3

Thov Vaajtswv paab peb

1Cov kwvtij, thaus kawg nuav, ca le thov Vaajtswv paab peb kuas tug Tswv txujlug yuav nthuav moog sai sai hab tau koob meej ib yaam le tub tau huv mej lawd, 2hab thov kuas peb tau dim huv tej tuabneeg limham hab phem, tsua qhov tsw yog suavdawg ntseeg. 3Tug Tswv yog tug kws tso sab tau. Nwg yuav paab kuas mej nyob ruaj hab tsom kwm mej tsw pub tug kws phem ua phem rua mej. 4Peb kuj tso sab rua huv tug Tswv tas mej saamswm ua hab mej yuav ua tej kws peb has rua mej ntxwv moog. 5Thov tug Tswv coj mej lub sab kuas moog txug Vaajtswv txujkev hlub hab txug Kheto txujkev ua sab ntev thev taug.

Tsw xob cis nkeeg

6Cov kwvtij, peb tuav peb tug Tswv Yexu Kheto lub npe nkaw lug rua mej kuas mej txaav deb ntawm txhua tug kwvtij kws cis nkeeg hab tsw xyum lawv le tej lug qha kws peb muab cob rua mej. 7Vem mej kuj paub tas mej yuav tsum yoog lawv le peb. Thaus peb nrug mej nyob peb tsw cis nkeeg, 8hab peb tsw tau noj leejtwg le zaub mov tsw them nqe, peb swv zug ua num nyaav nruab nub mo ntuj txhad tsw ua nraa rua mej cov leejtwg. 9Tsw yog peb tsw muaj cai, tassws yog peb ua lub neej ua yaam ntxwv rua mej xyum. 10Txawm yog thaus peb tseed nrug mej nyob, peb yeej nkaw lug le nuav tas yog leejtwg tsw yeem ua num, tsw xob kheev nwg noj. 11Vem peb nov tas mej cov muaj qee leej cis nkeeg tsw ua num daabtsw le tassws moog tshum phij lwm tug. 12Nwgnuav peb tuav tug Tswv Yexu Kheto lub npe nkaw lug hab ntuag cov tuabneeg zoo le hov kuas puab ca le nyob tug yeeg ua puab tej num hab nrhav rua puab noj. 13Cov kwvtij, mej tsw xob nkeeg ua qhov zoo.
14Yog leejtwg tsw noog tej lug kws kuv has huv tsaab ntawv nuav, ca le cim tug hov ca, tsw xob nrug nwg ua ke sub nwg txhad le txaaj muag. 15Tsw xob suav tas nwg yog yeeb ncuab tassws ca le ntuag nwg yaam le yog kwvtij.

Lug foom moov

16Thov kuas tug Tswv kws muaj sab tug yeeg pub lub sab tug yeeg rua mej txhua lub swjhawm hab rua huv txhua yaam. Thov tug Tswv nrug nraim mej.
17Tej lug xob nuav yog kuv Povlauj txhais teg sau, kuv ntaus cim le nuav rua txhua tsaab ntawv. Kuv yeej sau le nuav.

18Thov peb tug Tswv Yexu Kheto txujkev hlub nrug nraim mej txhua tug.