4

E^li^saa Tengx Auv-Guaav Jomc

1Maaih dauh wuov guanh douc waac mienh nyei auv daaih heuc jienv mbuox E^li^saa, “Meih nyei bou, yie nyei nqox, daic mi'aqv. Meih yaac hiuv duqv ninh taaih Ziouv. Mv baac ih zanc zaeqv-ziouv oix daaih zorqv yie nyei i dauh dorn mingh zoux nouh.”
2E^li^saa naaic ninh, “Meih oix yie tengx meih zoux haaix nyungc? Mbuox yie maah! Meih nyei biauv maaih haaix nyungc?”
 Wuov dauh auv-guaav gorngv, “Yie, meih nyei m'sieqv bou, kungx maaih yietc baengh dorn ga'lanv youh hnangv. Cuotv liuz naaiv maiv maaih haaix nyungc.”
3E^li^saa gorngv, “Cuotv mingh gaav meih nyei laangz zaangc mienh nyei jaa-dorngx, dongh kungx nyei wuov nyungc, yaac maiv dungx gaav zoqc. 4Nqa'haav meih caux meih nyei dorn bieqc biauv mingh ⟨dox youh⟩ dapv naaiv deix jaa-dorngx. Yietc norm yietc norm dapv buangv mingh aengx ganh an yietc bung.”
5Wuov dauh auv-guaav ziouc leih nqoi E^li^saa. Nqa'haav ninh dorh ninh nyei dorn bieqc biauv aengx guon jienv gaengh. Ninh nyei dorn dorh wuov deix jaa-dorngx daaih. Ninh nyei maa ziouc dox ga'lanv youh dapv. 6Norm-norm dapv buangv nzengc, ninh gorngv mbuox ninh nyei dorn, “Aengx dorh norm daaih bun maa.”
 Mv baac ninh nyei dorn gorngv, “Maiv maaih yietc norm aqv.” Ga'lanv youh ziouc dingh, maiv liouc cuotv aqv.
7Wuov dauh auv-guaav ziouc mingh mbuox Tin-Hungh nyei mienh, E^li^saa. E^li^saa gorngv, “Gunv mingh aqv. Dorh wuov deix youh mingh maaic weic jaauv meih nyei zaeqv. Zengc njiec nyei nyaanh meih caux meih nyei dorn longc yungz maengc.”

E^li^saa Tengx Dauh Sunem Mienh M'sieqv Dorn

8Maaih hnoi E^li^saa mingh taux Sunem Mungv. Yiem wuov maaih dauh m'sieqv dorn butv-zoih nyei, qaqv liouh E^li^saa yiem wuov nyanc hnaangx. Yiem naaic daaih ninh haaix zanc jiex jauv ninh hitv wuov nyanc hnaangx. 9Wuov dauh m'sieqv dorn mbuox ninh nyei nqox, “Yie buatc zanc-zanc yangh mbuo naaiv jiex wuov dauh se Tin-Hungh nyei cing-nzengc mienh. 10Mbuo yiem gu'nguaaic biauv zoux yietc qongx faix nyei orqc? Gu'nyuoz an jienv coux caux dieh caux eiv caux dang. Ninh haaix zanc daaih mbuo naaiv ziouc bun ninh hitv naaic.”
11Maaih hnoi E^li^saa daaih taux ziouc bieqc ninh nyei wuov qongx biauv yiem naaic hitv kuonx. 12Ninh mbuox ninh nyei bou, Ge^haa^si, “Mingh heuc wuov dauh Sunem m'sieqv dorn daaih.” Ge^haa^si ziouc mingh heuc daaih. Wuov dauh m'sieqv dorn ziouc daaih souv jienv E^li^saa nyei nza'hmien. 13E^li^saa gorngv mbuox Ge^haa^si, “Meih naaic gaax ninh, ‘Yie mbuo feix luic meih ndongc naaiv camv. Ih zanc yie haih tengx haaix nyungc meih fai? Maaih haaix nyungc oix yie tengx mbuox hungh diex fai domh baeng-bieiv fai?’+”
 Wuov dauh m'sieqv dorn dau, “Yie yiem yie ganh nyei mienh mbu'ndongx.”
14E^li^saa naaic Ge^haa^si, “Se gorngv hnangv naaic, yie haih zoux haaix nyungc weic ninh?”
 Ge^haa^si dau, “Ninh maiv maaih dorn. Ninh nyei nqox yaac gox haic aqv.”
15E^li^saa gorngv mbuox Ge^haa^si, “Heuc wuov dauh m'sieqv dorn daaih.” Wuov dauh m'sieqv dorn ziouc daaih souv jienv wuov gaengh ndaangc. 16E^li^saa gorngv, “Da'nyeic hnyangx taux naaiv norm ziangh hoc meih duqv hlorpv meih ganh nyei dorn aqv.”
 Wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, “Ov, Domh Gorx aah! Tin-Hungh nyei mienh aah! Maiv dungx gorngv-baeqc nduov yie, meih nyei m'sieqv bou.”
17Mv baac wuov dauh m'sieqv dorn za'gengh maaih gu'nguaaz mi'aqv. Da'nyeic hnyangx taux naaiv norm ziangh hoc ninh yungz duqv dauh dorn, doix E^li^saa gorngv nyei waac.
18Wuov dauh fu'jueiv hlo jienv faaux. Maaih hnoi nor, ninh cuotv mingh lorz ninh nyei die. Ninh nyei die caux gaatv mbiauh mienh yiem wuov ndeic. 19Wuov dauh dorn mbuox ninh nyei die, “Aa dae aac, yie nyei m'nqorngv mun. Yie nyei m'nqorngv gengh! mun haic.”
 Ninh nyei die gorngv mbuox dauh bou, “Hlorpv ninh nzuonx bun ninh nyei maa oc.”
20Bou ziouc hlorpv nzuonx jiu bun ninh nyei maa. Ninh nyei maa zueiz jienv hlorpv taux lungh aanx, wuov dauh dorn ziouc daic mi'aqv. 21Maa hlorpv mingh an jienv Tin-Hungh nyei mienh nyei coux ziouc cuotv daaih guon jienv gaengh.
22Ninh heuc ninh nyei nqox aengx gorngv mbuox ninh, “Tov bun dauh bou caux dauh lorh yie, yie ziouc haih siepv-siepv nyei mingh lorz Tin-Hungh nyei mienh aengx nzuonx.”
23Ninh nyei nqox naaic, “Meih ih hnoi weic haaix diuc mingh lorz ninh? Ih hnoi maiv zeiz Siang-Hlaax fai Dingh Gong Hnoi.”
 Wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, “Maiv benx haaix nyungc.”
24Ninh ziouc zorqv geh orn buic jienv lorh yaac gorngv mbuox ninh nyei bou, “Beqv lorh mingh aqv. Yaac maiv dungx donc cuotv liuz yie ganh mbuox.” 25Ninh ziouc cuotv jauv mingh taux Kaanmen Mbong, Tin-Hungh nyei mienh, E^li^saa, wuov.
 Tin-Hungh nyei mienh buatc wuov dauh m'sieqv dorn corc yiem go nyei. Ninh gorngv mbuox ninh nyei bou, Ge^haa^si, “Mangc gaax wuov! Sunem Mienh nyei m'sieqv dorn daaih aav loh!
26Tiux mingh zipv ninh yaac naaic gaax ninh, ‘Meih longx nyei saah? Meih nyei nqox, meih nyei dorn longx nyei saah?’+”
 Wuov dauh m'sieqv dorn dau, “Yietc zungv longx nyei.”
27Mingh taux mbong, Tin-Hungh nyei mienh wuov, wuov dauh m'sieqv dorn ziouc qam jienv E^li^saa nyei zaux. Ge^haa^si mingh fatv deix oix zorqv ninh mingh nqoi, mv baac Tin-Hungh nyei mienh gorngv, “Cinh ninh maah! Ninh nzauh duqv kouv haic mv baac Ziouv bingx jienv maiv mbuox yie maaih haaix nyungc sic.”
28Wuov dauh m'sieqv dorn gorngv, “Domh Gorx aac, se yie tengx meih tov dauh dorn fai? Yie maiv zeiz gorngv maiv dungx nduov yie?”
29E^li^saa gorngv mbuox Ge^haa^si, “Baeng domh lui faaux fapv jienv houx-hlaang, nanv jienv yie nyei biaav-mbiaac mingh aqv. Buangh zuqc mienh, maiv dungx gorngv wuic buangh waac. Se gorngv haaix dauh gorngv wuic buangh waac bun meih, yaac maiv dungx dau. Zorqv yie nyei biaav-mbiaac lorngx jienv wuov dauh dorn nyei hmien.”
30Mv baac wuov dauh dorn nyei maa gorngv, “Yie ziangv jienv yietc liuz ziangh nyei Ziouv yaac dorng jienv meih laengz, yie zungv maiv leih nqoi meih.” E^li^saa ziouc cuotv jauv gan ninh mingh.
31Ge^haa^si mingh ndaangc zorqv biaav-mbiaac an jienv wuov dauh dorn nyei hmien, mv baac maiv haiz haaix nyungc qiex mbui yaac maiv buatc dongz. Ge^haa^si ziouc nzuonx mingh mbuox E^li^saa, “Wuov dauh dorn corc maiv gaengh nyie.”
32E^li^saa taux biauv buatc wuov dauh dorn bueix jienv E^li^saa ganh nyei coux, daic mi'aqv. 33Ninh bieqc wuov qongx gen, guon jienv gaengh. Kungx ninh caux wuov dauh dorn yiem gu'nyuoz hnangv. Ninh daux gaux jouh Ziouv. 34Nqa'haav ninh faaux coux mbaapv wuov dauh dorn gu'nguaaic, nzuih doix nzuih, m'zing doix m'zing, buoz doix buoz. Sung zaqc sin wuov zanc, wuov dauh dorn nyei sin gunv zoux gunv jorm. 35E^li^saa ziouc njiec coux yiem wuov qongx gu'nyuoz yangh mingh yangh daaih aengx faaux mingh mbaapv jienv wuov dauh dorn nyei sin. Wuov dauh dorn ciuv siec nzunc ziouc nungx nqoi m'zing.
36E^li^saa heuc Ge^haa^si yaac gorngv, “Mbuox wuov dauh Sunem Mienh m'sieqv dorn daaih.” Ge^haa^si ziouc heuc aqv. Daaih taux, E^li^saa gorngv, “Gunv hlorpv meih nyei dorn maah!” 37Wuov dauh m'sieqv dorn ziouc bieqc wuov qongx mbaapv njiec E^li^saa nyei zaux ga'hlen. Nqa'haav ninh hlorpv ninh nyei dorn cuotv mi'aqv.

E^li^saa Jaiv Laengc Mienh Nyei Ndie-Doqc

38E^li^saa aengx daaih taux Gin^gaan doix zuqc wuov norm deic-bung ngorc hnaangx. Ninh njaaux wuov guanh douc waac mienh wuov zanc, ninh gorngv mbuox ninh nyei bou, “Zorqv domh caeng taapv jienv douz zouv lai bun naaiv deix mienh nyanc.”
39Maaih dauh wuov guanh mienh cuotv mingh lomc-huaang lorz lai. Buatc pou hieh ha'louh luangh ziouc gaeqv duqv deix wuov pou hieh ha'louh zormx jienv buangv lui nzengc. Nzuonx daaih ninh fietv bieqc nyei an jienv wuov norm caeng zouv. Ninh maiv hiuv duqv benx haaix nyungc ga'naaiv. 40Zouv ziangx ziouc dox cuotv bun zuangx mienh nyanc. Nyanc wuov zanc, ninh mbuo heuc cuotv daaih gorngv, “O Tin-Hungh nyei mienh aac, maaih laengc mienh daic nyei ndie-doqc yiem caeng gu'nyuoz.” Ninh mbuo ziouc maiv haih nyanc aqv.
41E^li^saa gorngv, “Zorqv deix mbuonv daaih maah!” Ninh ziouc zorqv daaih dapv jienv caeng mbuox ninh mbuo, “Dox cuotv bun zuangx mienh nyanc aqv.” Yaac maiv maaih haaix nyungc ndie-doqc yiem caeng aqv.

Longc Nyic Ziepc Norm Njuov Uix Yietc Baeqv Dauh Mienh

42Maaih dauh yiem Mbaa^an Qaa^li^qaa Laangz nyei mienh zorqv nyic ziepc norm longc daauh torngx mbiauh mbaali zoux daaih nyei njuov caux deix siang-mbiauh mbaali dapv jienv mbuoqc dorh daaih. E^li^saa gorngv, “Zorqv daaih bun zuangx mienh nyanc.”
43Ninh nyei bou naaic gaax, “Yie hnangv haaix nor haih bun yietc baeqv dauh mienh nyanc?”
 Mv baac E^li^saa dau, “Gunv bun zuangx mienh nyanc maah! Weic zuqc Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Ninh mbuo duqv nyanc beuv corc maaih zengc nyei.’ ”
44Bou ziouc zorqv daaih mbenc jienv ninh mbuo nyei nza'hmien. Ninh mbuo nyanc beuv nzengc corc maaih zengc hnangv Ziouv gorngv nyei waac nor.