1

1Kâo, Paul, jing ding kơna pơjao Krist Yêsu yuakơ Ơi Adai Pô Pơklaih ta laih anŭn Krist Yêsu pơđar tui anŭn. Ơi Adai pơklaih laih ƀing ta laih anŭn ƀing ta kơjăp hơđơ̆ng dŏ tơguan kơ tơlơi Khua Yang Yêsu trŭn rai dơ̆ng. 2Timothe, ih jing kar hăng ană kâo sĭt yuakơ ih ăt đaŏ kơnang kơ Yang Yêsu Krist mơ̆n.
 Kâo rơkâo kơ Ơi Adai Ama ta laih anŭn Krist Yêsu Khua Yang ta či khăp pap hăng pap brơi kơ ih laih anŭn pơdưi hĭ ih tŭ rơnŭk rơno̱m amăng pran jua ih.

Tơlơi Pơkơđiăng Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Nai Pơtô Tơlơi Juăt Soh

3Tui hăng tơlơi kâo pơtrŭt kơ ƀing gih tơdang kâo nao pơ kwar čar Makedonia, dŏ bĕ pơ anih anŭn amăng plei Ephesos kiăng kơ ƀing gih dưi pơtă kơ đơđa mơnuih anăm pơtô khul tơlơi pơtô pơhrăm soh dơ̆ng tah, 4laih anŭn pơtă bĕ kơ ƀing gơñu anăm hơmư̆ tui khul tơlơi akhan đôč đač laih anŭn khul anăn kơnung djuai ƀu thâo đŭt hĭ ôh. Hơdôm tơlơi anŭn ngă kơ arăng pơrơjăh hloh kơ ngă tui tơlơi bruă Ơi Adai kiăng, jing tơlơi bruă arăng dưi ngă yua mơ̆ng đaŏ kơnang kơ Ñu. 5Tơlơi kơñăm kơ tơlơi pơđar anŭn jing tơlơi arăng či khăp kơ tơdruă, jing tơlơi tơbiă rai mơ̆ng pran jua jơngeh, pran jua tơpă hiam klă laih anŭn mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang tơpă sĭt kơ Ơi Adai yơh. 6Hơmâo đơđa mơnuih lui hĭ laih tơlơi đaŏ kơnang kơ tơlơi sĭt laih anŭn ƀing gơñu pơhiăp pơruai kơ tơlơi đôč đač yơh. 7Ƀing gơñu kiăng kơ jing ƀing nai pơtô tơlơi juăt, samơ̆ ƀing gơñu ƀu thâo ôh kơ tơlơi ƀing gơñu pơhiăp pơruai ƀôdah tơlơi ƀing gơñu kơjăp kơnang pơhaih kơ arăng.
8Ƀing ta thâo kơ tơlơi juăt jing hiam klă yơh tơdah arăng yua tơlơi anŭn djơ̆ lăp. 9Ƀing ta ăt thâo krăn kơ tơlơi tơlơi juăt Ơi Adai brơi rai ƀu djơ̆ Ñu kiăng kơ klă̱ kơđi ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng ôh, samơ̆ kiăng kơ klă̱ kơđi kơ ƀing ƀu tui gưt kơ tơlơi juăt laih anŭn kơ ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu yơh, yuakơ ƀing anŭn ƀu thâo krăn Ơi Adai ôh laih anŭn ngă soh sat, yuakơ ƀing gơñu jing ƀing ƀu rơgoh hiam laih anŭn ƀu thâo kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai, laih anŭn yuakơ ƀing anŭn pơdjai hĭ ƀing amĭ ama gơñu laih anŭn pơdjai hĭ mơnuih pơkŏn yơh, 10yuakơ ƀing ngă pyu, ƀing pơdŏ hrŏm tơđah, ƀing sĭ mơnia hlŭn, ƀing ƀlŏr laih anŭn ƀing ngă gơ̆ng jơlan ƀlŏr. Yua mơ̆ng tơlơi juăt Ñu yơh, Ơi Adai klă̱ kơđi hơdôm ƀing anŭn wơ̆t hăng ƀing soh pơkŏn dơ̆ng mơ̆n, jing ƀing pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô pơhrăm sĭt 11kơ tơlơi ƀing gơmơi pơtô pơhrăm tơdang ƀing gơmơi pơruai kơ arăng tơlơi pơthâo hiam ang yang kơ Ơi Adai bơni hiam, jing tơlơi Ñu jao brơi laih kơ kâo kiăng kơ pơtô.

Tơlơi Ơi Adai Khăp Pap Kơ Paul

12Kâo bơni kơ Krist Yêsu Khua Yang ta, jing Pô hơmâo pha brơi kơ kâo tơlơi kơtang, kơ tơlơi Ñu yap kơ kâo jing tŏng ten, jao brơi kơ kâo kơ tơlơi bruă Ñu yơh. 13Wơ̆t tơdah kâo hlâo adih jing pô pơhiăp soh sat kơ tơlơi Krist, laih anŭn ăt kơpĭ kơpe̱t ƀing đaŏ mơ̆n laih anŭn jing pô ngă ƀrưh ƀai biă mă hăng ƀing gơ̆, Ñu pap mơñai kơ kâo yuakơ kâo ngă laih tơlơi bruă anŭn amăng tơlơi kâo aka ƀu thâo phe pho laih anŭn ƀu đaŏ kơnang kơ Ñu. 14Khua Yang ta khăp pap biă mă kơ kâo, hăng pơdưi kâo kiăng kơ đaŏ kơnang kơ Krist Yêsu laih anŭn kiăng kơ khăp kơ arăng yơh.
15Anai yơh jing tơlơi abih bang ƀing đaŏ laĭ jing lăp đaŏ laih anŭn kiăng kơ rĭm čô lăp tŭ mă yơh: Krist Yêsu trŭn rai pơ lŏn tơnah anai kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing mơnuih soh, sĭt yơh kâo pô jing mơnuih soh hloh kơ abih bang mơnuih soh. 16Samơ̆ yuakơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh Ơi Adai pap mơñai kơ kâo, jing pô soh hloh kơ abih bang, Krist Yêsu dưi pơrơđah kơ ƀing arăng kơ tơlơi Ñu gir run biă mă hăng kâo jing tơlơi hơmutu hiam kơ ƀing hlơi pô či đaŏ kơnang kơ Ñu laih anŭn či hơdip hlŏng lar yơh. 17Kâo iâu laĭ kơ tơlơi Pơtao hlŏng lar, ƀu thâo djai, arăng ƀu thâo ƀuh yơh, jing Ơi Adai kơnơ̆ng ha sa, či tŭ pơpŭ pơyom hăng pơguh pơang mơ̆ng mơnuih mơnam nanao hlŏng lar. Amen.
18Ơ Timothe, ană kâo hơi, kâo pơđar kơ ih kiăng kơ ngă tơlơi anŭn tui hăng tơlơi ƀing arăng laĭ lui hlâo mơ̆ng hlâo adih kơ tơlơi ih, kiăng kơ ih đuaĭ tui hơdôm tơlơi anŭn, laih anŭn sĭt ih dưi ngă kar hăng sa čô tơhan hiam klă jing pô pơblah hiam klă yơh, 19tŏ tui đaŏ kơnang kơ hơget tơlơi jing sĭt laih anŭn ngă kơnơ̆ng hơdôm tơlơi jing djơ̆ tơpă yơh. Đơđa mơnuih hơmâo hơngah lui hĭ laih khul tơlơi pơtô pơblang sĭt laih anŭn ƀu đaŏ kơnang kơ hơdôm tơlơi anŭn dơ̆ng tah. 20Amăng ƀing anŭn hơmâo Humenaios hăng Aleksandros, jing ƀing kâo lui brơi hĭ laih kơ Satan pơkơhma̱l, tui anŭn ƀing gơñu či hrăm kơ tơlơi ƀu pơhiăp ƀrưh ƀai kơ tơlơi Ơi Adai ôh.