1

1Povlauj, kws yog Yexu Kheto tug tubkhai lawv le Vaajtswv kws yog peb tug Cawmseej hab Yexu Kheto kws yog peb lub chaw vaam, 2has moog rua Timaute kws yog kuv tug tseem tub huv txujkev ntseeg. Thov txujkev hlub, txujkev khuvleej hab txujkev sab tug ntawm leej Txwv Vaajtswv hab ntawm Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv nrug nraim koj.

Ceev faaj tej lug cuav

3Kuv thov koj nyob huv lub moos Efexau, ib yaam le kuv tub has rua koj rua thaus kuv moog rua lub xeev Makhentaunia, sub txhad le txwv qee leej kuas tsw xob qha tej kws txawv peb qha, 4hab tsw xob kub sab rua tej lug nruag hab tej zaaj kws has txug puj koob yawm koob tsw paub taag. Tej nuav ua rua muaj kev sws caam ntau dua le qhov kws ua Vaajtswv teg num huv txujkev ntseeg. 5Tassws qhov kws kuv nkaw lug le nuav yog xaav kuas puab muaj kev sws hlub kws lug ntawm lub sab dawb paug hab lub sab kws paub qhov zoo hab ntawm txujkev ntseeg tuaj nruab sab lug. 6Qee leej tso tej kws has nuav tseg tig moog has tej zaaj kws tsw muaj qaabhau. 7Puab xaav ua xwbfwb qha txuj kevcai los puab tub tsw nkaag sab tej kws puab has lossws tej kws puab ruaj sab qha.
8Peb paub tas txuj kevcai hov zoo, tsuav yog swv raug cai. 9Peb paub tas txuj kevcai tsw yog rhawv rua cov kws ncaaj nceeg tassws rhawv rua cov kws tsw coj lawv le kevcai hab tawv ncauj, cov kws tsw yuav Vaajtswv hab cov kws muaj txem, cov kws tsw fwm Vaajtswv hab tuam mom Vaajtswv, cov kws tua nam tua txwv, cov kws tua tuabneeg, 10cov kws ua nkauj ua nraug, cov txwvneej deev txwvneej, cov kws ua tub saab nyag tuabneeg, cov kws cis daag, cov kws ua cuav timkhawv hab dua lwm yaam kws tawm tsaam tej lug tseeb 11kws lawv le nyob huv txuj xuv zoo tswm txaj kws has txug Vaajtswv kws tswm nyog qhuas, yog txuj xuv zoo kws muab cob rua kuv lawm.

Povlauj ua Vaajtswv tsaug

12Kuv ua tsaug Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv, nwg yog tug kws pub zug rua kuv, vem nwg suav tas tso sab tau rua kuv txhad tsaa kuv ua nwg teg num. 13Txawm yog yaav taag lug kuv yog tuabneeg tuam mom hab tswm txom hab ua limham los kuv tseed tau txais kev khuvleej vem thaus hov kuv tsw paub, kuv tsw ntseeg, kuv txhad ua le ntawd. 14Tassws peb tug Tswv txuj koob moov muaj nplua quas mag rua kuv nrug txujkev ntseeg hab txujkev sws hlub kws muaj huv Yexu Kheto ua ke. 15Tej lug nuav tso sab tau hab tswm nyog leeg yuav kawg, yog qhov kws Yexu Kheto lug rua huv lub nplajteb cawm cov tuabneeg muaj txem kuas dim. Huv cov tuabneeg muaj txem hov kuv yog tug thawj. 16Tassws vem le nuav kuv txhad tau txais kev khuvleej sub Yexu Kheto txhad ua txujkev sab ntev thev tshwm rua kuv kws yog tug thawj ua txhum txhad ua yaam ntxwv rua cov kws yuav ntseeg nwg hab txais txujsa ib txhws tsw kawg. 17Tug vaajntxwv kws kaav moog ib txhws hab tsw txawj tuag hab tsw muaj leejtwg pum, nwg yog tuab tug Vaajtswv. Thov kuas nwg muaj koob meej hab fwjchim ci ntsaa ab moog ib txhws tsw kawg. Amee.
18Kuv tug tub Timaute, tej lug nkaw nuav kuv muab cob rua koj, lawv le tug xwbfwb cev lug has pum tom hauv ntej has txug koj. Tej lug hov yuav paab kuas koj txawj ua rog zoo, 19hab tuav rawv txujkev ntseeg hab lub sab kws paub qhov zoo ruaj. Tej nuav qee leej muab tso tseg lawm ua rua puab txujkev ntseeg qaug. 20Huv cov tuabneeg hov muaj Himene‑a hab Alexaantaw, kws kuv tub muab cob rua Xataa lawm sub ob tug txhad kawm paub qhov kws tsw xob tuam mom Vaajtswv.