7

Phung Sa Êtuh Pă Pluh Pă Êbâo Čô Phung Israel

1 Leh klei anăn kâo ƀuh pă čô dĭng buăl jăk dôk dơ̆ng ti pă bĭt kiêng lăn ala. Diñu kơ̆ng hĕ pă angĭn ti lăn ala, čiăng đăm mâo ôh angĭn dưi thut ti lăn ala, ti êa ksĭ, amâodah ti ana kyâo. 2Leh anăn kâo ƀuh sa čô dĭng buăl jăk mkăn đĭ mơ̆ng anôk yang hruê ƀlĕ, djă mnơ̆ng kđăm mơ̆ng Aê Diê hdĭp. Ñu iêu hŏng asăp kraih kơ pă čô dĭng buăl jăk arăng brei leh klei dưi ngă jhat kơ lăn ala leh anăn kơ êa ksĭ. 3 Ñu lač, “Đăm ngă jhat kơ lăn ala, kơ êa ksĭ, amâodah ana kyâo ôh tơl leh hmei kđăm ti adhei phung dĭng buăl Aê Diê drei.” 4Leh anăn kâo hmư̆ dŭm čô kđăm leh, mâo sa êtuh pă pluh pă êbâo čô mơ̆ng jih jang djuê ana phung anak Israel. 5Phung kđăm leh mâo pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Yuđa; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Ruben; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Gat; 6pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Aser; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Naptali; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Manasê; 7pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Simêôn; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Lêwi; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Isakar; 8pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Sabulôn; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Yôsep; pluh dua êbâo čô mơ̆ng djuê ana Ƀenjamin.

Sa Phung Lu Snăk

9Leh klei anăn kâo dlăng leh anăn nĕ anei, mâo phung mnuih lu snăk arăng amâo dưi yap ôh, mơ̆ng jih jang găp djuê mnuih, mơ̆ng jih jang djuê ana, mơ̆ng jih jang phung ƀuôn sang, leh anăn jih jang klei blŭ. Diñu dôk dơ̆ng ti anăp jhưng mtao leh anăn ti anăp Êđai Biăp, hơô leh ao jhung kô̆ leh anăn djă pak ana boh đung hlăm kngan diñu. 10Diñu ur kraih snei,
  “Klei bi mtlaih jing dŏ Aê Diê drei, Pô dôk gŭ ti jhưng mtao, leh anăn jing dŏ Êđai Biăp!”
11Leh anăn jih jang phung dĭng buăl jăk dôk dơ̆ng jŭm dar jhưng mtao, phung khua mduôn, leh anăn pă drei mnơ̆ng hdĭp, leh anăn diñu buôn kŭp ƀô̆ ti anăp jhưng mtao leh anăn kkuh mpŭ kơ Aê Diê, 12êjai mmuñ,
  “Amen! Klei mpŭ mni, klei guh kơang, klei thâo mĭn,
  klei hdơr knga, klei mpŭ,
  klei myang, leh anăn klei ktang
  pioh kơ Aê Diê drei hlăm jih jang ênuk! Amen.”
13Sa čô hlăm phung khua mduôn êmuh kơ kâo snei, “Hlei phung hơô ao jhung kô̆ anei, leh anăn mơ̆ng diñu hriê?” 14 Kâo lač kơ Ñu, “Ơ Khua Yang, ih yơh thâo.” Ñu lač kơ kâo, “Phung anei kbiă hriê mơ̆ng klei knap mñai prŏng. Diñu boh leh anăn bi kô̆ leh ao jhung diñu hŏng êrah Êđai Biăp.
  15Kyuanăn yơh diñu dôk dơ̆ng ti anăp jhưng mtao Aê Diê,
   leh anăn mă bruă kơ Aê Diê hruê mlam hlăm sang kkuh mpŭ Ñu.
   Pô dôk gŭ ti jhưng mtao srăng kơup mgang diñu hŏng klei Ñu dôk mbĭt.
  16 Diñu amâo srăng lŏ êpa, kăn lŏ mhao rei,
   yang hruê amâo lŏ hơr diñu ôh, kăn lŏ mâo mđiă bi hang diñu rei.
  17 Kyuadah Êđai Biăp dôk ti krah jhưng mtao srăng jing mgăt diñu,
   leh anăn Ñu srăng atăt diñu kơ akŏ êa hdĭp;
   leh anăn Aê Diê srăng sut jih êa ală mơ̆ng ală diñu.”