tas “Tavi has le u le nuav.” 25Xa‑u txhad has tas, “Mej ca le has rua Tavi tas, ‘Vaajntxwv tsw yuav nqe mig nqe no daabtsw le tsuas yog yuav cov Filixatee ib puas daim tawv chaw xws sub txhad pauj taub tau vaajntxwv cov yeeb ncuab.’ ” Xa‑u yeej xaav has tas yuav ua rua Tavi tuag rua huv cov Filixatee txhais teg. 26Thaus Xa‑u cov tub teg tub taw pav tej lug hov rua Tavi noog, mas Tavi kuj txaus sab ua vaajntxwv le vauv. Thaus tsw tau txug lub swjhawm kws teem ca, 27Tavi hab nwg cov tuabneeg txawm tawm moog tua cov Filixatee tau ob puas leej, mas Tavi muab puab tej daim tawv chaw xws npaum nkaus le kws has tseg lawd coj lug pub rua vaajntxwv es yuav ua vaajntxwv le vauv. Xa‑u txhad muab nwg tug ntxhais Mikhaa qua rua Tavi yuav ua quaspuj. 28Thaus Xa‑u pum hab paub tas Yawmsaub nrug nraim Tavi hab nwg tug ntxhais Mikhaa nyam Tavi, 29Xa‑u yimfuab ntshai Tavi. Yog le hov Xa‑u ua yeeb ncuab rua Tavi moog le.
30Filixatee cov thawj pheej tawm tuaj ua rog. Txhua zag kws puab tawm tuaj Tavi kov yeej ntau dua Xa‑u cov thawj tub rog suavdawg. Tes nwg lub koob meej txhad nrov nchaa heev.